Ktl-icon-tai-lieu

Công tác xây dựng Đảng

Được đăng lên bởi quanghungthtb
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG
1. Nền tảng tư tưởng của Đảng
Lênin đã khẳng định: Một đảng muốn làm vai trò người chiến sĩ tiền phong thì phải
có một lý luận tiền phong dẫn đường. Đối với Đảng Cộng sản, lý luận tiền phong đó là
chủ nghĩa Mác. Đó là một học thuyết khoa học nhất, tiến bộ nhất, cách mạng nhất, chỉ ra
cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động con đường đấu tranh để đạt đến mục đích,
lý tưởng của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nói: Đảng phải lấy chủ nghĩa làm cốt. Đối
với Đảng ta đó là chủ nghĩa Lênin. Đảng ta thì xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động,...” 1.
Đây là một nguyên tắc tư tưởng cơ bản của Đảng ta.
Nhờ lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đương màĐảng ta đã
lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được
những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập
và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian
khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại:
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân,
phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ
nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao
là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải
phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi
của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, tiếp
tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới
đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.
Với những thắng lợi đã giành được trong hơn 80 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc
địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự chủ, phát triển theo con đường
xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước,
làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng
quan trọng trong khu vực và trên thế giới.
Bước vào thời kỳ mới, đứng vững trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta lãnh đạo toàn dân, toàn quân tiếp tục sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ai cũng
1

th...
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG
1. Nền tảng tư tưởng của Đảng
Lênin đã khẳng định: Một đảng muốn làm vai trò người chiến tiền phong thì phải
một luận tiền phong dẫn đường. Đối với Đảng Cộng sản, luận tiền phong đó
chủ nghĩa Mác. Đó là một học thuyết khoa học nhất, tiến bộ nhất, cách mạng nhất, chỉ ra
cho giai cấp công nhân nhân dân lao động con đường đấu tranh để đạt đến mục đích,
tưởng của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nói: Đảng phải lấy chủ nghĩa làm cốt. Đối
với Đảng ta đó là chủ nghĩa Lênin. Đảng ta thì xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lê-
nin tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho hành động,...”
1
.
Đây là một nguyên tắc tư tưởng cơ bản của Đảng ta.
Nhờ lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đương màĐảng ta đã
lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được
những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập
rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh ch mạng lâu dài, gian
khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách giành được những thắng lợi đại:
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân,
phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ
nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, đỉnh cao
chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải
phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi
của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, tiếp
tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa hội với nhận thức tư duy mới
đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.
Với những thắng lợi đã giành được trong hơn 80 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc
địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự chủ, phát triển theo con đường
hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận lệ đã trở thành người làm chủ đất nước,
làm chủ hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quan hệ quốc tế rộng rãi, vị thế ngày càng
quan trọng trong khu vực và trên thế giới.
Bước vào thời kỳ mới, đứng vững trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta lãnh đạo toàn dân, toàn quân tiếp tục sự nghiệp xây dựng
bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ai cũng
1
Công tác xây dựng Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác xây dựng Đảng - Người đăng: quanghungthtb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Công tác xây dựng Đảng 9 10 850