Ktl-icon-tai-lieu

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước”. Anh (chị) hãy phân tích và chứng minh quan điểm trên. Liên hệ việc vận dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

Được đăng lên bởi Phương Phạm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2403 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Họ tên: Phạm Thị Lan Phương
Lớp: XNTĐ K19
TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN MÔN DÂN VẬN
Câu 3: “ Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là
động lực của sự phát triển đất nước”. Anh (chị) hãy phân tích và chứng minh quan điểm
trên. Liên hệ việc vận dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.
TRẢ LỜI:
1. KHÁI NIỆM DÂN CHỦ:
- Ngay từ thời Hy Lạp cổ đại, khi có ngôn ngữ, chữ viết, con người đã biết diễn đạt nội dung
dân chủ. Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, con người đã biết “cử ra và phế bỏ người đứng đầu”
là do quyền và sức lực của người dân. Nghĩa là dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân.
- Theo quan niệm của CN Mac,Lê nin kế thừa thì dân chủ là một chế độ xã hội mà quyền lực
nhà nước thuộc về nhân dân.
- Theo nghĩa rộng thông thường nhất, dân chủ có nghĩa là quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân
dân có quyền làm chủ mọi mặt liên quan đến đời sống của mình. Dân chủ là dân làm chủ và quan
niệm đó là thực thi quyền lực của dân.
- Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ mang bản chất của giai cấp công nhân, dưới sự
lãnh đạo của Đảng cộng sản, thông qua sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa; là nền dân chủ
nhất nguyên bảo đảm vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng macxit-leninnit.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra những quan điểm rất độc đáo:
 Thứ nhất, Dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết, là “ Tối thượng”. “Trong bầu
trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của
nhân dân”. Hoặc là Bác nêu: “ Ở trong xã hội, muốn thành công phải có 3 điều kiện: Thiên thời,
địa lợi và nhân hoà. Ba điều kiện ấy đều quan trọng cả. Nhưng thiên thời không quan trọng bằng
địa lợi, mà địa lợi không quan trọng bằng nhân hoà. Nhân hoà là thế nào? Nhân hoà là tất cả mọi
người đều nhất trí. Nhân hòa là quan trọng hơn hết”.
 Thứ hai, Dân là gốc của cách mạng. “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm
được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên”. Hoặc là: “ Nước lấy dân làm
gốc...Gốc có vững, cây mới bền, Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân.
 Thứ ba, Dân là chủ, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.
2. VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN:
- Ở Việt Nam, từ xa xưa cha ông ta đã sớm phát hiện và đề cao sức mạnh to lớn của nhân dân:
“Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân” (Nguyễn Trãi). Vì vậy, dân là gốc của nước và
quan niệm rằng: “Khoan thư sức dân để làm kế sâu gốc, bền rễ, đó là thượng sách giữ nước”.
(Trần quốc Tuấn). Tức là phải chăm lo cho dân, dân có giàu thì nước mới mạnh, nước mạnh thì
mới giữ được nước..Nếu...
Họ tên: Phạm Thị Lan Phương
Lớp: XNTĐ K19
TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN MÔN DÂN VẬN
Câu 3: Dân chủ hội chủ nghĩa bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa
động lực của sự phát triển đất nước”. Anh (chị) hãy phân tích chứng minh quan điểm
trên. Liên hệ việc vận dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.
TRẢ LỜI:
1. KHÁI NIỆM DÂN CHỦ:
- Ngay tthời Hy Lạp cđại, khi có ngôn ngữ, chữ viết, con người đã biết diễn đạt nội dung
dân chủ. Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, con người đã biết “cử ra và phế bỏ người đứng đầu”
là do quyền và sức lực của người dân. Nghĩa là dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân.
- Theo quan niệm của CN Mac,Lê nin kế thừa thì dân chủ một chế độ hội quyền lực
nhà nước thuộc về nhân dân.
- Theo nghĩa rộng thông thường nhất, dân chủ nghĩa là quyền lực thuộc về nhân dân. Nhân
dân có quyền làm chủ mọi mặt liên quan đến đời sống của mình. Dân chủ là dân làm chủ và quan
niệm đó là thực thi quyền lực của dân.
- Dân chủ hội chủ nghĩa nền dân chủ mang bản chất của giai cấp công nhân, dưới sự
lãnh đạo của Đảng cộng sản, thông qua sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa; là nn dân chủ
nhất nguyên bảo đảm vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng macxit-leninnit.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra những quan điểm rất độc đáo:
Thứ nhất, Dân quý nhất, quan trọng hơn hết, Tối thượng”. “Trong bầu
trời không quý bằng nhân dân. Trong thế giới không mạnh bằng lực lượng đoàn kết của
nhân dân”. Hoặcc nêu: trong hội, muốn thành công phải 3 điều kiện: Thiên thời,
địa lợi nhân hoà. Ba điều kiện ấy đều quan trọng cả. Nhưng thiên thời không quan trọng bằng
địa lợi, địa lợi không quan trọng bằng nhân hoà. Nhân hoà là thế nào? Nhân hoà tất cả mọi
người đều nhất trí. Nhân hòa là quan trọng hơn hết”.
Thứ hai, Dân gốc của cách mạng. “Dân chúng đồng lòng, việc cũng làm
được. Dân chúng không ủng hộ, việc làm cũng không nên”. Hoặc là: Nước lấy dân làm
gốc...Gốc có vững, cây mới bền, Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân.
Thứ ba, Dân là chủ, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.
2. VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN:
- Ở Việt Nam, từ xa xưa cha ông ta đã sớm phát hiện và đề cao sức mạnh to lớn của nhân dân:
“Đẩy thuyền cũng dân, lật thuyền cũng dân” (Nguyễn Trãi). vậy, dân gốc của nước
quan niệm rằng: “Khoan thư sc dân để làm kế sâu gốc, bền rễ, đó thượng sách giữ nước”.
(Trần quốc Tuấn). Tức phải chăm lo cho dân, dân giàu thì nước mới mạnh, nước mạnh thì
mới giữ được nước..Nếu Hồ Nguyên Trừng còn sống, chắc ông sẽ nói: Thần không ngại ra chính
sách, chỉ sợ lòng dân không theo. Dân không theo thì chính sách hay đến đâu cũng trở nên
dụng. (Hồ Nguyên Trừng con trai cả của vua H Quý Ly. Dưới triều nhà Trần, Hồ Nguyên
Trừng từng giữ chức Thượng Lân tự, Tư đồ. Đầu năm 1.400)
- CN Mac-Lê nin: Nhân dân chính là lực lượng sản xuất bản của hội. Nhân dân lực
lượng cơ bản của mọi cuộc cách mạng, đóng vai t thắng lợi của các cuộc cách mạng; người
sáng tạo ra mọi giá trị vật chất và tinh thần của nhân loại.
- Chủ tịch HChí Minh sớm nhận thấyluôn đánh giá cao vai trò, sức mạnh của nhân dân
người khẳng định:
“Dễ mười lần không dân cũng chịu,
Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước”. Anh (chị) hãy phân tích và chứng minh quan điểm trên. Liên hệ việc vận dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. - Trang 2
Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước”. Anh (chị) hãy phân tích và chứng minh quan điểm trên. Liên hệ việc vận dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. - Người đăng: Phương Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước”. Anh (chị) hãy phân tích và chứng minh quan điểm trên. Liên hệ việc vận dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. 9 10 227