Ktl-icon-tai-lieu

Cơ Sở Khảo Cố Học

Được đăng lên bởi tuankhanh9494-gmail-com
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 1323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
• CÔ SÔÛ KHAÛO COÅ HOÏC

•

CBGD:Giaûng vieân LEÂ COÂNG TAÂM

Phaàn môû ñaàu

•

Khaûo coå hoïc laø gì?

•

Theo thuaät ngöõ phöông Taây Khaûo coå hoïc laø Archaeology (Archeùologie)

“Arkhaios” (coå xöa) vaø “Logos” (khoa hoïc, ngoân luaän”

•

Ñònh nghóa:

Khaûo coå hoïc laø moät ngaønh cuûa khoa hoïc lòch söû, noù nghieân cöùu quaù khöù cuûa loaøi
ngöôøi döïa vaøo nhöõng hieän vaät thaät, nhaèm khoâi phuïc moät caù ch toaøn dieän veà
moïi maët ñôøi soáng cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi trong lòch söû.

•

Vò trí:

Tröôùc ñaây ngöôøi ta coù caùc quan nieäm sai khi coi Khaûo coå hoïc laø: “Khoa hoïc cuûa
nhöõng chieác bình vôõ”, laø “Teân ñaày tôù cuûa Söû hoïc”, laø boä moân phuï trôï cuûa Ñòa
chaát hoïc, Ngheä thuaät hoïc, Trieát hoïc, Nhaân hoïc .v.v…;
Vôùi quan nieäm cuûa Khoa hoïc Maùc-xit coi Khaûo coå hoïc laø 1 ngaønh cuûa Khoa hoïc
Lòch söû

•

Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa khaûo coå hoïc:

Khaûo coå hoïc khoâng chæ quan taâm thu thaäp nhöõng taøi lieäu laø saûn phaåm vaät chaát “do baøn tay
con ngöôøi taïo ra” hay “do hoaït ñoäng tinh thaàn cuûa con ngöôøi taïo ra” maø caû saûn phaåm “do
thieân nhieân taïo ra”.
Vôùi ñoái töôïng vaø muïc tieâu cuûa mình, Khaûo coå hoïc coù nhöõng phöông phaùp chuyeân bieät ñeå
nghieân cöùu tìm toøi, thu löôïm, phaân giaûi, phuïc hoài dieän maïo quaù khöù nhaân loaïi – nhöõng
thuû phaùp phaân bieät veà nguyeân taéc vôùi Söû hoïc vaø caùc ngaønh Khoa hoïc Xaõ hoäi – Nhaân vaên
khaùc trong dieãn trình phaùt trieån töø trình ñoä coå ñieån ñeán hieän ñaïi.

•

Muïc ñích vaø yù nghóa nghieân cöùu cuûa khaûo coå hoïc:

Caùc quan nieäm veà muïc ñích vaø caùc laõnh vöïc nghieân cöùu cuûa Khaûo coå hoïctreân caùc bình dieän
thôøi gian, ñòa ñieåm vaø con ngöôøi(Deùonna, W., 1922; Gardin, J.C., 1979),theå hieän treân
phöông dieän lyù thuyeát:
A (Archeùologie)
Tâ(Temps)
L (Lieu)
H (Homme)
A(Archaeology)
AA (Anthropological Archaeology)
HA (Histogical Archaeology)

•

“Khaûo coå hoïc ñaõ taïo ra moät böôùcngoaët trong Khoa hoïc Lòch söû. Noù ñaõ môû cho Khoa hoïc
Lòch söû moät chaân trôøi bao la gioáng nhö kính vieãn voïng ñaõ môû taàm maét cho Thieân vaên hoïc.
Noù ñaõ môû haøng traêm laàn cho Söû hoïc thaáy trieån voïng trong quaù khöù gioáng nhö kính hieån vi
môû cho Sinh vaät hoïc thaáy söï soáng cuûa nhöõng teá baøo nhoû nhaát maø nhìn beân ngoaøi nhöõng cô
theå lôùn khoâng phaùt hieän ñöôïc. Cuoái cuøng, noù ñaõ daãn ñeán nhöõng thay ñoåi veà khoái löôïng vaø
noäi dung cuûa Khoa hoïc Lòch söû gioáng nhö naêng löôïng pho...
CÔ SÔÛ KHAÛO COÅ HOÏC
CBGD:Giaûng vieân LEÂ COÂNG TAÂM
Cơ Sở Khảo Cố Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ Sở Khảo Cố Học - Người đăng: tuankhanh9494-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
Cơ Sở Khảo Cố Học 9 10 153