Ktl-icon-tai-lieu

Đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi totuyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: ĐCS VN ra đời là tất yếu lịch sử.
Từ năm 1930 đến nay, ĐCS Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh
đạo nhân dân ta tiến hành cách mạng lâu dài, gian khổ vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và
đã giành được những thắng lợi hết sức vĩ đại đó là:
- Thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945 đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến lập
nên nước VN dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà XHCN VN). Thắng lợi của các cuộc kháng
chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là: chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng mùa
xuân 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.
Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, từng bước đưa nước
ta quá độ lên CNXH với nhận thức và tư duy đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay đã khẳng định: ĐCS Việt Nam là người tổ
chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của CM Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là
một tất yếu lịch sử vì những lý do sau:
Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là hoàn toàn phù hợp với xu thế thời đại và Đáp
ứng nhu cầu lịch sử của đất nước ta.
Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản phương Tây đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn
đế quốc chủ nghĩa. Nền kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đặt ra yêu cầu bức thiết về thị trường.
Các nước tư bản đế quốc đua nhau xâm lược, áp đặt ách nô dịch lên các dân tộc thuộc địa. Mâu
thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh
giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ trên thế giới.
Chiến tranh thế giới lần 1 (1914-1918) nổ ra nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc,
những mâu thuẫn đó không được giải quyết mà trái lại càng trầm trọng và gay gắt hơn để lại hậu
quả tàn khốc cho nhân loại, phơi bày tội ác của thực dân, đế quốc.
Năm 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga đã giành thắng lợi. Chủ nghĩa Mác - Lênin từ lý luận
đã trở thành hiện thực, mở đầu một thời đại mới - “thời đại cách mạng chống đế quốc và giải
phóng dân tộc”. Cách mạng Tháng Mười đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của giai cấp công
nhân, nhân dân các nước và là một trong những động lực thúc đẩy sự ra đời của nhiều Đảng Cộng
sản: Đảng Cộng sản Đức, Đảng Cộng sản Hunggari (năm 1918), Đảng Cộng sản Mỹ (năm 1919),
Đảng Cộng sản Anh, Đảng Cộng sản Pháp (năm 1920), Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng
sản Mông Cổ (năm 1921), Đảng Cộng sản Nhật Bản (năm 1922)... trong đó có ĐCS Việt Nam.
Tháng 3-1919, Quố...
Câu 1: ĐCS VN ra đời là tất yếu lịch sử.
Từ năm 1930 đến nay, ĐCS Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện đã lãnh
đạo nhân dân ta tiến hành cách mạng lâu dài, gian khổ vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách
đã giành được những thắng lợi hết sức vĩ đại đó là:
- Thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945 đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến lập
nên nước VN dân chủ cộng hoà (naynước Cộng hoà XHCN VN). Thắng lợi của các cuộc kháng
chiến chống xâm lược đỉnh cao là: chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng mùa
xuân 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.
Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành CNH, HĐH hội nhập quốc tế, từng bước đưa nước
ta quá độ lên CNXH với nhận thức và tư duy đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay đã khẳng định: ĐCS Việt Nam là người tổ
chức, lãnh đạo nhân tố quyết định thắng lợi của CM Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là
một tất yếu lịch sử vì những lý do sau:
Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời hoàn toàn phù hợp với xu thế thời đại Đáp
ứng nhu cầu lịch sử của đất nước ta.
Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản phương Tây đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn
đế quốc chủ nghĩa. Nền kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đặt ra yêu cầu bức thiết về thị trường.
Các nước bản đế quốc đua nhau xâm lược, áp đặt ách dịch lên các dân tộc thuộc địa. Mâu
thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh
giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ trên thế giới.
Chiến tranh thế giới lần 1 (1914-1918) nổ ra nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc,
những mâu thuẫn đó không được giải quyết trái lại càng trầm trọng gay gắt hơn để lại hậu
quả tàn khốc cho nhân loại, phơi bày tội ác của thực dân, đế quốc.
Năm 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga đã giành thắng lợi. Chủ nghĩa c - Lênin từ luận
đã trở thành hiện thực, mở đầu một thời đại mới - “thời đại ch mạng chống đế quốc giải
phóng dân tộc”. Cách mạng Tháng Mười đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của giai cấp công
nhân, nhân dân các nước một trong những động lực thúc đẩy sự ra đời của nhiều Đảng Cộng
sản: Đảng Cộng sản Đức, Đảng Cộng sản Hunggari (năm 1918), Đảng Cộng sản Mỹ (năm 1919),
Đảng Cộng sản Anh, Đảng Cộng sản Pháp (năm 1920), Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng
sản Mông Cổ (năm 1921), Đảng Cộng sản Nhật Bản (năm 1922)... trong đó có ĐCS Việt Nam.
Tháng 3-1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) được thành lập, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ
của phong trào cộng sản công nhân quốc tế. Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề
dân tộc vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin được công bố tại Đại hội II Quốc tế cộng sản (năm
1920) đã chỉ ra phương hướng đấu tranh giải phóng c dân tộc thuộc địa trên lập trường cách
mạng vô sản, mở ra con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức. Đặc biệt, đối với Việt Nam, chính
nhờ Quốc tế Cộng sản chủ nghĩa Mác Lênin đã được truyền một cách rộng rãi. Điều y
đã gây dựng được lòng tin trong quần chúng nhân dân về một chính đảng có khả năng lãnh đạo đất
nước giành độc lập. thế, Quốc tế Cộng sản đóng một vai trò quan trọng dẫn tới sự thành lập
Đảng Cộng Sản Việt Nam.
thể nói, đứng trước xu thế thời đại lúc bấy giờ, Đảng cộng sản Việt nam ra đời không chỉ
sự đáp ứng cần thiết cho thực tiễn cách mạng nước nhà mà còn là sự hưởng ứng, hòa nhập cùng xu
thế thời đại của nhân dân ta với giai cấp vô sản trên thế giới.
Trong qtrình tìm kiếm thuộc địa CNTB Pháp đã chú ý đến Việt Nam Đông Dương. Ngày
1/9/1858 TD Pháp nổ súng xâm lược VN. Sau hiệp ước Pa nốt (1884) về bản TD Pháp đã
hoàn thành công cuộc bình định VN về mặc quân sự, trong bối cảnh đó đã bắt tay vào khai thác
thuộc địa VN nói riêng và Đông Dương nói chung 1 cách quy mô, từng bước thiết lập chế độ thống
trị tàn bạo phản động trên tất cả các lĩnh vực Chính trị, khinh tế, văn hóa hội. Làm nhân dân
Đảng cộng sản Việt Nam - Trang 2
Đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: totuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đảng cộng sản Việt Nam 9 10 947