Ktl-icon-tai-lieu

cracking xúc tác

Được đăng lên bởi sát thủ mặt ma
Số trang: 208 trang   |   Lượt xem: 1839 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GS. TS. NguyÔn H÷u Phó

Cracking xóc t¸c
• Ho¸ häc
• ChÊt xóc t¸c
• Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ

Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt
Hµ Néi

T¸c gi¶: GS. TS. NguyÔn H÷u Phó

ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n:
Biªn tËp vµ söa bµi:

PGS. TS. T« §¨ng H¶i
ThS. NguyÔn Huy TiÕn
Ngäc Linh
h−¬ng Lan

Tr×nh bµy b×a:

Nhµ xuÊt b¶n khoa häc vµ kü thuËt
70 TrÇn H−ng §¹o − Hµ Néi

54 − 541
546 − 17 − 05
KHKT − 05

In 700 cuèn, khæ 19 × 27 cm, t¹i
GiÊy phÐp xuÊt b¶n sè: 546 − 17 − 20/5/2005
In xong vµ nép l−u chiÓu th¸ng 6 n¨m 2005.

Lêi nãi ®Çu

ViÖt Nam ®ang b¾t ®Çu x©y dùng c¸c nhµ m¸y läc dÇu vµ läc – ho¸ dÇu.
Trong mét nhµ m¸y läc dÇu, qu¸ tr×nh cracking xóc t¸c chiÕm mét vÞ trÝ
kh¸ quan träng. Do ®ã, c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ho¸ häc qu¸ tr×nh cracking xóc
t¸c, vÒ b¶n chÊt vµ c¸c ph−¬ng ph¸p tæng hîp chÊt xóc t¸c vµ vÒ c«ng nghÖ qu¸
tr×nh cracking lµ hÕt søc quan träng ®èi víi nh÷ng ai ®·, ®ang vµ sÏ lµm viÖc
(häc tËp, nghiªn cøu vµ vËn hµnh s¶n xuÊt) trong lÜnh vùc läc – ho¸ dÇu.
T«i viÕt cuèn s¸ch nµy víi sù ch©n thµnh muèn ®ãng gãp phÇn kiÕn thøc
Ýt ái cña m×nh cho sù ph¸t triÓn ngµnh DÇu khÝ cßn non trÎ cña ViÖt Nam.
Hy väng r»ng, cuèn s¸ch sÏ ®em l¹i nh÷ng ®iÒu cã Ých cho c¸c sinh viªn,
b¹n bÌ vµ ®ång nghiÖp cña t«i ®ang häc tËp, nghiªn cøu vµ c«ng t¸c trong c¸c
tr−êng ®¹i häc, viÖn nghiªn cøu vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt.
T«i xin thµnh thùc c¶m ¬n c¸c lêi nhËn xÐt, gãp ý cña ®éc gi¶ vÒ cuèn
s¸ch nµy.

GS. TS. NguyÔn H÷u Phó
Phßng Ho¸ lý – BÒ mÆt
ViÖn Ho¸ häc, ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam
18 Hoµng Quèc ViÖt, CÇu GiÊy, Hµ Néi

3

4

B¶ng c¸c ch÷ viÕt t¾t vµ ký hiÖu
C¸c ch÷ viÕt t¾t vµ ký hiÖu ®· ®−îc chó thÝch ngay lÇn ®Çu tiªn xuÊt hiÖn trong cuèn
s¸ch. Tuy nhiªn, ®Ó cho thuËn tiÖn, nhÊt lµ ®èi víi c¸c ®éc gi¶ chØ ®äc tõng phÇn, chóng t«i
nh¾c l¹i tÊt c¶ c¸c ch÷ viÕt t¾t vµ ký hiÖu trong b¶ng nµy ®Ó dÔ dµng theo dâi.

~
Me

ChuyÓn dÞch nhãm metyl (alkyl)

~
H

ChuyÓn dÞch hydro (hydrua)

%kl

PhÇn tr¨m khèi l−îng

%LV

PhÇn tr¨m thÓ tÝch láng

%tt

PhÇn tr¨m thÓ tÝch

∆G*

~
~
BiÕn thiªn thÕ ®¼ng ¸p (n¨ng l−îng tù do) cña giai ®o¹n chuyÓn dÞch ( Me , H )

∆Gpu

BiÕn thiªn thÓ ®¼ng ¸p cña ph¶n øng

∆Hpu

BiÕn thiªn entanpy cña ph¶n øng

∆Hht

BiÕn thiªn entanpy h×nh thµnh (nhiÖt sinh)

∆Spu

BiÕt thiªn entropy cña ph¶n øng

ABD

MËt ®é khèi trung b×nh (average bulk density)

AFS

Fluosilicat amoni

AFSY

Zeolit Y ®−îc xö lý víi (NH4)2SiF6

Al (E)

Nh«m ë ngoµi m¹ng tinh thÓ

Al (T)

Nh«m ë trong m¹ng l−íi tinh thÓ

AP

§iÓm anilin, aniline point

ASTM

Uû ban Thö nghiÖm vµ VË...
GS. TS. NguyÔn H÷u Phó
Cracking xóc t¸c
Ho¸ häc
ChÊt xóc t¸c
Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ
Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt
Hµ Néi
cracking xúc tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cracking xúc tác - Người đăng: sát thủ mặt ma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
208 Vietnamese
cracking xúc tác 9 10 686