Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương văn hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Hai
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 5307 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TRƯ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM
KHOA LU
LUẬT KINH TẾ
Địa ch 196 Trần Quang Khải Q1 TP. HCM
a chỉ:
Điện tho 08 35268722 Website: 
n thoại:

ĐỀ CƯƠNG
Ề
MÔN H
HỌC
MÔN HỌC : ĐẠ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM
ẠI
T

TP. HCM - 2011

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

1. Tên môn học: Đại cương văn hóa Việt Nam
2. Giảng viên: GVC - TS Lê Thị Hồng Vân
3. Bậc đào tạo: đại học

Hệ đào tạo: chính quy

Khóa: K35

4. Thời lượng: 02 tín chỉ
5. Điều kiện tiên quyết (các môn phải học trước):
- Triết học
- Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam
6. Mô tả môn học:
Đại cương văn hóa Việt Nam là một môn học nghiên cứu khái quát về văn hóa
Việt Nam, bao gồm:
- Điều kiện tự nhiên và xã hội chi phối sự hình thành văn hóa Việt Nam
- Cơ sở hình thành và quá trình định hình nền văn hóa truyền thống Việt Nam
- Đặc trưng văn hóa truyền thống Việt Nam
- Văn hóa truyền thống Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa và toàn cầu
hóa.
- Các vùng văn hóa Việt Nam
7. Mục tiêu:
7.1. Về kiến thức:
Môn học sẽ giúp học người học:
- Nắm vững các khái niệm, thuật ngữ về Văn hóa và Văn hóa học.
- Được trang bị những kiến thức cơ bản và có hệ thống về cơ sở hình thành, quá
trình hình thành và các đặc trưng bản sắc của văn hóa Việt Nam.

- Nhận biết được những nét riêng, độc đáo làm nên bản sắc văn hóa truyền
thống Việt Nam.
- Nhận thức được vai trò nền tảng của văn hóa trong sự phát triển bền vững của
xã hội.
- Có khả năng nhận diện và lí giải về văn hóa ứng xử với pháp luật của người
Việt từ sự chi phối của văn hóa truyền thống.
- Sau khi kết thúc môn học, người học có thể vận dụng các kiến thức đã học để
phân tích, giải thích và đánh giá các hiện tượng, các vấn đề văn hóa đã và đang
diễn ra trong thực tiễn đời sống.
- Có khả năng vận dụng các kiến thức của môn học để mở rộng tầm hiểu biết
với các tri thức chuyên ngành liên quan (Sử học, Dân tộc học, Khảo cổ học...).
7.2. Về kĩ năng:
- Rèn luyện kỹ năng tìm kiếm, thu thập và xử lý tư liệu một cách khách quan,
khoa học.
- Rèn luyện khả năng tư duy logic, các kỹ năng phân tích, suy luận, hệ thống
hoá, tổng hợp, khái quát trong việc nghiên cứu một vấn đề văn hóa nói riêng và
các vấn đề khoa học xã hội nói chung.
7.3. Về thái độ:
Môn học nhằm hình thành ở người học ý thức, thái độ:
- Biết tôn trọng và tự hào, từ đó có ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá
trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
- Có ý thức tôn trọng các nền văn hóa khác, biết tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân
loại để làm giàu cho vốn văn hóa truyền thống.
- Có thói quen quan tâm...
TRƯ
KHOA LU
Đị
a ch
Điệ
n tho
Đ
MÔN H
MÔN HỌC : Đ
TRƯ
ỜNG ĐẠI HC KINH T TPHCM
KHOA LU
T KINH T
a ch
: 196 Trn Quang Khi Q1 TP. HCM
n tho
i: 08 35268722 Website:
http://law.ueh.edu.vn
CƯƠNG
MÔN H
C
I CƯƠNG VĂN HÓA VIỆ
T NAM
TP. HCM - 2011
http://law.ueh.edu.vn
T NAM
Đại cương văn hóa Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương văn hóa Việt Nam - Người đăng: Nguyễn Văn Hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đại cương văn hóa Việt Nam 9 10 313