Ktl-icon-tai-lieu

cơ cấu xã hội

Được đăng lên bởi 4version4
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 7 lần
2.1.1 Một số quan niệm xã hội học về cơ cấu xã hội
 Quan niệm của T. Parson1
Cơ cấu xã hội là tổng thể các mối quan hệ tiêu chuẩn hóa, bền vững của các chủ
thể xã hội. Một đặc điểm nổi bật của cơ cấu xã hội là chủ thể hành động thực hiện những
vai trò xã hội nào đó với nhau. Parson nhấn mạnh đến vị thế, vai trò và chức năng của các
phần tử tồn tại trong xã hội.
 Quan điểm của J.H.Fischer2
Xã hội là tổng hòa các đoàn thể xã hội, các đoàn thể xã hội được sắp xếp theo một
chật tự nhất định trong hệ thống xã hội và giữa chúng có sự lệ thuộc vào nhau. Xuất phát
từ luận điểm này Fischer coi cơ cấu xã hội của xã hội là sự sắp đặt các thành phần hoặc
các đơn vị xã hội, nghiên cứu cơ cấu xã hội phải xem xét các trạng thái tĩnh và trạng thái
động, nghĩa là xem xét sự sắp đặt các địa vị xã hội tạo nên sự biến đổi bên trong của hệ
thống xã hội.
 Quan niệm của G.V. Oxipov3
Theo Oxipov, khái niệm cơ cấu xã hội có quan hệ mật thiết với khái niệm hệ thống
xã hội, khái niệm thứ nhất là bộ phận của khái niệm thứ hai và bao hàm ở trong đó hai
thành tố:
- Các thành phần xã hội
- Các liên hệ xã hội
Các thành phần xã hội là tập hợp các bộ phận, các nhóm, các giai cấp, các cộng
đồng xã hội… cấu thành cơ cấu xã hội.
Liên hệ xã hội là tập hợp những mối liên hệ, những mối liên hệ gắn kết các thành
phần xã hội tạo nên cơ cấu xã hội. Bởi vậy, một mặt cơ cấu xã hội bao hàm các thành
phần xã hội, hay tổng thể các kiểu cộng đồng trong xã hội; mặt khác nó bao hàm những
liên hệ xã hội, gắn kết tất cả các bộ phận khác nhau hợp thành phạm vi tác động và đặc
tính của cơ cấu xã hội ở một giai đoạn phát triển nhất định nào đó.
 Quan niệm của Ian Robertsons4
1 Lương Văn Úc (2009), Xã hội học, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, tr.45.

2 Nguyễn Đình Tấn (2005), Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, Nxb Lý luận chính trị, tr.12.
3 Nguyễn Đình Tấn (2005), Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, Nxb Lý luận chính trị, tr.14.

4 Nguyễn Đình Tấn (2005), Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, Nxb Lý luận chính trị, tr.19.

Theo I.Robertsons, cơ cấu xã hội là mô hình của các mối quan hệ giữa các thành
phần cơ bản trong một hệ thống xã hội. Những thành phần này tạo ra bộ khung cho tất cả
xã hội loài người mặc dù tính chất của các thành phần và các quan hệ giữa chúng biến đổi
từ xã hội này đến xã hội khác. Những thành phần quan trọng nhất của cơ cấu xã hội là vị
thế, vai trò, nhóm và các thiết chế.
Quan niệm của I.Robertsons là khá hoàn thiện. Tuy nhiên, nếu nhóm xã hội đứng
vị trí thứ ba trong trật tự phân tích các...
2.1.1 Một số quan niệm xã hội học về cơ cấu xã hội
Quan niệm của T. Parson
1
cấu hội tổng thể các mối quan hệ tiêu chuẩn hóa, bền vững của các chủ
thể xã hội. Một đặc điểm nổi bật của cơ cấu xã hội là chủ thể hành động thực hiện những
vai trò xã hội nào đó với nhau. Parson nhấn mạnh đến vị thế, vai trò và chức năng của các
phần tử tồn tại trong xã hội.
Quan điểm của J.H.Fischer
2
Xã hội là tổng hòa các đoàn thể xã hội, các đoàn thể xã hội được sắp xếp theo một
chật tnhất định trong hệ thống xã hội và giữa chúng có sự lệ thuộc vào nhau. Xuất phát
từ luận điểm này Fischer coi cơ cấu hội của hội sự sắp đặt các thành phần hoặc
các đơn vịhội, nghiên cứu cơ cấuhội phải xem xét các trạng thái tĩnh và trạng thái
động, nghĩa xem xét sự sắp đặtc địa vị hội tạo nên sự biến đổin trong của hệ
thống xã hội.
Quan niệm của G.V. Oxipov
3
Theo Oxipov, khái niệm cơ cấu xã hội có quan hệ mật thiết với khái niệm hệ thống
hội, khái niệm thứ nhất bộ phận của khái niệm thứ hai bao hàm trong đó hai
thành tố:
- Các thành phần xã hội
- Các liên hệ xã hội
Các thành phần hội tập hp các bộ phận, các nhóm, các giai cấp, c cộng
đồng xã hội… cấu thành cơ cấu xã hội.
Liên hệ hội tập hợp những mối liên hệ, những mối liên hệ gắn kết các thành
phần hội tạo nên cấu hội. Bi vậy, một mặt cấu hội bao hàm c thành
phần hội, hay tổng thể các kiểu cng đồng trong hội; mặt khác bao hàm những
liên hệ hội, gắn kết tất cả các bộ phận khác nhau hợp thành phạm vic động đặc
tính của cơ cấu xã hội ở một giai đoạn phát triển nhất định nào đó.
Quan niệm của Ian Robertsons
4
1 Lương Văn Úc (2009), Xã hội học, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, tr.45.
2 Nguyễn Đình Tấn (2005), Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, Nxb Lý luận chính trị, tr.12.
3 Nguyễn Đình Tấn (2005), Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, Nxb Lý luận chính trị, tr.14.
4 Nguyễn Đình Tấn (2005), Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, Nxb Lý luận chính trị, tr.19.
cơ cấu xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ cấu xã hội - Người đăng: 4version4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
cơ cấu xã hội 9 10 150