Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi trucgiang2302
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tư tưởng Hồ Chí Minh

CHỦ ĐỀ
Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trong những tiền đề tư tưởng lý luận, tiền đề nào là quan trọng nhất, vì sao?

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh gồm: cơ sở khách quan và những
tiền đề - lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
1. Cơ sở khách quan
a. Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

- Chính quyền triều Nguyễn đã từng bước khuất phục trước cuộc xâm lược của thực
dân Pháp, lần lượt kí kết các hiệp ước đầu hàng, thừa nhận nền bảo hộ của thực dân
Pháp trên toàn cõi Việt Nam.
- Cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp khiến cho xã hội nước ta có sự biến
chuyển và phân hóa, giai cấp công nhân, tầng lớp tiểu tư sản và tư sản bắt đầu xuất
hiện tạo ra những tiền đề bên trong cho phong trào yêu nước, giải phóng dân tộc.
- Ảnh hưởng của các “tân văn”, “tân thư”, “tân báo” và trào lưu cải cách ở Nhật
Bản, Trung Quốc tràn vào Việt Nam, trào lưu yêu nước chuyển dần sang xu hướng
tiểu tư sản.
- Các sĩ phu Nho học có tư tưởng tiến bộ, thức thời, tiêu biểu như Phan Bội Châu,
Phan Chu Trinh đã cố gắng tổ chức và vận động cuộc đấu tranh yêu nước chống
Pháp với mục tiêu và phương pháp mới, nhưng tất cả đều thất bại.
→ Phong trào yêu nước của nhân dân ta muốn giành được thắng lợi, phải đi theo
một con đường mới.
b. Bối cảnh thời đại

- Chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn cạnh tranh tự do chuyển sang giai đoạn độc quyền
xác lập quyền thống trị của chúng trên phạm vi toàn thế giới. Chủ nghĩa đế quốc đã
trở thành kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa.
- Nhiều cuộc đấu tranh sôi nổi của công nhân các nước tư bản diễn ra, đỉnh cao là
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, đã làm “thức tỉnh các dân tộc châu Á”, lật
TTH 2, nhóm 1

Trang 1

Tư tưởng Hồ Chí Minh
đổ nhà nước tư sản, thiết lập chính quyền Xô Viết, mở ra một thời kì mới trong lịch
sử loài người.
- Từ sau Cách mạng Tháng Mười Nga, với sự ra đời của Quốc tế Cộng sản (3/1919),
phong trào công nhân trong các nước tư bản chủ nghĩa phương Tây và phong trào
giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa phương Đông càng có quan hệ mật thiết với
nhau hơn trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù là chủ nghĩa đế quốc.
2. Những tiền đề tư tưởng – lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
a. Giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam

- Lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời đã hình thành nên những giá trị truyền
thống hết sức đặc sắc và cao quý của dân tộc Việt Nam, trở thành tiền đề tư tưởng –
lý luận xuất phát hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Đó là truyền thống yêu nước, đoàn kết,...
Tư tưởng Hồ Chí Minh
CHỦ ĐỀ
Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trong những tiền đề tư tưởng lý luận, tiền đề nào là quan trọng nhất, vì sao?
sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh gồm: s khách quan những
tiền đề - lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
1. Cơ sở khách quan
a. Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
- Chính quyền triều Nguyễn đã từng bước khuất phục trước cuộc xâm lược của thực
dân Pháp, lần lượtkết các hiệp ước đầu hàng, thừa nhận nền bảo hộ của thực dân
Pháp trên toàn cõi Việt Nam.
- Cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp khiến cho hội nước ta sự biến
chuyển phân hóa, giai cấp công nhân, tầng lớp tiểu sản sản bắt đầu xuất
hiện tạo ra những tiền đề bên trong cho phong trào yêu nước, giải phóng dân tộc.
- Ảnh ng của các tân văn”, tân thư”, tân báo trào lưu cải cách Nhật
Bản, Trung Quốc tràn vào Việt Nam, trào lưu yêu nước chuyển dần sang xu hướng
tiểu tư sản.
- Các sĩ phu Nho học tưởng tiến bộ, thức thời, tiêu biểu như Phan Bội Châu,
Phan Chu Trinh đã cố gắng tổ chức vận động cuộc đấu tranh yêu nước chống
Pháp với mục tiêu và phương pháp mới, nhưng tất cả đều thất bại.
Phong trào yêu nước của nhân dân ta muốn giành được thắng lợi, phải đi theo
một con đường mới.
b. Bối cảnh thời đại
- Chủ nghĩa bản từ giai đoạn cạnh tranh tự do chuyển sang giai đoạn độc quyền
xác lập quyền thống trị của chúng trên phạm vi toàn thế giới. Chủ nghĩa đế quốc đã
trở thành kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa.
- Nhiều cuộc đấu tranh sôi nổi của công nhân các nước bản diễn ra, đỉnh cao là
Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, đã làm thức tỉnh các dân tộc châu Á”, lật
TTH 2, nhóm 1 Trang 1
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: trucgiang2302
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 680