Ktl-icon-tai-lieu

Dân số

Được đăng lên bởi Diễm Ngỗng
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chào mừng cô và các bạn đến với bài thuyết trình của
nhóm 1
Đề bài: Xác định chính sách nhằm giải quyết vấn đề Dân số

Nhóm gồm những thành viên:

3

Kết luận

2

Chính sách dân số hiện hành của nước ta
1

Khái quát chung

I. Khái quát chung

 Chính sách dân số có vai trò định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp,
hoạt động nhằm làm thay đổi xu hướng hiện tại của dân số cho phù
hợp và đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững
của toàn xã hội và của từng ngành, địa phương, cơ sở.

1. Khái niệm về chính sách dân số

 Chính sách dân số là những quy định về mặt pháp lý, những chương

trình quản lý, điều hành và những hoạt động khác của Chính phủ nhằm
vào việc thay thế hoặc sửa đổi xu hướng phát triển dân số trong thời
điểm hiện tại có quan tâm tới lợi ích và sự sống còn của quốc gia

2. Đặc điểm của chính sách dân số


Có nhiều hình thức thể hiện một chính sách dân số, nó có thể bằng một văn bản, bằng một thông báo chính thức, bằng
một tuyên bố của Chính phủ, của cơ quan được ủy quyền hoặc nó có thể được phỏng đoán từ một loạt các hoạt động
được công khai của Chính phủ, của cơ quan được ủy quyền.



Có nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành và thực thi chính sách dân số tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức bộ máy của
mỗi quốc gia. Có thể là Chính phủ, cơ quan, tổ chức được Chính phủ ủy quyền hoặc cũng có thể là cơ quan, tổ chức
của Chính phủ, phi Chính phủ tổ chức thực hiện các biện pháp công khai nhằm tác động trực tiếp, gián tiếp đến quá
trình dân số hoặc có thể là các hoạt động, các hương ước, quy ước 2 của cộng đồng hướng vào những khía cạnh xã
hội, nhưng lại có tác động đến xu hướng dân số.

3. Vai trò của chính sách dân số
Định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, hoạt động theo những cơ cấu ưu tiên, khuyến khích nhân tố tích cực, hạn chế nhân tố bất lợi trong việc thực
hiện mục tiêu dân số bao gồm quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số.

Định hướng, hướng dẫn khung pháp lý để bảo đảm hoạt động của các chủ thể trong xã hội và bảo đảm hành vi của công dân cùng hướng, góp phần ổn
định và trật tự xã hội và phù hợp với bản chất, nội dung của chính sách dân số.

Đề ra tiêu chuẩn, định mức, chế độ, cơ chế và phương thức thực hiện để điều tiết cụ thể đối với các đối tượng tham gia và đối tượng thụ hưởng phù hợp
với yêu cầu và thực tế khách quan trong từng giai đoạn

Vai trò của cơ quan, tổ chức ban hành chính sách dân số là bảo đảm hình thức của chính sách dân số phù hợp với mục đích, mục tiêu điều chỉnh.

Vai trò của đối tượng tiếp nhận ...
Chào mừng cô và các bạn đến với bài thuyết trình của
nhóm 1
Đề bài: Xác định chính sách nhằm giải quyết vấn đề Dân số

Dân số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dân số - Người đăng: Diễm Ngỗng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Dân số 9 10 697