Ktl-icon-tai-lieu

Cuộc thi tìm hiểu “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” trực tuyến trên mạng Internet năm 2015

Được đăng lên bởi trangvo2412
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1247 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BCH ĐOÀN TỈNH AN GIANG
***
BAN TỔ CHỨC HỘI THI

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
An Giang, ngày 25 tháng 2 năm 2015

BỘ 100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Cuộc thi tìm hiểu “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”
trực tuyến trên mạng Internet năm 2015
-------------------(PHẦN I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM)

Câu 1: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là ngày, tháng, năm nào? Do ai
sáng lập và lãnh đạo ?
a. 25/3/1931. Do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo
b. 03/02/1930. Do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo
c. 27/3/1931. Do Đảng Cộng sản VN và Trần Phú sáng lập và lãnh đạo
d. 28/3/1931. Do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập và lãnh đạo.
Câu 2: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang (khóa IX) gồm bao nhiêu đồng chí?
a. 60 đồng chí
b. 55 đồng chí
c. 80 đồng chí
d. 75 đồng chí
Câu 3: Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh An Giang lần thứ IX là:
a. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước
b. Phát huy thế mạnh về dịch vụ và kinh tế biên giới.
c. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp tạo nền tảng để đến năm 2015 An
Giang phát triển toàn diện, đạt mức trung bình của cả nước.
d. Cả a, b, c

Câu 4: Bác Hồ chủ trì thống nhất ba tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản
Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành tên gọi
chung là Đảng Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào?
a. 07/02/1930
b. 09/05/1930
c. 03/02/1930
d. 03/02/1929
Câu 5: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ IX (2010 - 2015) bầu
chọn bao nhiêu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI?
a. 16 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.
b. 12 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.
c. 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
d. 15 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
Câu 6: Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là?
a. Các mạng tháng 10 Nga
b. Chủ nghĩa Mác - Lênin
c. Xu hướng bạo động của Phan Bội Châu
d. Xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh
Câu 7: Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ I diễn ra tại đâu?
a. Ma Cao
b. Hồng Kông
c. Hà Nội.
d. Hàn Quốc
Câu 8: Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ I gồm bao nhiêu đại biểu?
a. 20 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết
b. 13 đại biểu chính thức
c. 10 đại biểu chính thức
d. 19 đại biểu chính thức
2

Câu 9: Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ I diễn ra vào ngày tháng
năm nào?
a. 25 đến 31/3/1935
b. 29/...
BCH ĐOÀN TỈNH AN GIANG
***
BAN TỔ CHỨC HỘI THI
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
An Giang, ngày 25 tháng 2 năm 2015
BỘ 100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Cuộc thi tìm hiểu “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
trực tuyến trên mạng Internet năm 2015
--------------------
(PHẦN I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM)
Câu 1: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày, tháng, năm nào? Do ai
sáng lập và lãnh đạo ?
a. 25/3/1931. Do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo
b. 03/02/1930. Do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo
c. 27/3/1931. Do Đảng Cộng sản VN và Trần Phú sáng lập và lãnh đạo
d. 28/3/1931. Do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập và lãnh đạo.
Câu 2: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang (khóa IX) gồm bao nhiêu đồng chí?
a. 60 đồng chí
b. 55 đồng chí
c. 80 đồng chí
d. 75 đồng chí
u 3: Mục tiêu, phương ng, nhim v trng tâm của Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh An Giang lần thứ IX là:
a. Nâng cao năng lc lãnh đo ca Đng, hiệu qu qun ca Nhàớc
b. Phát huy thế mnh vdch v và kinh tế biên giới.
c. Đẩy mạnh công nghip hóa, hin đại hóa nông nghiệp tạo nền tng để đến năm 2015 An
Giang phát triển toàn diện, đạt mc trung bình ca c nưc.
d. C a, b, c
Cuộc thi tìm hiểu “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” trực tuyến trên mạng Internet năm 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cuộc thi tìm hiểu “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” trực tuyến trên mạng Internet năm 2015 - Người đăng: trangvo2412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Cuộc thi tìm hiểu “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” trực tuyến trên mạng Internet năm 2015 9 10 419