Ktl-icon-tai-lieu

CSR audit. Phương pháp

Được đăng lên bởi nhaheochuot
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
GLOBAL STANDARDS
CSR Code Audit II: Phöôngphaùp
Global Standards
November 2004
2
Noäidung
1. Khaùi nieäm CSR
2.CSR Audit I -Dieãn giaûi & Ñieåm
chuaån
3.CSR Audit II -Phöông phaùp, Coâng
cuïvaøKyõ naêng audit
4.Xaây döïng heäthoáng vaøthöïc hieän
CSR
CSR audit. Phương pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CSR audit. Phương pháp - Người đăng: nhaheochuot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
CSR audit. Phương pháp 9 10 692