Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm quá trình vận động thành lập Đảng

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 4870 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nh ng ñ c ñi m c a quá trình v n ñ ng thành l p ð ng C ng s n Vi t Nam…

M CL C
M C L C...................................................................................................................................... 1
M

ð U ........................................................................................................................................ 2

N I DUNG .................................................................................................................................... 3
I – ð ng C ng s n Vi t Nam ra ñ i là m t bư c ngo t vĩ ñ i trong trong l ch s cách
m ng Vi t Nam.......................................................................................................................... 3
II – ð ng C ng s n Vi t Nam thành l p ñ u năm 1930 không ph i là s ng u nhiên,
mà là s n ph m t t y u c a quá trình k t h p 3 nhân t : ch nghĩa Mác – Lênin,
phong trào công nhân, phong trào yêu nư c.......................................................................... 5
1. ð ng C ng s n Vi t Nam là s n ph m s k t h p 3 y u t : Ch nghĩa Mác –
Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nư c........................................................ 5
2. ð ng C ng s n Vi t Nam ra ñ i không ph i là s ng u nhiên mà t t y u l ch s ..... 21
III – ð ng C ng s n Vi t Nam thành l p g n li n v i công lao to l n c a lãnh t
Nguy n Ái Qu c. ..................................................................................................................... 28
IV - ð ng c ng s n Vi t Nam ra ñ i là k t qu th ng nh t c a phong trào cách m ng
trong c nư c, là s ñ ng tâm nh t trí c a nh ng chi n sĩ tiên phong.............................. 36
K T LU N.................................................................................................................................. 37
TÀI LI U THAM KH O .......................................................................................................... 38

ð Hoàng Ánh - K48 - L p L ch s ð ng C ng s n Vi t Nam

1

Nh ng ñ c ñi m c a quá trình v n ñ ng thành l p ð ng C ng s n Vi t Nam…

M

ð U

G n 80 năm qua, dư i s lãnh ñ o c a ð ng c ng s n Vi t Nam, cách
m ng nư c ta liên ti p giành ñư c th ng l i v vang, l p nên nh ng kỳ tích c a
th k XX. S ra ñ i, phát tri n, trư ng thành c a ð ng g n li n v i cu c ñ u
tranh cách m ng, v i nh ng ch ng ñư ng l ch s h t s c hào hùng c a toàn th
nhân dân Vi t Nam. ð ng ñã tr thành ngư i lãnh ñ o duy nh t c a cách m ng
Vi t Nam, ñư c nhân dân Vi t Nam coi là ñ ng...
Nhng ñặc ñim ca quá trình vn ñộng thành lp ðảng Cng sn Vit Nam…
ðỗ Hoàng Ánh - K48 - Lp Lch s ðảng Cng sn Vit Nam
1
MC LC
MC LC...................................................................................................................................... 1
M ðẦU........................................................................................................................................ 2
NI DUNG .................................................................................................................................... 3
I – ðảng Cng sn Vit Nam ra ñời là mt bước ngot vĩ ñại trong trong lch s cách
mng Vit Nam.......................................................................................................................... 3
II – ðảng Cng sn Vit Nam thành lp ñầu năm 1930 không phi là s ngu nhiên,
mà là sn phm tt yếu ca quá trình kết hp 3 nhân t: ch nghĩa Mác – Lênin,
phong trào công nhân, phong trào yêu nước.......................................................................... 5
1. ðảng Cng sn Vit Nam là sn phm s kết hp 3 yếu t: Ch nghĩa Mác –
Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước........................................................ 5
2. ðảng Cng sn Vit Nam ra ñời không phi là s ngu nhiên mà tt yếu lch s ..... 21
III – ðảng Cng sn Vit Nam thành lp gn lin vi công lao to ln ca lãnh t
Nguyn Ái Quc. ..................................................................................................................... 28
IV - ðảng cng sn Vit Nam ra ñời là kết qu thng nht ca phong trào cách mng
trong c nước, là s ñồng tâm nht trí ca nhng chiến sĩ tiên phong.............................. 36
KT LUN.................................................................................................................................. 37
TÀI LIU THAM KHO.......................................................................................................... 38
Đặc điểm quá trình vận động thành lập Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm quá trình vận động thành lập Đảng - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Đặc điểm quá trình vận động thành lập Đảng 9 10 899