Ktl-icon-tai-lieu

ĐẢNG CỘNG SẢN CÓ THỂ TỒN TẠI BAO LÂU NỮA Ở TRUNG QUỐC?

Được đăng lên bởi Bich Nhan Pham
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1864 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bản quyền thuộc về các tác giả và nghiencuuquocte.net

#60B
23/09/2013

ĐẢNG CỘNG SẢN CÓ THỂ TỒN TẠI BAO LÂU NỮA Ở
TRUNG QUỐC?
Nguồn: Jamil Anderlini. “How long can the Communist party survive in China?” Financial
Times, 20 September 2013.
Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Khi nền kinh tế chững lại và sự bất mãn của tầng lớp trung lưu tăng lên, giờ đây
câu hỏi trên được đặt ra không chỉ ở bên ngoài mà ngay cả chính trong lòng
Trung Quốc. Ngay ở Trường Đảng Trung ương người ta cũng đang bàn luận về
một điều húy kỵ: sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc.

Nằm giữa ngôi trường đào tạo tình báo hàng đầu Trung Quốc và cung điện mùa hè
của các hoàng đế xưa kia ở phía Tây Bắc Kinh là nơi duy nhất ở nước này nơi sự sụp đổ của
đảng cộng sản cầm quyền có thể được thảo luận công khai mà người ta không sợ bị trừng
phạt. Nhưng địa chỉ rợp bóng cây này không phải là nơi đóng trụ sở của những viện nghiên
cứu tư vấn chính sách theo tư tưởng tự do được Mỹ tài trợ hay cứ địa của một tổ chức bất
đồng chính kiến ngầm. Đó là nơi đóng trụ sở của Trường Đảng của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng cộng sản Trung Quốc, viện đào tạo giới tinh hoa cho các nhà lãnh đạo độc tài
của nước này vốn được miêu tả trong tuyên truyền chính thức là “lò tôi luyện tinh thần của
các đảng viên”.
Trường Đảng Trung ương được thành lập năm 1933 để huấn luyện cho các cán bộ về
chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Lênin và sau này là Tư tưởng Mao Trạch Đông, và các hiệu
trưởng trước đây của trường bao gồm đích thân Mao, vị Chủ tịch nước được cất nhắc gần
đây Tập Cận Bình và người tiền nhiệm của ông là Hồ Cẩm Đào. Để theo kịp những chuyển
biến to lớn đã diễn ra trong xã hội Trung Quốc, chương trình giảng dạy của trường đã được
cải tiến mạnh mẽ trong những năm gần đây. Các học viên sẽ không chỉ nghiền ngẫm về các
1

Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

triết lý trong bộ Tư bản luận hay “Lý thuyết Đặng Tiểu Bình” mà còn được dạy các khóa
học về kinh tế, luật pháp, tôn giáo, quân sự và tư tưởng chính trị phương Tây. Bên cạnh xem
các phim tài liệu về chống tham nhũng và tham gia hát đồng ca các bài ca cách mạng, các
cán bộ đảng trung – cao cấp còn được học cách thưởng ngoạn opera và các lễ nghi ngoại
giao.
Một thay đổi quan trọng hơn đối với thể chế được thiết lập nhằm tăng cường tính
thuần khiết về ý thực hệ này chính là vai trò tương đối mới mẻ của nó như là một khu vực tự
do tư tưởng, nơi hầu như mọi thứ đều có thể được đưa ra thảo luận. “Chúng tôi vừa có một
seminar với một nhóm lớn các đảng viên nhiều ảnh hưở...
Bản quyền thuộc về các tác giả và nghiencuuquocte.net
1
ĐẢNG CNG SN CÓ TH TN TI BAO LÂU NA
TRUNG QUC?
Ngun: Jamil Anderlini. “How long can the Communist party survive in China?Financial
Times, 20 September 2013.
Biên dch & Hiu đính: Lê Hng Hip
Khi nn kinh tế chng li và s bt mãn ca tng lp trung lưu tăng lên, gi đây
câu hi trên được đặt ra không ch bên ngoài ngay c chính trong lòng
Trung Quc. Ngay Trưng Đảng Trung ương người ta cũng đang bàn lun v
mt điu húy k: s sp đổ ca ch nghĩa cng sn Trung Quc.
Nm gia ngôi trường đào to tình báo hàng đu Trung Quc và cung đin mùa
ca các hoàng đế xưa kia phía Tây Bc Kinh là nơi duy nht nước này nơi s sp đổ ca
đảng cng sn cm quyn có th được tho lun công khai người ta không s b trng
pht. Nhưng địa ch rp bóng y này không phi là nơi đóng tr s ca nhng vin nghiên
cu tư vn chính sách theo tư tưởng t do được M tài tr hay c địa ca mt t chc bt
đồng chính kiến ngm. Đó nơi đóng tr s ca Trường Đảng ca Ban Chp hành Trung
ương Đảng cng sn Trung Quc, vin đào to gii tinh hoa cho các nhà lãnh đạo độc tài
ca nước này vn được miêu t trong tuyên truyn chính thc là “lò tôi luyn tinh thn ca
các đảng viên”.
Trường Đảng Trung ương được thành lp năm 1933 để hun luyn cho các cán b v
ch nghĩa Mác, ch nghĩa Lênin sau y là Tư tưởng Mao Trch Đông, và các hiu
trưởng trước đây ca trường bao gm đích thân Mao, v Ch tch nước được ct nhc gn
đây Tp Cn Bình người tin nhim ca ông H Cm Đào. Để theo kp nhng chuyn
bi
ến to ln đã din ra trong hi Trung Quc, chương trình ging dy ca trường đã được
ci tiến mnh m trong nhng năm gn đây. Các hc viên s không ch nghin ngm v các
#60B
23/09/2013
ĐẢNG CỘNG SẢN CÓ THỂ TỒN TẠI BAO LÂU NỮA Ở TRUNG QUỐC? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẢNG CỘNG SẢN CÓ THỂ TỒN TẠI BAO LÂU NỮA Ở TRUNG QUỐC? - Người đăng: Bich Nhan Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ĐẢNG CỘNG SẢN CÓ THỂ TỒN TẠI BAO LÂU NỮA Ở TRUNG QUỐC? 9 10 318