Ktl-icon-tai-lieu

Công tác kiểm tra giám sát

Được đăng lên bởi Duong Dinh Dung
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1811 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Chuyên đề 6
CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG
Đồng chí Hoàng Thị Lài
TUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Báo cáo viên Trung ương
* MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 3 vấn đề cần hiểu
1- Hiểu những nội dung cơ bản của lý luận và thực tiễn: Công tác kiểm tra,
giám sát là những chức năng lãnh đạo cực kỳ quan trọng của Đảng.
2- Hiểu những nội dung cơ bản về lý luận và thực tiễn, những đặc điểm, quan
điểm cơ bản, chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công tác kiểm tra, giám sát hiện nay
của Đảng.
3- Hiểu những nội dung cơ bản về quan hệ giữa công tác kiểm tra, giám sát với
kỷ luật và thi hành kỷ luật Đảng; Những yêu cầu về tăng cường, nâng cao chất lượng
công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hiện nay.
Qua bài này nhằm bồi dưỡng, cung cấp cho đảng viên trẻ có nhận thức đầy đủ,
đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật
đảng. Từ đó, mỗi đảng viên biết phải nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường
lối, nguyên tắc, quy định của Đảng một cách nghiêm túc trên tinh thần tự giác và
thường xuyên thực hiện tự kiểm tra đối với mình trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên,
nhiệm vụ được phân công.
*PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY:
- Thuyết trình và cập nhật thông tin, tài liệu thực tế để làm rõ những nội dung
cơ bản và cốt lõi của bài.
- Hướng dẫn nghiên cứu nội dung giáo trình và cập nhật thực tế cho người học
về tư duy tiếp cận những nội dung cơ bản, cốt lõi của bài theo hướng: ngắn gọn, dễ
ghi, dễ nghe, dễ hiểu hơn.
- Kết hợp giữa thuyết trình và đàm thoại những nội dung cần thiết, những vấn
đề cần thiết.
NỘI DUNG
PHẦN I - Một số vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
PHẦN II - Một số vấn đề cơ bản về thi hành kỷ luật trong Đảng.

PHẦN III - Quan hệ giữa công tác kiểm tra, giám sát với kỷ luật đảng và việc
thi hành kỷ luật trong Đảng.
Phần I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA,
GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG
I. Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo quan trọng của tổ chức
đảng các cấp
1. Khái niệm, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám
sát
1.1. Khái niệm:
Là hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghị quyết, chỉ thị,
nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, giữ nghiêm kỷ luật đảng.
Khái niệm được hiểu như sau:
- Là hoạt động đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Đảng được thực
hiện nghiêm, có hiệu quả trong thực tế.
- Là hoạt động có tổ chức chặt chẽ và thống nhất về công tác xây dựng Đảng.
là nhân tố không thể tách rời quá trình lãnh đạo của các tổ chức đảng.
- Chủ tịch Hồ Chí M...
Chuyên đề 6
CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG
Đồng chí Hoàng Thị Lài
TUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Báo cáo viên Trung ương
* MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 3 vấn đề cần hiểu
1- Hiểu những nội dung bản của luận thực tiễn: Công tác kiểm tra,
giám sát là những chức năng lãnh đạo cực kỳ quan trọng của Đảng.
2- Hiểu những nội dung cơ bản về luận thực tiễn, những đặc điểm, quan
điểm bản, chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công tác kiểm tra, giám sát hiện nay
của Đảng.
3- Hiểu những nội dung cơ bản về quan hệ giữa công tác kiểm tra, giám sát với
kỷ luật thi hành kỷ luật Đảng; Những yêu cầu về tăng cường, nâng cao chất lượng
công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hiện nay.
Qua bài này nhằm bồi dưỡng, cung cấp cho đảng viên trẻ có nhận thức đầy đủ,
đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật
đảng. Từ đó, mỗi đảng viên biết phải nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường
lối, nguyên tắc, quy định của Đảng một cách nghiêm túc trên tinh thần tự giác
thường xuyên thực hiện tự kiểm tra đối với mình trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên,
nhiệm vụ được phân công.
*PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY:
- Thuyết trình cập nhật thông tin, tài liệu thực tế để làm những nội dung
cơ bản và cốt lõi của bài.
- Hướng dẫn nghiên cứu nội dung giáo trình và cập nhật thực tế cho người học
về duy tiếp cận những nội dung bản, cốt lõi của bài theo hướng: ngắn gọn, dễ
ghi, dễ nghe, dễ hiểu hơn.
- Kết hợp giữa thuyết trình đàm thoại những nội dung cần thiết, những vấn
đề cần thiết.
NỘI DUNG
PHẦN I - Một số vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
PHẦN II - Một số vấn đề cơ bản về thi hành kỷ luật trong Đảng.
Công tác kiểm tra giám sát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác kiểm tra giám sát - Người đăng: Duong Dinh Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Công tác kiểm tra giám sát 9 10 279