Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG ƯỚC VACSAVA 1929

Được đăng lên bởi jbfever
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG ƯỚC VACSAVA 1929
I/ Phạm vi áp dụng:
-

-

-

-

Áp dụng đối với tất cả việc “vận chuyển quốc tế” bằng tầu bay, người, hành lý,
hàng hóa để kiếm lời hoặc vận chuyển bằng tầu bay không nhằm mục đích kiếm
lời do một doanh nghiệp vận tải hàng không tiến hành (Điều 1).
Áp dụng đối với việc vận chuyển do Nhà nước hoặc tổ chức được thành lập một
cách hợp pháp theo công luật, miễn là nằm trong phạm vi những điều kiện nói tại
Điều 1.
“Vận chuyển quốc tế” có nghĩa là bất kỳ việc vận chuyển nào trong đó, theo hợp
đồng ký kết giữa các bên, nơi xuất phát và nơi đến, có hoặc không có gián đoạn
hay chuyển tải ở trong hoặc lãnh thổ của các bên ký kết hoặc trong lãnh thổ của
một bên ký kết, nếu có một nơi dừng thỏa thuận trong lãnh thổ thuộc chủ quyền, bá
quyền, quyền ủy trị hoặc ủy thác của một Quốc gia khác, thậm chí Quốc gia đó
không phải là một thành viên của Công ước này. (Thêm nghị định thư sửa đổi bổ
sung của Hague).
Công ước được áp dụng cho cả việc vận chuyển quốc tế do nhiều người vận
chuyển hàng không liên tiếp đảm nhận, nếu các bên tham gia hợp đồng coi đó là
khai thác đơn hoặc được chấp nhận dưới dạng một hợp đồng hoặc một loạt hợp
đồng về nó mà không mất đi tính chất quốc tế bởi một hợp đồng hoặc một số hợp
đồng được thực hiện hoàn toàn trong một lãnh thổ của một Quốc gia kết ước.
II/ Mục tiêu:

-

-

Thừa nhận tầm quan trọng của việc đảm bảo các lợi ích của người tiêu dung trong
vận tải hàng không quốc tế và các yêu cầu cho việc bồi thường thỏa đáng trên cơ
sở nguyên tắc bồi thường tổn thất.
Khẳng định lại mong muốn đối với sự phát triển có trật tự của các hoạt động vận
tải hàng không quốc tế và sự di chuyển thuận lợi của hành khách, hành lý và hàng
hóa phù hợp với các nguyên tắc và mục đích của Công ước về Hàng không Dân
dụng Quốc tế
III/ Đối tượng

-

Công ước Vacsava là công ước quốc tế về trách nhiệm bồi thường trong vận tải
quốc tế của hàng không đối với con nguời, hành lý và hàng hóa.

IV. Khái quát về Công ước Vacsava
1.
2.
-

-

-

Giới thiệu
Công ước được ký tại Warsaw, Ba Lan, ngày 12 tháng 10 năm 1929.
Năm 1955, công ước được sửa đổi tại Hague, Hà Lan, được gọi là Nghị định thư
Hague 1955.
Năm 1975, công ước được sửa đổi tại Montreal, Canada, được gọi là Nghị định thư
Montreal 1975.
Ba văn bản này khác nhau về mực giới hạn bồi thường trong đó công ước Warsaw
có mức thấp nhất.
Chứng từ vận chuyển
Công ước Warsaw quy định như sau:
Người vận chuyển phải phát hành vé hành khách (với các chi tiết được nêu trong
khoản 1 điều 3).
+ Việc thiếu, khô...
CÔNG ƯỚC VACSAVA 1929
I/ Phạm vi áp dụng:
- Áp dụng đối với tất cả việc “vận chuyển quốc tế” bằng tầu bay, người, hành lý,
hàng hóa để kiếm lời hoặc vận chuyển bằng tầu bay không nhằm mục đích kiếm
lời do một doanh nghiệp vận tải hàng không tiến hành (Điều 1).
- Áp dụng đối với việc vận chuyển do Nhà nước hoặc tổ chức được thành lập một
cách hợp pháp theo công luật, miễn là nằm trong phạm vi những điều kiện nói tại
Điều 1.
- “Vận chuyển quốc tế” có nghĩa là bất kỳ việc vận chuyển nào trong đó, theo hợp
đồng ký kết giữa các bên, nơi xuất phát và nơi đến, có hoặc không có gián đoạn
hay chuyển tải ở trong hoặc lãnh thổ của các bên ký kết hoặc trong lãnh thổ của
một bên ký kết, nếu có một nơi dừng thỏa thuận trong lãnh thổ thuộc chủ quyền, bá
quyền, quyền ủy trị hoặc ủy thác của một Quốc gia khác, thậm chí Quốc gia đó
không phải là một thành viên của Công ước này. (Thêm nghị định thư sửa đổi bổ
sung của Hague).
- Công ước được áp dụng cho cả việc vận chuyển quốc tế do nhiều người vận
chuyển hàng không liên tiếp đảm nhận, nếu các bên tham gia hợp đồng coi đó là
khai thác đơn hoặc được chấp nhận dưới dạng một hợp đồng hoặc một loạt hợp
đồng về nó mà không mất đi tính chất quốc tế bởi một hợp đồng hoặc một số hợp
đồng được thực hiện hoàn toàn trong một lãnh thổ của một Quốc gia kết ước.
II/ Mục tiêu:
- Thừa nhận tầm quan trọng của việc đảm bảo các lợi ích của người tiêu dung trong
vận tải hàng không quốc tế và các yêu cầu cho việc bồi thường thỏa đáng trên cơ
sở nguyên tắc bồi thường tổn thất.
- Khẳng định lại mong muốn đối với sự phát triển có trật tự của các hoạt động vận
tải hàng không quốc tế và sự di chuyển thuận lợi của hành khách, hành lý và hàng
hóa phù hợp với các nguyên tắc và mục đích của Công ước về Hàng không Dân
dụng Quốc tế
III/ Đối tượng
- Công ước Vacsava là công ước quốc tế về trách nhiệm bồi thường trong vận tải
quốc tế của hàng không đối với con nguời, hành lý và hàng hóa.
CÔNG ƯỚC VACSAVA 1929 - Trang 2
CÔNG ƯỚC VACSAVA 1929 - Người đăng: jbfever
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CÔNG ƯỚC VACSAVA 1929 9 10 960