Ktl-icon-tai-lieu

Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên

Được đăng lên bởi Văn Quyền
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1329 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN
TRONG THỜI ĐẠI MỚI
Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thanh niên là người chủ
tương lai của nước nhà…nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần
lớn là do các thanh niên”. Làm theo lời Bác, biết bao thế hệ thanh niên Việt
Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu để giành lại độc lập dân
tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Vâng! 80 năm phát triển và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
cùng với 55 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam là cả một chặng đường
chiến đấu, lao động và học tập không ngừng, không sợ hy sinh gian khổ của
lớp thế hệ thanh niên, viết nên những trang sử hào hùng, vẻ vang.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức được vai trò
và tiềm năng to lớn của lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn TNCS trong
sự nghiệp cách mạng. Đảng đã xác định thanh niên là lực lượng xung kích
cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng. “Thanh
niên là một bộ phận quan trọng của cách mạng”. Lịch sử đã chứng minh vai
trò, vị trí to lớn của lực lượng thanh niên, họ là sức sống hiện tại và tương lai
của dân tộc.
Nhận thức sâu sắc yêu cầu giáo dục, bồi dưỡng, tập hợp đông đảo
thanh niên vào hàng ngũ những người yêu nước, phấn đấu vì độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định công tác đoàn kết,
tập hợp thanh niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát huy sức mạnh
tổng hợp của các tầng lớp thanh niên Việt Nam, góp phần thực hiện thắng
lợi sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.
Trong những năm gần đây, tổ chức Đoàn- Hội đã tạo được bước chuyển
biến mạnh mẽ trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Các phong trào
“Thanh niên lập thân lập nghiệp”, “Tuổi trè giữ nước”, “Thanh niên tình
nguyện” được các cấp bộ Đoàn- Hội cụ thể hóa, phát động rộng rãi trong
thanh niên, từng bước đi vào cuộc sống theo chiều sâu. Các chương trình, dự
án, các cuộc vận động mở ra nhiều hướng hoạt đông đa dạng, thu hút ngày
càng đông đảo thanh niên tham gia.
Nội dung hoạt động của Đoàn và các phong trào thanh thiếu nhi ngày
càng thiết thực, hiệu quả, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, đáp
ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Tiêu biểu là phong trào
lập thân lập nghiệp, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, các hoạt

động hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục trong trường học, phong trào thi
đua học tập, rèn luyện xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong các lực lượng vũ
trang, phong trào thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong thanh niên Công
an nhân...
ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN
TRONG THỜI ĐẠI MỚI
Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thanh niên là người chủ
tương lai của nước nhà…nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần
lớn là do các thanh niên”. Làm theo lời Bác, biết bao thế hệ thanh niên Việt
Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu để giành lại độc lập dân
tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Vâng! 80 năm phát triển và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
cùng với 55 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam là cả một chặng đường
chiến đấu, lao động và học tập không ngừng, không sợ hy sinh gian khổ của
lớp thế hệ thanh niên, viết nên những trang sử hào hùng, vẻ vang.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức được vai trò
và tiềm năng to lớn của lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn TNCS trong
sự nghiệp cách mạng. Đảng đã xác định thanh niên là lực lượng xung kích
cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng. “Thanh
niên là một bộ phận quan trọng của cách mạng”. Lịch sử đã chứng minh vai
trò, vị trí to lớn của lực lượng thanh niên, họ là sức sống hiện tại và tương lai
của dân tộc.
Nhận thức sâu sắc yêu cầu giáo dục, bồi dưỡng, tập hợp đông đảo
thanh niên vào hàng ngũ những người yêu nước, phấn đấu vì độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định công tác đoàn kết,
tập hợp thanh niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát huy sức mạnh
tổng hợp của các tầng lớp thanh niên Việt Nam, góp phần thực hiện thắng
lợi sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.
Trong những năm gần đây, tổ chức Đoàn- Hội đã tạo được bước chuyển
biến mạnh mẽ trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Các phong trào
“Thanh niên lập thân lập nghiệp”, “Tuổi trè giữ nước”, “Thanh niên tình
nguyện” được các cấp bộ Đoàn- Hội cụ thể hóa, phát động rộng rãi trong
thanh niên, từng bước đi vào cuộc sống theo chiều sâu. Các chương trình, dự
án, các cuộc vận động mở ra nhiều hướng hoạt đông đa dạng, thu hút ngày
càng đông đảo thanh niên tham gia.
Nội dung hoạt động của Đoàn và các phong trào thanh thiếu nhi ngày
càng thiết thực, hiệu quả, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, đáp
ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Tiêu biểu là phong trào
lập thân lập nghiệp, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, các hoạt
Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên - Trang 2
Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên - Người đăng: Văn Quyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên 9 10 245