Ktl-icon-tai-lieu

CN MácLênin

Được đăng lên bởi Ánh Ngọc Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NNLCB CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LÊNIN

Câu 13: phân tích nội dung và tác động của quy luật giá trị. Làm thế nào để nâng cao sức cạnh tranh của
hàng hóa trong nước
1. Phân tích:
*Vị trí
Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa vì nó quy định bản chất của sản xuất hàng hóa,
là cơ sở của tất cả các quy luật khác của sản xuất hàng hóa. ở đâu có trao đổi hang hoá thì ở đó có quy luật giá
trị
***Nội dung của quy luật giá trị là:
- Sản xuất và trao đổi hàng hóa dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức là dựa trên hao phí lao động xã hội cần thiết.
- Trong sản xuất, tác động của quy luật giá trị buộc người sản xuất phải làm sao cho mức hao phí lao động cá
biệt của mình phù hợp với mức hao phí lao động xã hội cần thiết có như vậy họ mới có thể tồn tại được; còn
trong trao đổi, hay lưu thông, phải thực hiện theo nguyên tắc ngang giá: Hai hàng hóa được trao đổi với nhau
khi cùng kết tinh một lượng lao động như nhau hoặc trao đổi, mua bán hàng hoá phải thực hiện với giá cả bằng
giá trị.
- Cơ chế tác động của quy luật giá trị thể hiện cả trong trường hợp giá cả bằng giá trị, cả trong trường hợp giá
cả lên xuống xung quanh giá trị. ở đây, giá trị như cái trục của giá cả.
***Tác động:
Trong nền sản xuất hàng hóa, quy luật giá trị có ba tác động sau:
- Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Quy luật giá trị điều tiết sản xuất hàng hóa được thể hiện trong hai trường hợp sau:
+ Thứ nhất, nếu như một mặt hàng nào đó có giá cả cao hơn giá trị, hàng hóa bán chạy và lãi cao, những người
sản xuất sẽ mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm tư liệu sản xuất và sức lao động. Mặt khác, những người sản
xuất hàng hóa khác cũng có thể chuyển sang sản xuất mặt hàng này, do đó, tư liệu sản xuất và sức lao động ở
ngành này tăng lên, quy mô sản xuất càng được mở rộng. Họ thay đổi theo tín hiểu của thị trường
+ Thứ hai, nếu như một mặt hàng nào đó có giá cả thấp hơn giá trị, sẽ bị lỗ vốn. Tình hình đó buộc người sản
xuất phải thu hẹp việc sản xuất mặt hàng này hoặc chuyển sang sản xuất mặt hàng khác, làm cho tư liệu sản
xuất và sức lao động ở ngành này giảm đi, ở ngành khác lại có thể tăng lên.
Còn nếu như mặt hàng nào đó giá cả bằng giá trị thì người sản xuất có thể tiếp tục sản xuất mặt hàng này.
***Tác động điều tiết lưu thông hàng hóa của quy luật giá trị thể hiện ở chỗ nó thu hút hàng hóa từ nơi có giá
cả thấp hơn đến nơi có giá cả cao hơn, và do đó, góp phần làm cho hàng hóa giữa các vùng có sự cân bằng nhất
định.
- Kích thích cải tiến kỹ ...

 !"#"$%&
'"()

*+

!"!#$%$!

***,
&'$%()*! +()*$,-$./.0"
&1$ ..23,4$$4+$,-$.
54,67,84+$,-$./.02948:;<27=>
$$% 2? ,)5@$*ABC27$%8
64.27$.2$D$% 4$,)58E
"
&F.:5$237,E $237,
*G"!# 2H"
***-
1$I .B
&JI2?"
I27:5$237,B
K1+ 24.4D$$ </$ L23
M4!.4? 02*425+$."ND L23
O::4D ($ 25+$.!
P* 4?274!."C9%@$-:23
K1+ 24.4D$, MQG"1.23
,R,54D$D:4D 4$25
+$.!4 !<:P*"
F>24D$E23:,H4D"
SSS1.I2?:5!QTU
,$ ($ ,,04$L6)#E
"
&V--W 7,X$ PP$. <,Y4"-(HB@
<,&Z@4&Z??"
&[#L23 \$"
K]L23$4+$,-$.5,4+$,-$./.
0 @$4+$,-$./.0^@$_M27I/ 
* :4A4*425 4!.($ 4-*$.!?
"`-(HBaNWB@"
K]27< L23$4+$,-$.584+$,-$
./.0 M$<Q \$ 4-:, !
$.4*"`-(HBaF#[ NWbcd'ef^-_"
gZ]2 U.-) U.*)"e$ ;385T
Y,: 280L5,,:,4D-) <4D*
) D5$I5,:II,0@$28/.
h!285"
2.Thùc hiÖn n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ trong níc:
i
CN MácLênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CN MácLênin - Người đăng: Ánh Ngọc Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CN MácLênin 9 10 595