Ktl-icon-tai-lieu

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước”. Anh (chị) hãy phân tích và chứng minh quan điểm trên. Liên hệ việc vận dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị

Được đăng lên bởi leminhlam
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát
triển năm 2011” viết: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục
tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước”.
Luận điểm cơ bản này của Đảng là luận điểm "gốc" khẳng định những vấn đề chủ yếu
nhất, cốt lõi nhất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa: bản chất và vai trò của nền dân chủ
ấy; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với thời đại
và thực tiễn Việt Nam.
Quan điểm của Đảng ta về dân chủ xã hội chủ nghĩa thể hiện xuyên suốt trong tất cả các
nội dung trong Văn kiện Đại hội XI; là hệ thống quan điểm hoàn chỉnh và toàn diện về
những vấn đề cơ bản của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đảng ta không
những chỉ rõ bản chất tốt đẹp, tính chất ưu việt, mà còn khẳng định tầm quan trọng của
dân chủ xã hội chủ nghĩa với tư cách vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển
đất nước; chỉ ra những nguyên tắc, yêu cầu, biện pháp cơ bản xây dựng, những lực cản
chủ yếu của việc xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới và
giải pháp khắc phục.
1.Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ khác hẳn về bản chất và đối lập về nguyên tắc
với dân chủ tư sản. Điều đó thể hiện trên những vấn đề chính yếu sau: thứ nhất, dân chủ
xã hội chủ nghĩa chỉ xuất hiện khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động, dưới sự lãnh
đạo của Đảng Cộng sản, giành được chính quyền và ngày càng phát huy trong quá trình
xây dựng xã hội mới; thứ hai, dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ do Đảng Cộng sản
lãnh đạo; thứ ba, dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ của đa số, của người lao động, vì
đa số và người lao động, không phải của thiểu số bóc lột, đặc quyền, đặc lợi; thứ tư, dân
chủ xã hội chủ nghĩa là chế độ dân chủ, mà ở đó, nhân dân lao động làm chủ trên tất cả
các lĩnh vực của đời sống xã hội, được pháp luật bảo đảm; thứ năm, dân chủ xã hội chủ
nghĩa được thực hiện bằng hệ thống tổ chức thể hiện quyền lực chính trị - xã hội của nhân
dân, tập trung và thông qua nhà nước; thứ sáu, không ngừng mở rộng dân chủ gắn với
tăng cường kỷ cương, pháp luật là quy luật cơ bản của sự phát triển dân chủ xã hội chủ
nghĩa. Đó là bản chất tốt đẹp của dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đó là chế độ dân chủ “gấp
triệu lần” hơn bất cứ chế độ dân chủ nào trong lịch sử như V.I.Lênin từng khẳng định.
Nền dân chủ tư sản, dù có được tô vẽ như thế nào...
 !"#$%&'
()*+,--./0123! 456 0 &/7 4*8
&/7 4 %'(.9
:;(*564 <64;(*=>=?@A/B0
&>C B! 156/4/ D B
E4/ FG:&HIJKF&'LM'/N
/4OPQR *9
S (* <6 /B! (Q%>6
P)Q<NTUE4Q> (*4V/44Q/B
A/B56 0! H 9<6W
AVC56>X'&K/Q&*4D?@Y* Z
! //7 4*8&/7 4 %'(
EV A[&Y&5Q''56&A6
0 /Q/4'! \\*/4
6''['89
1.3! 4B?/B56/4>;'/B[
/%69<B](QA/BK0% 1th nht,
! VQ 'W/4 &%!
N <6%6&4MKB/444'\
!*Eth hai,! 4B<6%6
!NEth ba,! 4 %>&  &/\
%>/4 &W'6 (%>5]&^B&^MEth tư,
! 40&*4H]& 4*6
/%>!&M'';566*Eth năm,!
 MQ5_Q>$`(QBK@G! 
&;'/4W 4Eth su,W7*H[/
)a&'';4;56 %'(!
 9<]456>X' ! 9<]402'
QY.5`04@%bP9U9:7?@9
RB%6&L]MW/c04)A &\]/d4B
 (%>&  '%6&_*566*%>@&5]  '%6
>/!/4 9eA;'a &0 56]%0
54]/B*^!&\]f406 \ 5B5V&8
  'W& H56/4%&6H
5HA@N&/)&&A@/\ 
!Q09
2.T !\0'6/4W7'
! 9<]/7 4*8&/7 4 %'(93
! 4*8 %'((QHg1th nht,B
'6M;'/4W74QL/\'(
Eth hai,*Z&K% <6/4R4B'6'7
&/\MKEth ba,4*%*Z
/ %>!4/4K*`4Q B
! 93! WA4*8&*4D4
 %'(9<B](QHg1th nht, 
M4*&' KK& *\%Q'
Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước”. Anh (chị) hãy phân tích và chứng minh quan điểm trên. Liên hệ việc vận dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị - Trang 2
Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước”. Anh (chị) hãy phân tích và chứng minh quan điểm trên. Liên hệ việc vận dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị - Người đăng: leminhlam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước”. Anh (chị) hãy phân tích và chứng minh quan điểm trên. Liên hệ việc vận dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị 9 10 10