Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyen Quang Thai
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 5 lần
6. Phân tích những chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp nước ta?
1. Chuyển dịch cơ cấu các nhóm ngành chính của ngành công nghiệp giai đoạn
2005-2013
Năm

2005
2008
2011
Sơ bộ 2013
100
100
100
100
Khai thác
11,1
10
8,1
7,5
Công nghiệp chế biến, chế tạo
82,9
84,8
87
88,3
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 5,5
4,5
4,3
3,8
nước nóng, hơi nước và điều hoà
không khí
- Tỉ trọng ngành khai thác thấp và có xu hướng ngày càng giảm,
o giảm nhanh giai đoạn 2008-2011 giảm 1,9 %.
o (giai đoạn 2005-2008 tỉ trọng giảm 1,1 % và 2011-2013 tỉ trọng giảm
0,6 %).
- Tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lớn nhất trên 80 % và có xu hướng ngày
càng tăng;
o tăng nhanh nhất trong giai đoạn 2008-2011 tăng 2,2 %,
o tăng chậm nhất từ 2011 đến nay.
- Tỉ trọng sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa
không khí chiếm tỉ trọng thấp nhất và có xu hướng giảm trong tỉ trọng, giảm
chậm hơn so với ngành khai thác từ 2005-2013 giảm 1,7 %;
o giai đoạn giảm nhiều nhất là 2005-2008 tỉ trọng giảm 1% và giảm chậm
2008- 2011.
o Tuy nhiên 2008-2009 tỉ trọng của ngành tăng 0,4 % được 4,9 % (2009)
sau đó tiếp tục giảm đến nay.
2. Chuyển dịch cơ cấu trong từng nhóm ngành chính
a. Ngành khai thác
cơ cấu khai thác
2005
2008
2011
2013
Khai thác than cứng và than 13,51 21
20,99 18,67
non
Khai thác dầu thô và khí đốt tự 78,37 67
61,73 70,67
nhiên
Khai thác quặng kim loại
0,91
2
3,7
2,67
Khai khoáng khác
7,21
9
11,11 6,66
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ 1
2,47
1,33
và quặng
Khai thác than và khai thác dầu khí chiếm tỉ trọng lớn gần 90 % của khai thác.
Nhưng có xu hướng khác nhau trong giai đoạn 2005-2011
Khai thác than cứng và than non có nhiều biến động tỉ trọng trong giai đoạn
2005-2011.
-

Giai đoạn 2005-2008 tăng nhanh nhất gần 8 % so 2005.
Giai đoạn 2008-2011 giữ tỉ trọng gần 20 % trong ngành khai thác ( 2009 có tỉ
trọng 21,5 % là tỉ trọng cao nhất trong giai đoạn 2005-2013);

-

Sau năm 2011 có xu hướng giảm đến 2013 còn 18,67 %.

Tỉ trọng khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên có xu hướng giảm và có biến
động.
-

Giai đoạn 2005-2008 giảm tỉ trọng nhanh nhất từ 78,37 % (2005) còn 67 %
(2008) giảm 11,37 %;
Giai đoạn 2008-2011 tỉ trọng giảm ít hơn gần 6 %.
Tuy nhiên từ 2011-2013 có xu hướng tăng tốc độ tăng cao, tăng 8,94 % so
2011 và tăng tỉ trọng nhiều nhất 2011-2012 là 8,9 %.

Tỉ trọng khai thác quặng kim loại chiếm tỉ trọng thấp nhưng có nhiều biến
động.
-

Giai đoạn 2005-2013 tỉ trọng tăng gấp 3 lần.
Giai đoạn 2005-2011 tăng gần 3 %,
Giai đoạn 2008-2011 tăng nhanh...
6. Phân tích những chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp nước ta?
1. Chuyển dịch cấu các nhóm ngành chính của ngành công nghiệp giai đoạn
2005-2013
Năm 2005 2008 2011 Sơ bộ 2013
100 100 100 100
Khai thác 11,1 10 8,1 7,5
Công nghiệp chế biến, chế tạo 82,9 84,8 87 88,3
Sản xuất phân phối điện, khí đốt,
nước nóng, hơi nước điều hoà
không khí
5,5 4,5 4,3 3,8
- Tỉ trọng ngành khai thác thấp và có xu hướng ngày càng giảm,
o giảm nhanh giai đoạn 2008-2011 giảm 1,9 %.
o (giai đoạn 2005-2008 tỉ trọng giảm 1,1 % 2011-2013 tỉ trọng giảm
0,6 %).
- Tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lớn nhất trên 80 % và có xu hướng ngày
càng tăng;
o tăng nhanh nhất trong giai đoạn 2008-2011 tăng 2,2 %,
o tăng chậm nhất từ 2011 đến nay.
- Tỉ trọng sản xuất phân phối điện, khí đốt, ớc nóng, hơi ớc điều hòa
không khí chiếm tỉ trọng thấp nhất xu hướng giảm trong tỉ trọng, giảm
chậm hơn so với ngành khai thác từ 2005-2013 giảm 1,7 %;
o giai đoạn giảm nhiều nhất 2005-2008 tỉ trọng giảm 1% giảm chậm
2008- 2011.
o Tuy nhiên 2008-2009 tỉ trọng của ngành tăng 0,4 % được 4,9 % (2009)
sau đó tiếp tục giảm đến nay.
2. Chuyển dịch cơ cấu trong từng nhóm ngành chính
a. Ngành khai thác
Khai thác than khai thác dầu khí chiếm tỉ trọng lớn gần 90 % của khai thác.
Nhưng có xu hướng khác nhau trong giai đoạn 2005-2011
Khai thác than cứng than non nhiều biến động tỉ trọng trong giai đoạn
2005-2011.
- Giai đoạn 2005-2008 tăng nhanh nhất gần 8 % so 2005.
- Giai đoạn 2008-2011 giữ tỉ trọng gần 20 % trong ngành khai thác ( 2009 tỉ
trọng 21,5 % là tỉ trọng cao nhất trong giai đoạn 2005-2013);
cơ cấu khai thác 2005 2008 2011 2013
Khai thác than cứng và than
non
13,51 21 20,99 18,67
Khai thác dầu thô khí đốt tự
nhiên
78,37 67 61,73 70,67
Khai thác quặng kim loại 0,91 2 3,7 2,67
Khai khoáng khác 7,21 9 11,11 6,66
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ
và quặng
1 2,47 1,33
Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp Việt Nam - Người đăng: Nguyen Quang Thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp Việt Nam 9 10 546