Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề thảo luận : Phân tích sự khác nhau giữa đường lối giải quyết các vấn đề xã hội trước và sau đổi mới của đảng ta

Được đăng lên bởi hoangdiemhuong1996
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
KHOA: NÔNG – LÂM - NGƯ

CHUYÊN ĐỀ THẢO LUẬN
Phân tích sự khác nhau giữa đường lối giải
quyết các vấn đề xã hội trước và sau đổi
mới của Đảng ta.
Nêu một số giải pháp để hoàn thiện các
chính sách xã hội

NHÓM 2: LỚP ĐH NTTS
K55
1.
2.
3.

Nguyễn Hữu Luân
Nguyễn Thị Nga
Phan Thị Thanh Nhàn

Đối tượng của chính sách xã hội là các tầng lớp nhân
dân trong xã hội như: công nhân, nông dân, trí thức, sinh
viên, các dân tộc, tôn giáo, lão thành cách mạng, gia đình
có công với cách mạng…
 Các vấn đề xã hội được nói đến ở đây là: việc làm, thu
nhập, bình đẳng xã hội, khuyến khích làm giàu, xóa đói
giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, cung ứng dịch vụ công,
an sinh xã hội, cứu trợ xã hội, chính sách dân số và kế
hoạch hóa gia đình…


THẢO LUẬN

TRƯỚC ĐỔI MỚI
1945 - 1954

Chương trình hoạt
động của Việt Minh
đã đưa ra 10 chính
sách xã hội đối với;
công nhân, nông dân,
binh lính, học sinh,
phụ nữ, thương nhân,
viên chức, người tàn
tật, nhi đồng, Hoa
kiều… thể hiện rõ
những giá trị tự do,
dân chủ, nhân văn,
nhân đạo.

SAU ĐỔI MỚI
1955 - 1985
-*

Giai đoạn 19551975:
-Các vấn đề xã hội
được giải quyết trong
mô hình CNXH kiểu
cũ, trong hoàn cảnh
chiến tranh.
-Đại hội III (1960) đã
trình bầy cụ thể nhiều
chính sách xã hội với
từng giai cấp, các giới,
các dân tộc thiểu số,
tôn giáo…

- Đại hội VI, lần đầu
tiên Đảng ta nâng các
vấn đề xã hội lên
thành chính sách xã
hội.
+ Đặt rõ tầm quan
trọng của các chính
sách xã hội với chính
sách kinh tế và chính
sách trong các lĩnh
vực khác.

Trước đổi mới
1945 - 1954

Sau đổi mới
1955 - 1985
-nhằm

mục tiêu cải
-Ngay sau khi Cách mạng
thiện nâng cao đời
Tháng Tám thành công,
sống của nhân dân,
những vấn đề xã hội đã
tạo công ăn việc làm,
được nêu trong Chỉ thị
“Kháng chiến kiến quốc”, tăng thêm sức khỏe
chính sách xã hội của
cho nhân dân…
Đảng ta được chỉ đạo bởi
tư tưởng: phải đảm bảo
cho nhân dân quyền độc
lập, tự do, được ăn no,
mặc ấm, được học hành.
- Các chính sách xã hội
được giải quyết trong mô
hình dân chủ nhân dân.

+ Bởi vậy, mục tiêu
của chính sách xã hội
thống nhất với mục
tiêu phát triển kinh tế
ở chỗ đều nhằm phát
huy sức mạnh của
nhân tố con người.
- Đại hội VII xác
định: kết hợp hài hòa
giữa phát triển kinh tế
với phát triển văn hóa
và xã hội; giữa tăng
trưởng kinh tế và tiến
bộ, công bằng xã hội;

Trước đổi mới
1945 1954

Sau đổi mới

1955 - 1985

coi phát triển kinh tế là tiền đề thực hiện
* Giai đoạn 1975- các chính sách xã hội và thực hiện tốt
1985;
chính sách xã hội là động lực thúc đẩy
Các...
CHUYÊN ĐỀ THẢO LUẬN
Phân tích sự khác nhau giữa đường lối giải
quyết các vấn đề xã hội trước và sau đổi
mới của Đảng ta.
Nêu một số giải pháp để hoàn thiện các
chính sách xã hội
NHÓM 2: LỚP ĐH NTTS
K55
1. Nguyễn Hữu Luân
2. Nguyễn Thị Nga
3. Phan Thị Thanh Nhàn
4. Nguyễn Hữu Phong
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
KHOA: NÔNG – LÂM - NGƯ
Chuyên đề thảo luận : Phân tích sự khác nhau giữa đường lối giải quyết các vấn đề xã hội trước và sau đổi mới của đảng ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề thảo luận : Phân tích sự khác nhau giữa đường lối giải quyết các vấn đề xã hội trước và sau đổi mới của đảng ta - Người đăng: hoangdiemhuong1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Chuyên đề thảo luận : Phân tích sự khác nhau giữa đường lối giải quyết các vấn đề xã hội trước và sau đổi mới của đảng ta 9 10 247