Ktl-icon-tai-lieu

Công tác trẻ em bị xâm hại tại VN

Được đăng lên bởi thục đoan
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Công tác xã hội với trẻ em bị bạo hành, xâm hại trên lãnh thổ Việt Nam

MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU...............................................................................................................2
Phần 2. NỘI DUNG CHÍNH.............................................................................................2
2.1 Các khái niệm cơ bản............................................................................................... ...3
2.1.1 Trẻ em..........................................................................................................................3
2.1.2 Trẻ bị xâm hại.............................................................................................................3
2.2 Thực trạng...................................................................................................................4
2.3 Những hậu quả nặng nề..............................................................................................7
2.3.1 Về sinh lý .....................................................................................................................7
2.3.2 Về tâm lý......................................................................................................................8
2.4 Nguyên nhân..............................................................................................................10
2.5 Giải pháp....................................................................................................................12
2.5.1 Giải pháp chung..........................................................................................................12
2.5.2 Giải pháp của công tác xã hội....................................................................................14
2.6 Ứng dụng can thiệp một ca cụ thể...........................................................................17
2.6.1 Tình huống..................................................................................................................17
2.6.2 Giải quyết tình huống.................................................................................................18
Phần 3. PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...........................................21
Phần 4. KẾT LUẬN .......................................................................................................25
Phần 5. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................27

Nguyễn Thị Thục Đoan – TCN CTXH

Page 1

Công tác xã hội với trẻ em ...
Công tác xã h i v i tr em b b o hành, xâm h i trên lãnh th Vi t Nam
MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU...............................................................................................................2
Phần 2. NỘI DUNG CHÍNH.............................................................................................2
2.1 Các khái niệm cơ bản............................................................................................... ...3
2.1.1 Trẻ em..........................................................................................................................3
2.1.2 Trẻ bị xâm hại.............................................................................................................3
2.2 Thực trạng...................................................................................................................4
2.3 Những hậu quả nặng nề..............................................................................................7
2.3.1 Về sinh lý .....................................................................................................................7
2.3.2 Về tâm lý......................................................................................................................8
2.4 Nguyên nhân..............................................................................................................10
2.5 Giải pháp....................................................................................................................12
2.5.1 Giải pháp chung..........................................................................................................12
2.5.2 Giải pháp của công tác xã hội....................................................................................14
2.6 Ứng dụng can thiệp một ca cụ thể...........................................................................17
2.6.1 Tình huống..................................................................................................................17
2.6.2 Giải quyết tình huống.................................................................................................18
Phần 3. PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...........................................21
Phần 4. KẾT LUẬN .......................................................................................................25
Phần 5. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................27
Nguy n Th Th c Đoan – TCN CTXH Page 1
Công tác trẻ em bị xâm hại tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác trẻ em bị xâm hại tại VN - Người đăng: thục đoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Công tác trẻ em bị xâm hại tại VN 9 10 656