Ktl-icon-tai-lieu

Công tác xã hội nhập môn

Được đăng lên bởi Nguyễn Thu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA XÃ HỘI HỌC & CÔNG TÁC XÃ HỘI
----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
--------------------------

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học : CÔNG TÁC XÃ HỘI NHẬP MÔN
1.2 Mã môn học : SWOR1301
1.3 Trình độ Đại học / Cao đẳng : Đại học
1.4 Ngành / Chuyên ngành : Công tác Xã hội, Xã Hội Học
1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : Khoa Xã hội học & Công tác xã hội
1.6 Số tín chỉ : 3
1.7 Yêu cầu đối với môn học :


Điều kiện tiên quyết : An sinh xã hội



Các yêu cầu khác ( nếu có )

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên :
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU


Mô tả môn học : Công tác xã hội nhập môn là môn học khởi đầu bắt buộc đối với
sinh viên theo học ngành Công tác Xã hội và ngành Xã hội học tại Khoa Xã hội học,
Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh và một số trường đại học khác trong nước, trước khi
nghiên cứu các môn học tiếp theo như Công tác xã hội cá nhân và Công tác xã hội
nhóm. Môn học như là một sự khai tâm về khoa học công tác xã hội cho người học,
đưa họ bước qua cánh cửa đi vào ngôi nhà tri thức về ngành nghề công tác xã hội.
Điểm trọng yếu ở đây là giúp sinh viên có cái nhìn mới, hiểu công tác xã hội như một
nghề chuyên môn, khác với quan niệm cho rằng công tác xã hội ai cũng làm được
như bấy lâu nay người ta vẫn thường nghĩ. Từ đó môn học giới thiệu lịch sử của
ngành, các khái niệm, định nghĩa, quan điểm, giá trị, mục đích, phương pháp, và các
dịch vụ của ngành công tác xã hội để người học có được cái nhìn tổng quát trước
khi đi vào chuyên sâu



Mục tiêu môn học : Sau khi học xong môn học, sinh viên sẽ :



Hiểu được đây là một ngành học, một khoa học, một nghề chuyên môn đã hình thành từ
khá lâu trên thế giới và ở Việt Nam.
1



Nắm bắt các lý thuyết sử dụng trong công tác xã hội để áp dụng trong thực
hành nghề nghiệp.



Hiểu được định nghĩa, sứ mạng, mục đích, chức năng, giá trị ngành, đạo
đức nghề nghiệp, các quan điểm cơ bản, các nguyên tắc hướng dẫn hành
động của công tác xã hội.




Tiếp cận tiến trình giải quyết vấn đề (của thân chủ) trong công tác xã hội.
Nắm bắt một cách cơ bản các phương pháp công tác xã hội và những
phương pháp thực hành công tác xã hội.



Hiểu biết về các lĩnh vực xã hội có thể ứng dụng khoa học công tác xã hội.



Có cái nhìn về triển vọng phát triển nghề nghiệp tương lai.

3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC


Tên chương, mục, tiểu mục …



Mục tiêu

STT

CHƢƠNG

1

Lịch sử hình thành khoa
học công tác xã hội

MỤC TIÊU
Giới t...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
KHOA XÃ HỘI HỌC & CÔNG TÁC XÃ HỘI Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---------------------- --------------------------
ĐỀ
CƯƠNG
MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học : CÔNG TÁC XÃ HỘI NHẬP MÔN
1.2 Mã môn học : SWOR1301
1.3 Trình độ Đại học / Cao đẳng : Đại học
1.4 Ngành / Chuyên ngành : Công tác Xã hội, Xã Hội Học
1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : Khoa Xã hội học & Công tác xã hội
1.6 Số tín ch: 3
1.7 Yêu cầu đối với môn học :
Điều kiện tiên quyết : An sinh xã hội
Các yêu cầu khác ( nếu có )
1.8 Yêu cầu đối với sinh viên :
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
tmôn học : Công c hội nhập môn môn học khởi đầu bắt buộc đối với
sinh viên theo học ngành Công tác Xã hội ngành hội học tại Khoahội học,
Đại học MTP. Hồ CMinh một số trường đại học khác trong nước, trước khi
nghiên cứu các môn học tiếp theo như Công tác hội nhân Công tác hội
nhóm. Môn học như một sự khai tâm về khoa học công tác hội cho người học,
đưa họ bước qua cánh cửa đi vào ngôi nhà tri thức về ngành nghề công tác hội.
Điểm trọng yếu ở đây là giúp sinh viên có cái nhìn mới, hiểu công tác xã hội như một
nghề chuyên môn, khác với quan niệm cho rằng công tác hội ai cũng làm được
như bấy lâu nay người ta vẫn thường nghĩ. Từ đó môn học giới thiệu lịch scủa
ngành, các khái niệm, định nghĩa, quan điểm, giá trị, mục đích, phương pháp, các
dịch vcủa ngành công c hội để người học được cái nhìn tổng quát trước
khi đi vào chuyên sâu
Mục tiêu môn học : Sau khi học xong môn học, sinh viên sẽ :
Hiểu được đây một ngành học, một khoa học, một nghề chuyên môn đã hình thành từ
khá lâu trên thế giới và ở Việt Nam.
1
Công tác xã hội nhập môn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác xã hội nhập môn - Người đăng: Nguyễn Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Công tác xã hội nhập môn 9 10 862