Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi Giang Long
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VH TRỌNG TĨNH
(gốc nông nghiệp)

VH TRỌNG ĐỘNG
(gốc du mục)

Địa hình

Đồng bằng (ẩm, thấp)

Đồng cỏ (khô, cao)

Nghề chính

Trồng trọt

Chăn nuôi

Cách sống

Định cư

Du cư

Ứng xử với
môi trường tự nhiên

Tôn trọng, sống hòa hợp với
thiên nhiên

Coi thường, tham vọng
chế ngự thiên nhiên

Lối nhận thức,
tư duy

Thiên về tổng hợp và biện
chứng (trọng quan hệ); chu
quan, cảm tính và kinh nghiệm

Thiên về phân tích và siêu
hình (trọng yếu tố); khách
quan, lý tính và thực nghiệm

Nguyên tắc
tổ chức CĐ

Trọng tình, trọng đức, trọng
văn, trọng nư

Trọng sức mạnh, trọng tài,
trọng võ, trọng nam

Cách thức
tổ chức CĐ

Linh hoạt và dân chu,
trọng cộng đồng

Nguyên tắc và quân chu,
trọng cá nhân

TIÊU CHI
Đặc
trưng
gốc

Tổ
chức
cộng
đồng

Ứng xử với
môi trường xã hội

Dung hợp trong tiếp nhận; mềm Độc tôn trong tiếp nhận; cứng
dẻo, hiếu hòa trong đối pho
rắn, hiếu thắng trong đối pho
Bảng 2.1: So sánh các đặc trưng của hai loại hình văn hóa

Cấu trúc của văn hóa
Văn hoá nhận thức

Văn hoá tổ chức cộng đồng

Văn hoá
ứng xử

với môi trường tự
nhiên
với môi trường xã hội

Nhận thức về vũ tru
Nhận thức về con người
Văn hoá tổ chức đời sống tập thê
Văn hoá tổ chức đời sống cá nhân
Văn hoá tận dung môi trường tự nhiên
Văn hoá đối pho với môi trường tự nhiên
Văn hoá tận dung môi trường xã hội
Văn hoá đối pho với môi trường xã hội

Câu 1 Vì sao nói chức năng bao trùm nhất của văn hóa là chức năng giáo dục? Hãy giải
thích và lấy ví dụ minh họa .(5 điểm)
Truyền thống văn hóa tồn tại được nhờ giáo dục. Chức năng giáo dục là chức năng quan trọng
của văn hóa. Nhưng văn hóa thực hiện chức năng giáo dục không chỉ bằng những giá trị đã ổn
định (truyền thống), mà còn bằng cả những giá trị đang hình thành. Các giá trị đã ổn định và
những giá trị đang hình thành tạo thành một hệ thống chuẩn mực mà con người hướng tới. Nhờ
nó mà văn hóa đóng vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách ở con người, trồng
người (dưỡng dục nhân cách). Một đứa trẻ sau khi ra đời nếu được sống với cha mẹ, nó sẽ được
giáo dục theo truyền thống văn hóa nơi nó sinh ra, còn nếu bị rơi vào rừng, nó sẽ mang tính cách

của loài thú. Không phải ngẫu nhiên mà trong các ngôn ngữ phương Tây, từ “văn hóa” ...








  
 ! "#$%
"&'  ($
)*+,-%
%./%0
!'12,-%
%0%0
"%.,!
3/%0%0
4%56
7$8
%0,92,:%;
6!<$;=>
<$?,:%%;
%0,@,:'%0$
!83$=&
<$AB,:/%;
9
6
C
D
$80E
96"
!!D6!
,#!F
!'6G!:%
!,H!
"&6
96"
4%G,:7@>
!CD
$80E,:<$@>
!&@
)*+,-%
%.*IC%
($2%35=
7J%3$1D%K
C%35=6
E%3$ED%K
L?MNOPSo snh cc đc trưng ca hai loi hnh văn ha
Cấu trúc của văn hóa
Q#& !"
56,,RS
56,.%
Q#&!#"$%&
Q#&96D.%'5T
Q#&96D.%'&@
Q#&
"'(
,-%!)*+!,
-
Q#&57S%./%0
Q#&D%K,-%%./%0
,-%!)*+'.$
Q#&57S%.*IC%
Q#&D%K,-%%.*IC%
Câu 1 Vì sao nói chức năng bao trùm nhất của văn hóa là chức năng giáo dục? Hãy giải
thích và lấy ví dụ minh họa .(5 điểm)
Chc năng gio dc !
"#$%&'()*+,-.
,/0123)*4+,56,-.,
+,527%82$299#
23 :,%5nhân cch;1trng
ngưi /<=0>7?@&:@92A1@B
CD@13:),DE1@B2F
Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trang 2
Cơ sở văn hóa Việt Nam - Người đăng: Giang Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cơ sở văn hóa Việt Nam 9 10 785