Ktl-icon-tai-lieu

ĐẢNG CHÍNH TRỊ Ở NHẬT BẢN

Được đăng lên bởi Vũ Híp
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1425 lần   |   Lượt tải: 6 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
Đảng chính trị là một nhân tố hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị của các nước tư bản.
Nó có vai trò là một trong những thành phần cơ bản của chế độ chính trị, của xã hội công dân
hiện đại, có ảnh hưởng lớn đến đời sống chính trị, từ cơ cấu tổ chức đến sự vận hành của hệ
thống chính trị. Đây là một tổ chức chính trị phản ánh lợi ích của giai cấp, của tầng lớp xã hội,
nó liên kết, lãnh đạo những người đại diện tích cực nhất của tầng lớp hay xã hội đó để cùng thực
hiện đạt những mục tiêu và lý tưởng nhất định. Tiểu luận này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu những
kiến thức quan trọng liên quan đến thể chế chính trị, Đảng chính trị ( Đảng cầm quyền và Đảng
đối lập) ở một cường quốc đó là Nhật Bản.
I.

KHÁI QUÁT VỀ ĐẤT NƯỚC NHẬT BẢN:
Nhật Bản, cũng được gọi tắt là Nhật, là tên của một quốc gia hải đảo hình vòng cung, có diện
tích tổng cộng là 379.954 km² nằm xoải theo bên sườn phía đông lục địa châu Á. Đất nước này
nằm ở phía đông của Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc và trải từ biển Okhotsk ở phía bắc đến biển
đông Trung Quốc ở phía nam. Dân số Nhật Bản là 126.804.433 ( 2010), mật độ dân số là
335 người/km²
Nhật Bản thuộc vùng ôn đới, có 4 mùa rõ rệt. Nước Nhật có 4 đảo lớn theo thứ tự từ Bắc xuống
Nam là: Hokkaido , Honshu, Shikoku và Kyushucùng hàng ngàn đảo nhỏ chung quanh. Phần lớn
đảo ở Nhật Bản có rất nhiều núi và núi lửa, tiêu biểu như núi Phú Sĩ, cao nhất ở Nhật Bản. Nhật
Bản là quốc gia có dân số lớn thứ mười thế giới với ước tính khoảng 128 triệu người. Vùng thủ
đô Tōkyō, bao gồm thủ đô Tokyo và một vài tỉnhxung quanh là vùng đô thị lớn nhất thế giới với
khoảng 30 triệu người sinh sống.
Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu thế giới về khoa học và công nghệ. Được đánh giá là một cường
quốc kinh tế, Nhật Bản là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ ba toàn cầu tính theo tổng sản phẩm
nội địa cũng như thứ ba theo sức mua tương đương chỉ sau Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa; và là đất nước đứng thứ 5 trên thế giới trong lĩnh vực đầu tư cho quốc phòng; xếp
thứ 4 thế giới về xuất khẩu và đứng thứ 6 thế giới về nhập khẩu. Quốc gia này là thành viên của
tổ chức Liên Hiệp Quốc, G8, G4 và APEC

1

II.

NHỮNG

KHÁI

NIỆM

1. Thể

chê

Theo nghĩa rộng, thể chế dùng để chỉ một hệ thống những quy định, luật lệ, giá trị, chuẩn
mực hợp thành những nguyên tắc tổ chức và phương thức vận hành của một xã hội ở một giai
đoạn

phát

triển

nhất

định

của

lịch

sử.

Theo nghĩa hẹp: thể chế dùng để chỉ một hệ thống những quy định, luật lệ, giá tr...


!""#$%&'()*+,-$./
$*0$+"1**2$+3)45*6#7
 85'9$$$4'+(',-$+
"$:;+-*0&2$*0$/$64('8,-$*"*<=6
$*0&>$:#?14* @$<78A$B'BC$<&
;$$:*<+D(8E#
*$7'F12*"!7G
I. 
!7G+H*9$I!7+:$$*C#%+"/$
5JKL LMN;OP,$Q:2'*.>*R 48
P1'*.ST+!#@T#$3$<U;;1'I*$<
*.@T1' V!7GWXY Z[N NJJDX[W[F+7*/
JJM2$\;O
!7G#=.*$+"N=] !!7"N*Q63GI,
!^S;;$/+S+_$;;#`8=*a b(
*1!7G"4$EB$#B$c+$:$<B$bB_d+41!7G !7
G$"/2$$$#$;WXZ$2$ e=
*.@f;8f+g*.@;8##$h,#=*.4$$#$
;J[$2$$
!7G$/i*($$#E;#. 9*$2
;$+!7G$"E;$(Q5'j
$*HQ)*)hS`k#l%!/
@Sm#*4*M:$$d#6*('%m,'
N$$#E,4;j#*Y$$#E7';j T$8#$:
5n$:S$'T+oZ+oN#pbql
1
ĐẢNG CHÍNH TRỊ Ở NHẬT BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẢNG CHÍNH TRỊ Ở NHẬT BẢN - Người đăng: Vũ Híp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ĐẢNG CHÍNH TRỊ Ở NHẬT BẢN 9 10 113