Ktl-icon-tai-lieu

con đường cách mạng vô sản

Được đăng lên bởi Hương Thiếu Huyền
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
* Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường CMVS
- Bài học từ sự thất bại của các con đường cứu nước trước khi NAQ ra đi tìm
đường cứu nước
Tất cả các phong trào cứu nước của ông cha, mặc dù diễn ra với tinh thần vô
cùng anh dũng, nhưng rốt cuộc đều bị TD Pháp dìm trong biển máu. Đó là tình
trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở nước ta những năm đầu thế kỷ XX.
Mặc dù rất khâm phục tinh thần cứu nước của ông cha, nhưng HCM không tán
thành với các con đường cứu nước của họ, mà quyết tâm ra đi tìm 1 con đường
mới.
- Cách mạng tư sản là không triệt để
Trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã tìm hiểu các cuộc CM
lớn trên TG như CMTS Anh, Pháp, Mỹ…và nhận thấy rằng: Cách mệnh Pháp
cũng như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh chưa đến nơi.
Tiếng là cộng hòa và dc, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó
áp bức thuộc địa”. Dó đó Người không đi theo con đường CM tư sản
- Con đường giải phóng dân tộc
+ HCM viết: “ Chỉ có gpgcvs thì mới gp được dt, cả hai cuộc gp này chỉ có thể
là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và cách mạng thế giới”
+ Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng của các sĩ phu và của các nhà CM có xu
hướng tư sản đương thời, HCM đã đến với học thuyết CM của CN M- L và lựa
chọn khuynh hướng chính trị vô sản. Người khẳng định: “ Muốn cứu nước và
gpdt không có con đường nào khác con đường CMVS”
* Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do ĐCS lãnh đạo
- CM trước hết phải có Đảng

+ Theo HCM muốn làm CM trước hết phải làm cho dân giác ngộ, phải giảng
giải lý luận và CN cho dân hiểu. Vậy nên sức cách mệnh phải tập trung, muốn
tập trung phải có đảng cách mệnh
+ CM muốn thành công phải liên lạc với phong trào CMTG, do đó phải có
Đảng. Trong tác phẩm Đường cách mệnh Người viết: “ Trước hết phải có đảng
cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngài thì liên lạc với các
dt bị áp bức và gc vô sản mọi nơi.
+ Theo HCM làm CM là một việc rất khó khăn và vô cùng nặng nề. Do đó
muốn thành công lại phải biết cách thì mới chóng.
- ĐCSVN là người lãnh đạo duy nhất
+ Phát triển sáng tạo học thuyết M-L về ĐCS, HCM cho rằng ĐCSVN là đảng
của gc vô sản đồng thời là đảng của dt VN
+ HCM đã nêu lên một luận điểm sáng tạo bổ sung thêm cho kho tang lý luận
của CN M-L về ĐCS, định hướng cho việc xd một ĐCSVN thành một đảng có
sự gắn bó chặt chẽ với gccn, với nhd lao động và cả dt trong mọi thời kỳ của
CMVN
+ Ngay từ khi mới ra đời Đảng do HCM sáng lập đã quy tụ được lực lượng và
sức mạnh của ...
* Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường CMVS
- Bài học từ sự thất bại của các con đường cứu nước trước khi NAQ ra đi tìm
đường cứu nước
Tất cả các phong trào cứu nước của ông cha, mặc dù diễn ra với tinh thần vô
cùng anh dũng, nhưng rốt cuộc đều bị TD Pháp dìm trong biển máu. Đó là tình
trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở nước ta những năm đầu thế kỷ XX.
Mặc dù rất khâm phục tinh thần cứu nước của ông cha, nhưng HCM không tán
thành với các con đường cứu nước của họ, mà quyết tâm ra đi tìm 1 con đường
mới.
- Cách mạng tư sản là không triệt để
Trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã tìm hiểu các cuộc CM
lớn trên TG như CMTS Anh, Pháp, Mỹ…và nhận thấy rằng: Cách mệnh Pháp
cũng như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh chưa đến nơi.
Tiếng là cộng hòa và dc, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó
áp bức thuộc địa”. Dó đó Người không đi theo con đường CM tư sản
- Con đường giải phóng dân tộc
+ HCM viết: “ Chỉ có gpgcvs thì mới gp được dt, cả hai cuộc gp này chỉ có thể
là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và cách mạng thế giới”
+ Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng của các sĩ phu và của các nhà CM có xu
hướng tư sản đương thời, HCM đã đến với học thuyết CM của CN M- L và lựa
chọn khuynh hướng chính trị vô sản. Người khẳng định: “ Muốn cứu nước và
gpdt không có con đường nào khác con đường CMVS”
* Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do ĐCS lãnh đạo
- CM trước hết phải có Đảng
con đường cách mạng vô sản - Trang 2
con đường cách mạng vô sản - Người đăng: Hương Thiếu Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
con đường cách mạng vô sản 9 10 801