Ktl-icon-tai-lieu

cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và can thiệp mỹ của đảng và nhân dân ta giai đoạn 1953 - 1954

Được đăng lên bởi haihanguyen1412
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ CAN THIỆP MỸ CỦA
ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA GIAI ĐOẠN 1953-1954

DÀN BÀI
I ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP – MỸ Ở ĐÔNG DƯƠNG. KẾ HOẠCH NA-VA
1. Bối cảnh lịch sử: Thuận lợi và khó khăn ( nhớ nêu rõ sự cố vấn và đầu tư
của Mỹ trong giai đoạn này)
2. Âm mưu mới của Pháp – Mỹ ở Đông Dương
3. Kế hoạch Na-va: chia thành hai bước:
+ Bước một: thu – đông 1953 và xuân 1954
+ Bước hai: từ thu – đông 1954, chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc.
II CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG – XUÂN 1953 – 1954 VÀ CHIẾN DỊCH
ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954 ( quá trình chiến đấu của nhân dân ta giai đoạn 1953 1954)
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 – 1954
a. Chủ trương, kế hoạch quân sự Đông - Xuân 1953 – 1954 của ta
b. Diễn biến
c. Kết quả và ý nghĩa: buộc lực lượng của Pháp phân tán trên khắp chiến trường Đông
Dương,
- Kế họach Na-va bước đầu bị phá sản.
- Chuẩn bị về vật chất và tinh thần cho ta mở cuộc tiến công quyết định vào Điện Biên
Phủ.
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954
a. Âm mưu của Pháp, Mỹ:
b. Chủ trương của ta:
c. Diễn biến: Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra qua 3 đợt
Đợt 1, từ ngày 13/03 đến 17/03/1954
Đợt 2, từ ngày 30/03 đến 26/04/1954
Đợt 3, từ ngày 01/05 đến 07/05/1954
c. Kết quả và ý nghĩa: Trong nước và ngoài nước nhaz.
* Chốt ý: Chiến dịch ĐBP thành công nhất, làm bệ phóng kháng chiến cho quân và dân
ta, làm tiếng vang đồng thời cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên TG.
3. Hiệp định Giơ- ne vơ về Đông Dương: ( ghi vắn tắt thôi)
a. Hội nghị Giơ- ne-vơ
b. Hiệp định Giơ-ne vơ
c.Ý nghĩa
3. Nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp:
1 Nguyên nhân thắng lơi
2 Ý nghĩa lịch sử

...
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ CAN THIỆP MỸ CỦA
ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA GIAI ĐOẠN 1953-1954
DÀN BÀI
I ÂM MƯU MỚI CỦA PHÁP – MỸ Ở ĐÔNG DƯƠNG. KẾ HOẠCH NA-VA
1. Bối cảnh lịch sử: Thuận lợi và khó khăn ( nhớ nêu rõ sự cố vấn và đầu tư
của Mỹ trong giai đoạn này)
2. Âm mưu mới của Pháp – Mỹ ở Đông Dương
3. Kế hoạch Na-va: chia thành hai bước:
+ Bước một: thu – đông 1953 và xuân 1954
+ Bước hai: từ thu – đông 1954, chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc.
II CUỘC TIẾN CÔNG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG – XUÂN 1953 – 1954 VÀ CHIẾN DỊCH
ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954 ( quá trình chiến đấu của nhân dân ta giai đoạn 1953 -
1954)
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 – 1954
a. Chủ trương, kế hoạch quân sự Đông - Xuân 1953 – 1954 của ta
b. Diễn biến
c. Kết quả và ý nghĩa: buộc lực lượng của Pháp phân tán trên khắp chiến trường Đông
Dương,
- Kế họach Na-va bước đầu bị phá sản.
- Chuẩn bị về vật chất và tinh thần cho ta mở cuộc tiến công quyết định vào Điện Biên
Phủ.
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954
a. Âm mưu của Pháp, Mỹ:
b. Chủ trương của ta:
c. Diễn biến: Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra qua 3 đợt
Đợt 1, từ ngày 13/03 đến 17/03/1954
Đợt 2, từ ngày 30/03 đến 26/04/1954
Đợt 3, từ ngày 01/05 đến 07/05/1954
c. Kết quả và ý nghĩa: Trong nước và ngoài nước nhaz.
* Chốt ý: Chiến dịch ĐBP thành công nhất, làm bệ phóng kháng chiến cho quân và dân
ta, làm tiếng vang đồng thời cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên TG.
3. Hiệp định Giơ- ne vơ về Đông Dương: ( ghi vắn tắt thôi)
a. Hội nghị Giơ- ne-vơ
b. Hiệp định Giơ-ne vơ
c.Ý nghĩa
3. Nguyên nhân và ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp:
1 Nguyên nhân thắng lơi
2 Ý nghĩa lịch sử
cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và can thiệp mỹ của đảng và nhân dân ta giai đoạn 1953 - 1954 - Người đăng: haihanguyen1412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và can thiệp mỹ của đảng và nhân dân ta giai đoạn 1953 - 1954 9 10 602