Ktl-icon-tai-lieu

CSR code audit

Được đăng lên bởi nhaheochuot
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GLOBAL STANDARDS

CSR Code Audit I: Dieãn giaûi & Ñieåm chuaån

Noäi dung Huaán luyeän
1. Khaùi nieäm CSR
2. CSR Audit I – Dieãn giaûi & Ñieåm

chuaån

3. CSR Audit II – Phöông phaùp, Coâng

cuï & Kyõ naêng Audit

4. Xaây döïng heä thoáng & thöïc hieän
Global Standards
November 2004

CSR

2

1

Thöïc hieän vieäc kieåm tra,
ñaùnh giaù
Döïa treân cô sôû:
n
n
n
n

Nhöõng quy ñònh cuûa luaät ñòa phöông
Caùc nguyeân taéc cuûa CoC
Taøi lieäu höôùng daãn
Caùc Tieâu chuaån Quoác teá, nhöõng öùng
duïng phoå bieán & hieäu quaû cuûa ngaønh.
“Aùp duïng tieâu chuaån cao hôn”

Global Standards
November 2004

3

FLA höôùng daãn thöïc hieän vieäc
Giaùm saùt
Kieåm ñònh vieân ñöôïc cung caáp caùc
ñieåm chuaån vaø taøi lieäu höôùng daãn chi
tieát ñeå tieán haønh vieäc kieåm tra.
()
Caùc Nguyeân taéc cuûa FLA
Phieân baûn toùm taét & ngaén goïn ñeå
treo/ daùn nôi coâng coäng.
u Soå tay Ñieåm chuaån
Chi tieát nhöõng yeâu caàu phaûi tuaân thuû
u Taøi lieäu Hướng dẫn
Höôùng daãn phöông phaùp Audit
4
u

Global Standards
November 2004

2

Nhöõng ñieåm chuaån cuûa FLA
(Toùm taét)

Global Standards
November 2004

5

Lao ñoäng cöôõng böùc
Seõ khoâng coù baát kyø söï söû duïng lao ñoäng cöôõng böùc naøo, nhö hình thöùc söû
duïng tuø nhaân, raøng buoäc NLÑ, lao ñoäng ñeå tröø nôï hoaëc nhöõng hình
thöùc khaùc.
n

n

n

n
n

n

n
n
n

n

n

Global Standards
November 2004

n

Khoâng giao keøo tröø nôï vôùi NLÑ. Taïm öùng löông khoâng quaù 3 thaùng tieàn
löông.
Traû löông baèng tieàn maët hay hình thöùc töông ñöông neáu ñöôïc luaät phaùp
cho pheùp & NLÑ töï nguyeän chaáp nhaän.
Khoâng coù tröôøng hôïp moâi giôùi vieäc laøm cho ngöôøi thaân, baïn beø ñeå
höôûng tieàn coâng hoaëc thuø lao hay baát kyø hình thöùc boài döôõng naøo haøng
thaùng hoaëc ñònh kyø treân phaàn traêm löông cuûa NLÑ töø ngöôøi söû duïng lao
ñoäng.
Duy trì hoaøn chænh heä thoáng löu tröõ hoà sô tuyeån duïng & hoà sô NLÑ.
Neáu cöûa Nhaø maùy bò khoaù hoaëc ñöôïc baûo veä vì vaán ñaà an ninh thì NLÑ
phaûi ñöôïc töï do ra vaøo.
NLÑ khoâng bò buoäc/ yeâu caàu löu truù taïi choå ôû cuûa Ngöôøi söû duïng lao
ñoäng
NLÑ coù quyeàn xin vieäc vaø thoâi vieäc moät caùch töï do.
Thôøi haïn laøm vieäc cuûa NLÑ ñöôïc thoaû thuaän treân cô sôû töï nguyeän.
Khoâng ñöôïc aùp duïng baát cöù hình thöùc aùp cheá khaû naêng laøm vieäc cuûa
NLÑ nhaèm buoäc thoâi vieäc hay haïn cheà quyeàn töï do ñi laïi cuûa NLÑ (Aùp
böùc veà taâm lyù, theå lyù, tieàn coïc, phaït tieàn…).
NLÑ ñöôïc toaøn quyeàn sôû höõu caùc giaáy tôø tuyø...
1
GLOBAL STANDARDS
CSR Code Audit I: Dieãn giaûi & Ñieåm chuaån
Global Standards
November 2004
2
Noäi dung Huaán luyeän
1. Khaùi nieäm CSR
2. CSR Audit I Dieãn giaûi & Ñieåm
chuaån
3. CSR Audit II Phöông phaùp, Coâng
cuï& Kyõ naêng Audit
4. Xaây döïng heäthoáng & thöïc hieän
CSR
CSR code audit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CSR code audit - Người đăng: nhaheochuot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
CSR code audit 9 10 775