Ktl-icon-tai-lieu

Công tác xã hội

Được đăng lên bởi thanhtuan2124
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Công Tác Xã Hội

GVHD: Phạm Thanh Hải
MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
2. Lịch sử về vấn đề nghiên cứu
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1.
Mục tiêu nghiên cứu
3.2.
Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1.
Đối tượng nghiên cứu
4.2.
Phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa đề tài
6. Phương pháp nghiên của đề tài
7. Đóng góp của đề tài
8. Kết cấu của đề tài

PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1.
Một số khái niệm
1.1.1. Văn hóa tinh thần
1.1.2. Đời sống văn hóa tinh thần
1.1.3. Đời sống văn hóa của sinh viên vừa học vừa làm
1.2.
Cơ sở lý thuyết và hướng tiếp cận
1.2.1. Lý thuyết tiếp cận
1.2.2. Hướng tiếp cập
1.3.
Vai trò văn hóa tinh thần đối với sinh viên vừa học vừa làm
1.3.1. Văn hóa tinh thần là mục tiêu của sự phát triển
1.3.2. Văn hóa tinh thần là khía cạnh của đời sống sinh viên
1.4.
Một số yếu tố tác động đến đời sống văn hóa tinh thần của sinh viên
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG
2.1. Tông quan về mẫu nghiên cứu
2.1.1. Giới tính
2.1.2. Độ tuổi
2.1.3. Các cách tiếp cận về văn hóa giải trí
2.1.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao đời sống tinh thần
2.2 Thực trạng thời sống tinh thần của sinh viên hệ vừa làm vừa học
2.2.1 Điều kiện tiếp cận về văn hóa
2.2.2 Các hoạt động văn hóa
2.3 Một số yếu tố ảnh hưởng
2.4. Một số giải pháp
PHẦN KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Khuyến nghị
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

Nhóm 2

1

Khoa Công Tác Xã Hội
GVHD: Phạm Thanh Hải
Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của xã hội ngày càng nâng cao,
cùng với kinh tế thị trường ngày càng tác động đến mọi ngõ ngách của đời sống kinh tế
xã hội, trong sự tác động ấy có ảnh hưởng đến tầng lớp sinh viên tương lai của xã hội, là
lực lượng chịu nhiều ảnh hưởng nhiều nhất, do đó nhận diện đúng thưc trạng văn hóa lối
sống cho sinh viên là cơ sở khoa học và thực tiễn cho xây dựng hình mẫu văn hóa, lối
sống của sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Sinh viên là lớp người trẻ được đào tạo toàn
diện và đầy đủ nhất và chịu nhiều ảnh hưởng nhất, đời sống văn hóa tinh thần của sinh
viên Việt Nam nói chung và sinh viên ngành công tác xã hội tỉnh Đồng Nai nói riêng cực
kỳ phong phú và đa dạng.
Nhưng xã hội ngày nay, ngày càng văn minh hiện đại, công nghệ thông tin ngày
càng phát triển, trong cuộc hội nhập với thế giới càng cao, đời sống văn hóa tinh thần của
sinh viên ngày càng được nâng cao, thì càng đặt cho sinh viên nhiều thử thách. Khi các
nền văn hóa phương Tây đang du nhập vào Việt Nam, có những điều tốt đẹp nhưng
không ít những giá trị văn hóa không thích hợp với tư tưởn...
Khoa Công Tác Xã Hội GVHD: Phạm Thanh Hải
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Lịch sử về vấn đề nghiên cứu
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục tiêu nghiên cứu
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
4.2. Phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa đề tài
6. Phương pháp nghiên của đề tài
7. Đóng góp của đề tài
8. Kết cấu của đề tài
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Văn hóa tinh thần
1.1.2. Đời sống văn hóa tinh thần
1.1.3. Đời sống văn hóa của sinh viên vừa học vừa làm
1.2. Cơ sở lý thuyết và hướng tiếp cận
1.2.1. Lý thuyết tiếp cận
1.2.2. Hướng tiếp cập
1.3. Vai trò văn hóa tinh thần đối với sinh viên vừa học vừa làm
1.3.1. Văn hóa tinh thần là mục tiêu của sự phát triển
1.3.2. Văn hóa tinh thần là khía cạnh của đời sống sinh viên
1.4. Một số yếu tố tác động đến đời sống văn hóa tinh thần của sinh viên
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG
2.1. Tông quan về mẫu nghiên cứu
2.1.1. Giới tính
2.1.2. Độ tuổi
2.1.3. Các cách tiếp cận về văn hóa giải trí
2.1.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao đời sống tinh thần
2.2 Thực trạng thời sống tinh thần của sinh viên hệ vừa làm vừa học
2.2.1 Điều kiện tiếp cận về văn hóa
2.2.2 Các hoạt động văn hóa
2.3 Một số yếu tố ảnh hưởng
2.4. Một số giải pháp
PHẦN KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Khuyến nghị
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nhóm 2 1
Công tác xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác xã hội - Người đăng: thanhtuan2124
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Công tác xã hội 9 10 864