Ktl-icon-tai-lieu

Công tác hòa giải tập 1

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 4061 lần   |   Lượt tải: 10 lần
chØ ®¹o biªn so¹n:

- TS. U«ng Chu L­u

Bé tr­ëng Bé T­ ph¸p

tæ chøc biªn so¹n:
- NguyÔn TÊt ViÔn

Vô tr­ëng Vô Phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt - Bé T­ ph¸p

- NguyÔn Huy Ng¸t

Vô tr­ëng Vô Hîp t¸c quèc tÕ - Bé T­ ph¸p

- Ph¹m ThÞ Hoµ

Phã Vô tr­ëng Vô Phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt - Bé T­ ph¸p

- Lª Thµnh Long

Phã Vô tr­ëng Vô Hîp t¸c quèc tÕ - Bé T­ ph¸p

- Ph¹m ThÞ Lan Anh

Chuyªn viªn Vô Phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt - Bé T­ ph¸p

- §Æng Hoµng Oanh

Chuyªn viªn Vô Hîp t¸c quèc tÕ - Bé T­ ph¸p

- NguyÔn Minh Ph­¬ng

Chuyªn viªn Vô Hîp t¸c quèc tÕ - Bé T­ ph¸p

4

Tham gia biªn so¹n:
- TrÇn Huy LiÖu

Phã Côc tr­ëng Côc Trî gióp ph¸p lý - Bé T­ ph¸p

- Lª ThÞ Ng©n Giang

Phã tr­ëng Ban LuËt ph¸p - Trung ­¬ng Héi Liªn hiÖp Phô n÷
ViÖt Nam

- Bïi ThÞ Thanh H»ng

Tr­ëng Bé m«n LuËt d©n sù, Khoa LuËt - §¹i häc Quèc gia Hµ Néi

- NguyÔn Ngäc Thanh

Gi¸m ®èc Trung t©m c«ng t¸c lý luËn - Uû ban Trung ­¬ng
MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam

- §µo ThÞ ¸i Thi

Phã tr­ëng Khoa Khoa häc hµnh chÝnh - Häc viÖn Hµnh chÝnh
Quèc gia

- TrÇn Quang Huy

Tr­ëng Bé m«n LuËt ®Êt ®ai - Tr­êng §¹i häc LuËt Hµ Néi

- NguyÔn B¸ Yªn

Phã Vô tr­ëng Vô Tæ chøc c¸n bé - Bé T­ ph¸p

- Lª Thu H­¬ng

Biªn tËp viªn chÝnh - T¹p chÝ D©n chñ vµ Ph¸p luËt

- TrÇn ThÞ Hång Liªn

Chuyªn viªn Vô Phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt - Bé T­ ph¸p

5

6

Lêi giíi thiÖu
§Ó gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc cho c¸n bé t­ ph¸p thùc hiÖn
qu¶n lý c«ng t¸c hßa gi¶i ë c¬ së vµ ®éi ngò hßa gi¶i viªn trªn toµn
quèc, trªn c¬ së kÕt qu¶ ®iÒu tra, nghiªn cøu ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¸n
bé t­ ph¸p cÊp tØnh vÒ qu¶n lý, h­íng dÉn c«ng t¸c hßa gi¶i ë c¬ së ®·
®­îc tiÕn hµnh tõ n¨m 2005, trong khu«n khæ Dù ¸n VIE/02/015
“Hç trî thùc thi ChiÕn l­îc ph¸t triÓn hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam
®Õn n¨m 2010” do Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña Liªn Hîp quèc
(UNDP), C¬ quan Hîp t¸c ph¸t triÓn quèc tÕ cña ChÝnh phñ Thuþ
§iÓn (Sida), C¬ quan Hîp t¸c ph¸t triÓn quèc tÕ cña ChÝnh phñ
§an M¹ch (DANIDA), ChÝnh phñ Na Uy vµ ChÝnh phñ Ai Len tµi
trî, Bé T­ ph¸p ®· tiÕn hµnh x©y dùng Bé tµi liÖu tËp huÊn thèng
nhÊt vÒ C«ng t¸c hßa gi¶i ë c¬ së dµnh cho c¸n bé t­ ph¸p vµ c¸c
hßa gi¶i viªn.
Cuèn s¸ch C«ng t¸c hßa gi¶i ë c¬ së, gåm hai tËp sau:

TËp 1 - H­íng dÉn qu¶n lý c«ng t¸c hßa gi¶i, giíi thiÖu
nghiÖp vô qu¶n lý c«ng t¸c hßa gi¶i, h­íng dÉn c¸n bé t­ ph¸p ®Þa
ph­¬ng vÒ ph­¬ng ph¸p tËp huÊn, båi d­ìng ®Ó tËp huÊn cho c¸c hßa
gi¶i viªn.
TËp 2 - CÈm nang båi d­ìng cho hßa gi¶i viªn, cung cÊp
cho c¸c hßa gi¶i viªn, c¸n bé t­ ph¸p c¸c kiÕn thøc ph¸p luËt cÇn
thiÕt tron...
chØ ®¹o biªn so¹n:
- TS. U«ng Chu Lu
Bé trëng Bé T ph¸p
tæ chøc biªn so¹n:
- NguyÔn TÊt ViÔn
Vô trëng Vô Phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt - Bé T ph¸p
- NguyÔn Huy Ng¸t
Vô trëng Vô Hîp t¸c quèc tÕ - Bé T ph¸p
- Ph¹m ThÞ Hoµ
Phã Vô trëng Vô Phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt - Bé T ph¸p
- Lª Thµnh Long
Phã Vô trëng Vô Hîp t¸c quèc tÕ - Bé T ph¸p
- Ph¹m ThÞ Lan Anh
Chuyªn viªn Vô Phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt - Bé T ph¸p
- §Æng Hoµng Oanh
Chuyªn viªn Vô Hîp t¸c quèc tÕ - Bé T ph¸p
- NguyÔn Minh Ph¬ng
Chuyªn viªn Vô Hîp t¸c quèc tÕ - Bé T ph¸p
4
Công tác hòa giải tập 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác hòa giải tập 1 - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Công tác hòa giải tập 1 9 10 444