Ktl-icon-tai-lieu

Công nghiệp hóa,Hiện đại hóa

Được đăng lên bởi nguyennhakhanh2012
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH
--------*-------

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
GVHD: TS. Đào Thị Bích Hồng
ĐỀ TÀI:
PHÂN TÍCH NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA
HIỆN ĐẠI HÓA VÀ VẬN DỤNG, NÊU GIẢI PHÁP TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT
TRIỀN NHANH VÀ BỀN VŨNG CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG
QUY HOẠCH DÂN CƯ VÀ NHÀ Ở
Nhóm 7:

1|Page

Họ và tên

MSSV

Nguyễn Phan Hoàng Hải

41200961

Trương Tất Nhật Minh

41202184

Trần Đình Nam

41202287

Nguyễn Đức Tô

41203948

Ngô Nhựt Tùng

41204393

Nguyễn Quang Trưởng

41204232

Tp. HCM, tháng 10 năm 2015

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

MỤC LỤC
I. PHÂN TÍCH NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG
VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA:

4

1.1 Công nghiệp hóa gắn liền hiện đại hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa gắn
liền với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên môi trường:
4
1.2 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với phát triển kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế:
5
1.3 Lấy việc phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển và
bền vững:
7
1.4 Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại
hóa:
8
1.5 Phát triển nhanh và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa,
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội:
9

II.VẬN DỤNG: GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN
NHANH VÀ BỀN VỮNG TRONG QUÁ TRÌNH
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
(QUY HOẠCH DÂN CƯ VÀ NHÀ Ở Ở THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH):
11
2.1Lý do chọn đề tài:

11

2.2Vấn đề nhà ở cho người vô gia cư, người nghèo:
2.2.1.Chủ trương của nhà nước:
2.2.2.Thực trạng hiện nay:
2.2.2.1.Thành tựu:
2.2.2.2.Hạn chế:
2.2.2.3.Nguyên nhân:
2.2.3.Giải pháp đề xuất:

13
13
14
14
15
15
16

2|Page

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
2.3 Vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất:
2.3.1.Chủ trương của nhà nước:
2.3.2. Thực trạng hiện nay:
2.3.2.1. Thành tựu
2.3.2.2 Hạn chế
2.3.2.3Nguyên nhân
2.3.3. Giải pháp:

17
17
17
17
18
19
20

2.4 Vấn đề nhập cư tại thành phố Hồ Chí Minh:
2.4.1.Thực trạng hiện nay:
2.4.2.Thành tựu:
2.4.3.Hạn chế:
2.4.4.Nguyên nhân:
2.4.5.Giải pháp đề xuất:

21
21
22
22
23
24

3|Page

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

I. Phân tích những quan điểm của Đảng về Công
nghiệp hóa, Hiện đại hóa:
1.1 Công nghiệp hóa gắn liền hiện đại hóa, công nghiệp
hóa và hiện đại hóa gắn liền với phát triển kinh tế tri thức,
bảo vệ tài nguyên môi trường:
+CNH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các ho...
CÔNG NGHIP HÓA, HIN ĐẠI HÓA
1 | P a g e
ĐẠI HC QUC GIA THÀNH PH H CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA TP.H CHÍ MINH
--------*-------
BÁO CÁO BÀI TP LN
ĐƯỜNG LI CÁCH MNG
CA ĐẢNG CNG SN VIT NAM
GVHD: TS. Đào Th Bích Hng
ĐỀ TÀI:
PHÂN TÍCH NHNG QUAN ĐIM CA ĐẢNG V CÔNG NGHIP HÓA
HIN ĐẠI HÓA VN DNG, NÊU GII PHÁP TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT
TRIN NHANH VÀ BN VŨNG CA THÀNH PH H CHÍ MINH TRONG
QUY HOCH DÂN CƯ VÀ NHÀ
Nhóm 7:
H và tên MSSV
Nguyn Phan Hoàng Hi 41200961
Trương Tt Nht Minh 41202184
Trn Đình Nam 41202287
Nguyn Đức Tô 41203948
Ngô Nht Tùng 41204393
Nguyn Quang Trưởng 41204232
Tp. HCM, tháng 10 năm 2015
Công nghiệp hóa,Hiện đại hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghiệp hóa,Hiện đại hóa - Người đăng: nguyennhakhanh2012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Công nghiệp hóa,Hiện đại hóa 9 10 702