Ktl-icon-tai-lieu

Công nghiệp hóa hiện đại hoa

Được đăng lên bởi robinsonhoangliverpool
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1427 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐƯỜNG LỐI
CÔNG NGHIỆP HÓA

Vì saoViệt Nam phải tiến
hành CNH XHCN?
Vai trò của quá trình CNH XHCN?

I.CÔNG NGHIỆP HÓA
THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI
1 Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa

a.Mục tiêu và phương hướng của
công nghiệp hóa XHCN

b.Đặc trưng chủ yếu của công
nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới

a. Mục tiêu và phương hướng
Chương IV:
ĐƯỜNG LỐI CÔNG
I. Công nghiệp hóa thời
NGHI
Pc HÓA
kì trỆ
ướ
đổi mới
1 Chủ trương của Đảng về
công nghiệp hóa
a. Mục tiêu và phương
hướng của công nghiệp
hóa XHCN
* Phạm vi miền Bắc

Ở miền Bắc từ năm 1960 đến năm 1975

Chương IV: ĐƯỜNG
LỐI CÔNG NGHIỆP
HÓA
I.

Công nghiệp hóa thời kì
trước đổi mới
1 Chủ trương của Đảng về
công nghiệp hóa
a. Mục tiêu và phương
hướng của công nghiệp
hóa XHCN
* Phạm vi miền Bắc

Hội nghị lần thứ 7
Ban CHTƯ Đảng
khóa III (Tháng
9/1962)

Ưu tiên phát triển CN nặng
1 cách hợp lý
Ưu tiên phát triển CN
với phát triển NN

Phát triển CN nhẹ song song
với phát triển CN nặng

Phát triển CN trung ương,
đồng thời phát triển CN địa phương

Chương IV: ĐƯỜNG
LỐI CÔNG NGHIỆP
HÓA
I.

Công nghiệp hóa thời kì
trước đổi mới
1 Chủ trương của Đảng về
công nghiệp hóa
a. Mục tiêu và phương
hướng của công nghiệp hóa
XHCN
* Phạm vi miền Bắc
* Phạm vi cả nước

Trên phạm vi cả nước từ
năm 1975 đến năm 1985

Chương IV: ĐƯỜNG
LỐI CÔNG NGHIỆP
HÓA
I.

Công nghiệp hóa thời kì
trước đổi mới
1 Chủ trương của Đảng về
công nghiệp hóa
a. Mục tiêu và phương
hướng của công nghiệp hóa
XHCN
* Phạm vi miền Bắc
* Phạm vi cả nước

ƯU TIÊN
PHÁT TRIỂN
CN NẶNG
TRÊN CƠ SỞ
PHÁT TRIỂN
NÔNG NGHIỆP

PHÁT TRIỂN
CN NHẸ

Chương IV: ĐƯỜNG
LỐI CÔNG NGHIỆP
HÓA
I.

Công nghiệp hóa thời kì
trước đổi mới
1 Chủ trương của Đảng về
công nghiệp hóa
a. Mục tiêu và phương
hướng của công nghiệp hóa
XHCN
* Phạm vi miền Bắc
* Phạm vi cả nước

1

Công nghiệp hóa thời kì
trước đổi mới
1 Chủ trương của Đảng về
công nghiệp hóa
a. Mục tiêu và phương
hướng của công nghiệp hóa
XHCN
* Phạm vi miền Bắc
* Phạm vi cả nước
b. Đặc trưng chủ yếu
của CNH thời kỳ trước
đổi mới

2

I.

3

Chương IV: ĐƯỜNG
LỐI CÔNG NGHIỆP
HÓA

b. Đặc trưng chủ yếu của công
nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới
CN hóa theo mô hình nền kinh
tế khép kín, hướng nội và
thiên về phát triển công
nghiệp nặng.
Dựa vào lợi thế lao động, tài
nguyên, đất đai Và nguồn viện trợ
của các nước XHCN, chủ lực thực
hiện CN hóa là nhà nước + DNNN,
phân bổ nguồn lực cho CN hóa
thực hiện qua cơ chế kế hoạch hóa
tập tung quan liêu bao cấp, không
tôn trọng quy luật của thị trường.

Nóng vội, giản đơn, duy ý chí,
ham là...
NG L I ĐƯỜ
NG L I ĐƯỜ
CÔNG NGHI P HÓA
CÔNG NGHI P HÓA
Công nghiệp hóa hiện đại hoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghiệp hóa hiện đại hoa - Người đăng: robinsonhoangliverpool
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Công nghiệp hóa hiện đại hoa 9 10 134