Ktl-icon-tai-lieu

cơ chế tập trung quan liêu bao cấp

Được đăng lên bởi heocoilovely24
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1216 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
Năm 1954 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta thăng
lợi. Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết. Đất nước ta tạm th ời bị
chia cắt thành hai miền Nam - Bắc. Miền Bắc nước ta hoàn toàn được giải
phóng và tiến bước lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Sau khi hoàn thành cải tạo xã h ội ch ủ nghĩa, t ừ năm 1960 mi ền B ắc b ắt
đầu áp dụng cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Cả nước b ước vào th ời
kỳ xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội. Định h ướng của Đ ảng và Nhà n ước:
xây dựng nền kinh tế theo mô hình KHH tập trung. Theo đó, chế độ sở hữu
toàn dân và tập thể về tư liệu sản xuất và cơ chế kế hoạch hoá tập trung
đóng vai trò là những yếu tố chủ đạo của mô hình phát tri ển. C ả dân t ộc tr ở
thành một khối, nhà nước nắm giữ toàn b ộ tư liệu sản xuất và đưa ra các kế
hoạch lớn như kế hoạch 5 năm lần thư nh ất (1961 – 1965), kế ho ạch 5 năm
lần thư 2 ( 1976 – 1980), kế hoạch 5 năm lần thư 3 (1981 – 1985).
Cơ chế này có những ưu điểm thích h ợp cho hoàn cảnh hiện t ại c ủa đ ất
nước lúc đó, nhưng cũng có nhiều hạn chế kìm hãm sự phát tri ển kinh tế c ủa
đất nước sau này. Vậy cơ chế đó như thế nào ? Có ưu nh ược đi ểm gì ? Sau đây
chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu.

PHẦN NỘI DUNG.
1.Tìm hiểu về cơ chê quan ly kinh tê.
1.1. Khái niệm

Cơ chế có thể hiểu là hệ thống cùng với những quy tắc, ph ương th ưc nh ằm
vận hành hệ thống đó.
Cơ chế kinh tế là bản thân nền kinh tế cùng với các hình th ưc hoạt động c ủa
nền kinh tế đó dưới tác động của các quy luật kinh tế và quy lu ật khác.

Cơ chế quản ly kinh tế là các quy t ắc điều chinh các hành vi, hoạt đ ộng kinh
tế của các cá nhân và tô ch ưc kinh tế; Là hệ th ống các biện pháp, hình th ưc,
cách thưc tô ch ưc, điều khiển nhằm duy trì các mối quan hệ kinh t ế phát
triển phù hợp với những quy luật kinh tế khách quan theo m ục tiêu đã đ ịnh
trong những điều kiện kinh tế xã h ội của từng giai đoạn phát tri ển. C ơ ch ế
quản ly kinh tế tác đ ộng sâu sắc tới hiệu quả phát tri ển của n ền kinh tế
quốc dân.
1.2. Loại hình cơ chê kinh tê
Cơ chế kế hoạch hóa tập trung ( bàn tay hữu hình ) : Được hiểu cơ chế
trong đó nền kinh tế vận động dưới sự kiểm soat của nhà nước về các y ếu t ố
sản xuất cũng như phân phối về thu nhập. Nhà n ước can thiệp sâu vào các
hoạt động của nền kinh tế, không coi trọng các quy luật th ị trường.
Kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể giữ vai trò chủ đạo, các thành ph ần kinh
tế khác hầu như không được chú trọng.
Cơ chế thị trường ( bàn tay vô hình ) : Sự vận động củ...
PH N M Đ U
     
     !  "     #   
 $ % & % '$'$   
($ # )' *+  ,*-  
.'$$  '*-  ,/ 01 % #
    ' ( 23 # $' 
4*+ $2  *-    $$ 5  
*+   '67 2 8'(/ 9
'$$   9 * $  ' ' 2
(2:$ +  ' 62 3  2
$  /$  '$#  9 * $ 2   
'   '    ;0<0=/ ' 
 >;?0<@1=/ '   A;@<@=
3  $+(   " ''$  
B(/ C(   6-9 2   
 9$+D +  (  $'E3(   6E.+ 
B9FG6 
PH N N I DUNG.
     
1.1. Khái ni m
cơ chế tập trung quan liêu bao cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ chế tập trung quan liêu bao cấp - Người đăng: heocoilovely24
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
cơ chế tập trung quan liêu bao cấp 9 10 633