Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi tan-phan-van
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 862 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nhận thức về
Vũ trụ

Ứng phó với môi
trường xã hội

Văn hóa tổ chức
đời sống tập thể

Văn hóa nhận
thức

VH ứng xử với
môi trường xã hội

Tận dụng môi
trường xã hội

Nhận thức về
Con người

Văn hóa và các
loại hình văn hóa

VH tổ chức đời
sống cộng đồng

VH ứng xử với môi
trường tự nhiên

Ứng phó với môi
trường tự nhiên

Tận dụng môi
trường tự nhiên

Văn hóa tổ chức
đời sống cá nhân

Đặc
trưng
Là một
hệ thống
hữu cơ các giá
trị vật chất và
tinh thần do con
người sáng tạo ra
và tích lũy trong
quá trình hoạt
động thực
tiễn

Chức
năng

Tính hệ thống

Tổ chức xã
hội

Tính giá trị

Điều chỉnh
xã hội

Tính nhân sinh

Giao tiếp

Tính lịch sử

Giáo dục

Sự khác
nhau giữa
văn hóa,
văn minh,
văn hiến

Văn hóa Việt Nam
Thuộc loại
hình văn hóa
nông nghiệp
Có không gian
văn hóa không
đồng nhất với
không gian
lãnh thổ

Chịu sự chi
phối đáng kể
của điều kiện
tự nhiên
Gồm 3 lớp
văn hóa: bản địa,
giao lưu với Trung
Hoa, giao lưu với
phương Tây

Với tính đa dạng trong
văn hóa của các tộc người đã góp
phần hình thành nên những đặc trưng
văn hóa riêng.

1
Tây Bắc

2

6
5

3

4

Việt Bắc
Bắc Bộ

Trung Bộ
Trung bộ

Nam Bộ
Tây
Nguyên

Nhận thức
về vũ trụ

Nhận thức
về con người

Triết lý âm dương

Con người tự nhiên

Mô hình Tam Tài,
Ngũ hành

Con người xã hội

Lịch âm dương,
hệ can chi

LOGO

Tư duy
Lưỡng nghi
lưỡng phân
lưỡng hợp:
Trời – đất,
Cha – mẹ
Tư duy số lẻ

ÂM
DƯƠNG

Tứ
tượng

Bát quái

Tam tài

TỰ
NHIÊN

Ngũ hành

CON
NGƯỜI
Dương: phần ngực
trở lên
Âm: bụng trở xuống

Trời – đất – người
Cha – mẹ - con

Ngũ tạng
Ngũ phủ
Ngũ quan

Lấy con người làm trung tâm để xem xét tự nhiên
Lối tư duy biện chứng của văn hóa nông nghiệp

Chủ
quan

Linh
hoạt

Tương
đối

Chương III: Văn hóa tổ chức đời
sống tập thể
Gồm 3 lĩnh vực chủ
yếu là quốc gia, nông
thôn và đô thị. Trong đó
nông thôn nổi lên như là
một thực thể lớn, một
hằng số trong phương
trình lịch sử Việt Nam.
Nó chi phối mạnh mẽ từ
truyền thống tổ chức
quốc gia, đô thị cho đến
cả diện mạo xã hội lẫn
tính cách con người.

Làng xã VN được tổ chức chặt chẽ theo nhiều
nguyên tắc khác nhau: gia đình, gia tộc,
xóm làng, giáp, phường hội, thôn xã..
Tính cộng đồng và tính tự trị là 2 đặc
trưng cơ bản của nông thôn VN.
Đô thị VN số lượng không nhiều, không có sự
phát triển rực rỡ như p.Tây và luôn chịu sự thua
kém trong mối quan hệ cộng sinh với nông thôn

Có sự khác biệt giữa làng Bắc Bộ và làng
Nam Bộ ( tính khép kín và tính mở).

Chương IV: Văn hóa tổ chức đời
sống cá nhân
Nghệ thuật thanh
sắc và hình khối
Văn hóa giao
tiế...