Ktl-icon-tai-lieu

CSHS

Được đăng lên bởi Mã Đình Bày
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Câu 1. Khái niệm CSHS.
CSHS của đảng và NN ta là chính sách xh, trong lĩnh vực đời sống, chính trị pháp lý, là
hệ thống tư tưởng quan điểm, chiến lược tổng thể về tội phạm, như 1 ht lích sử xh của xã
hội có giai cấp, về những vấn đề cơ bản nhất ( mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương
pháp, tổ chức lực lượng)
 Bảo đảm cho cuộc đấu tranh, pc tp có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Câu 2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu.
Phục vụ cuộc đấu tranh pc tội phạm trong từng thời kì, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh
CNH_HĐH đất nước. Làm rõ những tư tưởng quan điểm, chiến lược, sách lược của đảng
và nn.
Xác định rõ những căn cứ lý luận và thực tiễn để hoàn thiện cshs. Giúp cho hđ xd pháp
luật đầy đủ hơn, thi hành pl chính xác hơn, công tác xét xử nhanh chóng công bằng.
Câu 3. Tính giai cấp của CSHS.
CSHS bao giờ cũng mang mục tiêu, chiến lược, sách lược của những ng đề xướng, phản
ánh tập trung quyền lợi, giai cấp của họ đồng thời p.á hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể
khi đề ra nó.
Tính gc đc thể hiện trên all các phương diện của nó. CSHS là 1 lv quan trọng của mọi nhà
nc, dù nó có công khai tuyên bố hay che đậy tính gc của nó thì cuối cùng đều bộc lộ ra
thông qua hđ xây dựng pl, hệ thống pl, hđ quản lý nhà nước, quản lý xã hội, hđ tư pháp,
điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối vs những hành vi và chủ thể VPPL.
BLHS và BLTTHS bao jo cũng phản ánh bản chất giai cấp và nhiệm vụ chiếm lược của
Nhà nước trên lĩnh vực đấu tranh bảo vệ các quan hệ xã hội có tính nền tảng của chế độ
xã hội.( bảo vệ chế độ chính trị, bảo vệ nhà nước, bảo vệ Đảng CS..)
Chính sách HS của Đảng và Nhà nước ta không chỉ là sự phản ánh mà còn là kết quả của
thực tiễn đấu tranh cách mạng, sự lựa chọn chắt lọc những giá trị từ thực tiễn đấu tranh
vì con người, giải phóng con người vì sự tiến bộ và công bằng văn minh của XH.
Câu 4. Tính pháp lý của chính sách hình sự

Tập hợp những quan điểm chính thống để xd hệ thống pl trên lv hs, đc hệ thống pl đó
phản ánh và bảo vệ. CSHS là cơ sở, tư tưởng, tinh thần để giải quyết những vấn đề pháp
lý hs của quốc gia, của chế độ xh và đc cụ thể hóa bằng các VB pháp lý.
Nhà nước thông qua các biện pháp lập pháp để định hình những vấn đề pháp lý hình sự,
thể hiện quan điểm, thái đọ xử lý của mình đối vs những vđ đó.
Tính pli của CSHS là linh hồn là chỗ dựa tinh thần của hệ thống tổ chức và hđ của các cơ
quan bảo vẹ pl, các bp tổ chức và tiến hành các hđ thực thi pl trên lv đấu tranh, pc TP. All
những hđ liên quan đến TPHS phải đc điều chỉn...
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Câu 1. Khái niệm CSHS.
CSHS của đảng NN ta chính sách xh, trong lĩnh vực đời sống, chính trị pháp lý,
hệ thống tư tưởng quan điểm, chiến lược tổng thể về tội phạm, như 1 ht lích sử xh của
hội giai cấp, về những vấn đề bản nhất ( mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương
pháp, tổ chức lực lượng)
Bảo đảm cho cuộc đấu tranh, pc tp có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.
Câu 2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu.
Phục vụ cuộc đấu tranh pc tội phạm trong từng thời kì, nhất trong thời kỳ đẩy mạnh
CNH_HĐH đất nước. Làm rõ những tưởng quan điểm, chiến lược, sách lược của đảng
và nn.
Xác định những căn cứ luận thực tiễn để hoàn thiện cshs. Giúp cho xd pháp
luật đầy đủ hơn, thi hành pl chính xác hơn, công tác xét xử nhanh chóng công bằng.
Câu 3. Tính giai cấp của CSHS.
CSHS bao giờ cũng mang mục tiêu, chiến lược, sáchợc của những ng đề xướng, phản
ánh tập trung quyền lợi, giai cấp của họ đồng thời p.á hoàn cảnh, điều kiện lịch sử cụ thể
khi đề ra nó.
Tính gc đc thể hiện trên all các phương diện của nó. CSHS là 1 lv quan trọng của mọi nhà
nc, công khai tuyên bhay che đậy tính gc của thì cuối cùng đều bộc lộ ra
thông qua xây dựng pl, hthống pl, quản nhà nước, quản hội, pháp,
điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối vs những hành vi và chủ thể VPPL.
BLHS BLTTHS bao jo cũng phản ánh bản chất giai cấp nhiệm vụ chiếm lược của
Nhà nước trên lĩnh vực đấu tranh bảo vệc quan hệ hội tính nền tảng của chế độ
xã hội.( bảo vệ chế độ chính trị, bảo vệ nhà nước, bảo vệ Đảng CS..)
Chính sách HS của Đảng và Nhà nước ta không chỉ là sự phản ánh mà còn là kết quả của
thực tiễn đấu tranh cách mạng, sự lựa chọn chắt lọc những giá trị từ thực tiễn đấu tranh
vì con người, giải phóng con người vì sự tiến bộ và công bằng văn minh của XH.
Câu 4. Tính pháp lý của chính sách hình sự
CSHS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CSHS - Người đăng: Mã Đình Bày
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
CSHS 9 10 153