Ktl-icon-tai-lieu

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới

Được đăng lên bởi NhuHanh
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 2

CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT
NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ
ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
(Bổ sung, phát triển năm 2011)

CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011)

ĐẶT VẤN ĐỀ
Khi nào thì ban hành cương lĩnh ?
- Sự ra đời của Đảng
- Địa vị của Đảng đó thay đổi có tích chất bước ngoặt
- Sự thay đổi của thời đại
- Nhiệm vụ của Đảng đó thay đổi
- Đảng đó có sự kiện, tình huống đặc biệt
- Định kì thời gian tổng kết, rút kinh nghiệm

CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011)

Cương lĩnh là gì ?
Cương lĩnh đem lại cho CMVN những thành
tựu như thế nào?
Đảng ta đã ra đời bao nhiêu Cương lĩnh ?
Cương lĩnh 1991 ra đời và việc bổ sung,
phát triển năm 2011 có ý nghĩa như thế nào
đối với đất nước ?

CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011)

Phần thứ hai:
CƯƠNG LĨNH VÀ CÁC CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG
A. CƯƠNG LĨNH VÀ CÁC CƯƠNG LĨNH CỦA ĐẢNG
I. VỀ CƯƠNG LĨNH
1. Khái niệm
- Từ điển tiếng Việt:(cương là dây, lĩnh là đỉnh) Cương lĩnh là Tổng
thể những điểm chủ yếu về mục đích, đường lối, nhiệm vụ cơ bản
của một tổ chức chính trị, một chính đảng trong một giai đoạn lịch
sử.
- V.I.Lênin: Cương lĩnh là bản tuyên ngôn vắn tắt, rõ ràng và chính
xác nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục
đích gì mà Đảng đấu tranh.
- Theo quan niệm của Đảng ta: Cương lĩnh chính trị là văn bản trình
bày những nội dung cơ bản về mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ và
phương pháp cách mạng trong một giai đoạn nhất định.

CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011)
2. Tính chất của cương lĩnh
- Cương lĩnh là bản tuyên ngôn: Tuyên ngôn chính trị
Là tuyên bố của Đảng về : Tôn chỉ, mục đích, mục tiêu, lý tưởng
đảng phấn đấu để đạt được trước thế giới, công chúng và quần
chúng nhân dân.
- Cương lĩnh là lời hiệu triệu: Tập hợp lực lượng, sự ủng hộ, tự
nguyện đi theo của các tầng lớp nhân dân.
- Cương lĩnh là văn bản ”pháp lý” cao nhất của Đảng:
+ Định hướng đường lối trong các lĩnh vực.
+ Mọi văn bản Nghị quyết khác của Đảng đều phải tuân thủ Cương
lĩnh, kể cả điều lệ Đảng.
+ Cương lĩnh do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng thông qua và
ban hành.
- Cương lĩnh là văn bản có tính chiến lược lâu dài:
* Mọi đảng viên khi gia nhập Đảng phải biết được cương lĩnh của
Đảng

CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (bổ sung, phát triển năm 2011)
II. C...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới - Người đăng: NhuHanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới 9 10 952