Ktl-icon-tai-lieu

Cương lĩnh nước CHXHCN Việt Nam

Được đăng lên bởi hc152004
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm
1991) của Đảng, mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng đã được phác họa với sáu
đặc trưng.
Đại hội lần thứ X (2006) của Đảng đã bổ sung, phát triển, làm cho mô hình chủ nghĩa xã
hội Việt Nam toàn diện hơn, gồm tám đặc trưng. Trong Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát
triển 2011) Đảng ta tiếp tục xác định tám đặc trưng trên cơ sở kết hợp, bổ sung, phát triển
những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội trong hai Văn kiện nêu trên.
Các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng được nêu trong Dự thảo
Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) là thành quả của công cuộc đổi mới, trước hết là thành quả của
đổi mới nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa MarxLenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong điều kiện hiện nay. Đó là
thành quả của sự kết hợp hài hòa giữa “cái phổ biến” và “cái đặc thù”, cái chung và cái riêng để
tạo nên một mô hình: chủ nghĩa xã hội Việt Nam.
Công cuộc đổi mới đất nước đã và đang thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch
sử. Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng đã thể hiện tính ưu
việt của chủ nghĩa xã hội Việt Nam.
1/Đặc trưng thứ nhất: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Đây là đặc trưng tổng quát nhất chi phối các đặc trưng khác, bởi nó thể hiện mục tiêu của chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ở nước ta, tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội phải được biểu hiện cụ
thể thiết thực, trên cơ sở kế thừa quan điểm Marx-Lenin về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, đồng
thời vận dụng sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho
dân giàu, nước mạnh…là công bằng, hợp lý, mọi người đều được hưởng quyền tự do, dân chủ,
được sống cuộc đời hạnh phúc…
Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng phải hướng tới việc hiện
thực hóa đầy đủ, đồng bộ hệ mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. Tư
tưởng xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đối
với dân tộc Việt Nam, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh thật sự. Đây là khát vọng tha thiết của toàn thể nhân dân Việt Nam sau khi
đất nước giành được độc lập và thống nhất Tổ quốc.
2/Đặc trưng thứ hai: do nhân dân làm chủ
Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng thể hiện ở bản chất ưu
việt chính trị của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa trên cơ sở k...
Trong Cương lĩnh y dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội (năm
1991) của Đảng, mô hình chủ nghĩa hội nhân dân ta y dựng đã được phác họa với sáu
đặc trưng.
Đại hội lần thứ X (2006) của Đảng đã bổ sung, phát triển, làm cho hình chủ nghĩa
hội Việt Nam toàn diện hơn, gồm tám đặc trưng. Trong Dự thảo Cương lĩnh (b sung phát
triển 2011) Đảng ta tiếp tục xác định tám đặc trưng trên sở kết hợp, bổ sung, phát triển
những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội trong hai Văn kiện nêu trên.
Các đặc trưng của chủ nghĩa hội nhân dân ta xây dựng được nêu trong Dự thảo
Cương lĩnh (bổ sung, phát triển)thành quả của công cuộc đổi mới, trước hếtthành quả của
đổi mới nhận thức luận về chủ nghĩa xã hội, trên sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-
Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong điều kiện hiện nay. Đó
thành quả của sự kết hợp hài hòa giữa “cái phổ biến” và “cái đặc thù”, cái chung và cái riêng để
tạo nên một mô hình: chủ nghĩa xã hội Việt Nam.
Công cuộc đổi mới đất nước đã đang thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch
sử. Những đặc trưng của chủ nghĩa hội mà nhân dân ta đang xây dựng đã thể hiện tính ưu
việt của chủ nghĩa xã hội Việt Nam.
1/Đặc trưng thứ nhất: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Đây là đặc trưng tổng quát nhất chi phối các đặc trưng khác, bởi thể hiện mục tiêu của chủ
nghĩa hội Việt Nam.ớc ta, nh ưu việt của chủ nghĩa hội phải được biểu hiện cụ
thể thiết thực, trên cơ sở kế thừa quan điểm Marx-Lenin về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, đồng
thời vận dụng sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa xã hội làm sao cho
dân giàu, nước mạnh…là công bằng, hợp lý, mọi người đều được hưởng quyền tự do, dân chủ,
được sống cuộc đời hạnh phúc…
Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng phải hướng tới việc hiện
thực hóa đầy đủ, đồng bộ hệ mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.
tưởng xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đối
với dân tộc Việt Nam, chỉ chủ nghĩa hội mới bảo đảm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh thật sự. Đây là khát vọng tha thiết của toàn thể nhân dân Việt Nam sau khi
đất nước giành được độc lập và thống nhất Tổ quốc.
2/Đặc trưng thứ hai: do nhân dân làm chủ
Tính ưu việt của chủ nghĩa hội nhân dân ta đang xây dựng thể hiện bản chất ưu
việt chính trị của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa trên sở kế thừa giá trị quan điểm của chủ
nghĩa Marx-Lenin sự nghiệp cách mạng là của quần chúng; kế thừa những giá trị trong tư tưởng
truyền thống của dân tộc của Chủ tịch H Chí Minh: dân chủ tức dân chủ, dân làm chủ.
Tính ưu việt của chủ nghĩa hội trong đặc trưng vừa nêu còn được thể hiện trong nhận thức
của Đảng ta về việc từng bước hoàn thiện nền dân chủ hội chủ nghĩa gắn liền với việc bảo
đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc v nhân dân (nhân dân chủ thể của mọi quyền lực).
Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển) đã tiếp tục khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa
bản chất của chế độ ta, vừa mục tiêu vừa động lực của sphát triển đất nước.y dựng
từng bước hoàn thiện nền dân chủ hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước
thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện trong thực tế cuộc sống mọi cấp, trên tất cả
Cương lĩnh nước CHXHCN Việt Nam - Trang 2
Cương lĩnh nước CHXHCN Việt Nam - Người đăng: hc152004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cương lĩnh nước CHXHCN Việt Nam 9 10 913