Ktl-icon-tai-lieu

Công giáo huyền thoại và tội ác

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 3405 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công Giáo - Huyền Thoại Và Tội Ác

Charlie Nguyễn

Công Giáo - Huyền Thoại và Tội Ác

Dominic Nguyễn Chấn (Charlie Nguyễn)

Mục Lục
THAY LỜI TỰA (**).............................................................................................................................................. 2
................................................................................................................................................................ 3
NHẬP ĐỀ ............................................................................................................................................................ 4
1 ĐỘC THẦN GIÁO (**).................................................................................................................................... 18
1.1 CÁI NÔI CỦA CÁC ĐẠO CHÚA: VÙNG LƯỠI LIỀM PHÌ NHIÊU Ở CẬN ĐÔNG. .................................18
(The Fertile Cressent of The Near East) ................................................................................................ 18
1.1.1 Sơ lược lịch sử của dân tộc Sumer và địa danh Babylon...............................................................19
1.1.2 Tìm hiểu thêm về những phát minh đầu tiên của dân tộc Sumer....................................................23
1.2. CÁC ĐẠO THỜ THIÊN CHÚA LÀ NHỮNG BIẾN DẠNG CỦA ĐẠO THỜ BÒ.......................................27
I. ĐẠO DO THÁI...................................................................................................................................... 31
II. ĐẠO KITÔ............................................................................................................................................ 31
III. ĐẠO HỒI............................................................................................................................................. 32
1.3. ABRAHAM: ÔNG TỔ CỦA CÁC ĐẠO CHÚA .......................................................................................33
1.4. Thiên Chúa Elohim của Đạo Do Thái Nguyên thủy ...............................................................................38
(Pre-Mosaic Judaism) ............................................................................................................................ 38
1.5. THIÊN CHÚA JEHOVAH CỦA ĐẠO DO THÁI MAI-SEN .....................................................................40
(MOSAIC JUDAISM) ........................................................................................................................
Công Giáo - Huyền Thoại Và Tội Ác Charlie Nguyễn
Công Giáo - Huyền Thoại và Tội Ác
Dominic Nguyễn Chấn (Charlie Nguyễn)
Mục Lục
THAY LỜI TỰA (**).............................................................................................................................................. 2
................................................................................................................................................................ 3
NHẬP ĐỀ ............................................................................................................................................................ 4
1 ĐỘC THẦN GIÁO (**).................................................................................................................................... 18
1.1 CÁI NÔI CỦA CÁC ĐẠO CHÚA: VÙNG LƯỠI LIỀM PHÌ NHIÊU Ở CẬN ĐÔNG. .................................18
(The Fertile Cressent of The Near East) ................................................................................................18
1.1.1 Sơ lược lịch sử của dân tộc Sumer và địa danh Babylon...............................................................19
1.1.2 Tìm hiểu thêm về những phát minh đầu tiên của dân tộc Sumer....................................................23
1.2. CÁC ĐẠO THỜ THIÊN CHÚA LÀ NHỮNG BIẾN DẠNG CỦA ĐẠO THỜ BÒ.......................................27
I. ĐẠO DO THÁI...................................................................................................................................... 31
II. ĐẠO KITÔ............................................................................................................................................ 31
III. ĐẠO HỒI............................................................................................................................................. 32
1.3. ABRAHAM: ÔNG TỔ CỦA CÁC ĐẠO CHÚA .......................................................................................33
1.4. Thiên Chúa Elohim của Đạo Do Thái Nguyên thủy ...............................................................................38
(Pre-Mosaic Judaism) ............................................................................................................................38
1.5. THIÊN CHÚA JEHOVAH CỦA ĐẠO DO THÁI MAI-SEN .....................................................................40
(MOSAIC JUDAISM) ............................................................................................................................40
1.6. THIÊN CHÚA BA NGÔI CỦA ĐẠO KITÔ .............................................................................................44
(The Trinity God or The Christian God) .................................................................................................44
1.7. THIÊN CHÚA ALLAH CỦA ĐẠO HỒI ...................................................................................................49
1.8. NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC ĐẠO THỜ CHÚA ...................................................................53
1.8.1. Thiên Chúa Độc Thần Giáo là đàn ông da trắng, lắm điều hơn đàn ...........................................53
bà và độc ác hơn dã thú................................................................................................................53
1.8.2. Tín đồ Thiên Chúa Giáo cuồng tín và hiếu sát...............................................................................55
1.8.3. Cổng Trời và ngày tận thế là hai nỗi ám ảnh lớn nhất của các tín đồ thờ Chúa............................56
2. KITÔ GIÁO (**)............................................................................................................................................. 59
2.1. NGUỒN GỐC HUYỀN THOẠI KITÔ ....................................................................................................59
Công giáo huyền thoại và tội ác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công giáo huyền thoại và tội ác - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Công giáo huyền thoại và tội ác 9 10 276