Ktl-icon-tai-lieu

Đảng CS Việt Nam

Được đăng lên bởi Trần Đức Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sau hội nghị thành lập Đảng ngày 3­2­1930, cương lĩnh của Đảng đã được bí mật đưa vào quần 
chúng đẩy phong trào cách mạng lên cao. Tháng 4­1930 đồng chí Trần Phú về nước sau quá trình 
học tập tại trường Quốc tế Phương Đông. Tháng 7­1930 Trần Phú được bầu vào Ban chấp hành 
Trung ương lâm thời và được giao nhiệm vụ cùng với một số đồng chí soạn thảo Luận cương 
chuẩn bị cho hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị diễn ra từ ngày 14 đến ngày 30­
10­1930 do đồng chí Trần Phú trủ chì. Hội nghị đã thông qua Luận cương chính trị của đồng chí 
Trần Phú. Hội nghị đã quyết định đổi tên Đảng thành Đảng cộng sản Đông Dương và bầu Trần Phú 
làm tổng bí thư.
Luận cương bao gồm những nội dung sau:
v Nội dung của luận cương lĩnh chính trị tháng 10/1930
Phương hướng chiến lược của CMVN: “Tiến hành tư sản dân quyền CM, sau khi thắng lợi tiến tới 
phát triển bỏ qua thời kì tư bản mà tranh đấu thẳng lên con đường XHCN”
Nhiệm vụ của CM tư sản dân quyền: Đánh đổ các di tích phong liến, đánh đổ mọi cách bóc lột, đánh
đổ thực dân Pháp làm Đông Dương hoàn toàn toàn độc lập “trong đó vấn đề thổ địa là cái cốt lõi 
của CMTSDQ”
Lực lượng CM: giai cấp CN & giai cấp nông dân là động lực chính của CM, còn các tầng lớp bóc lột 
theo đế quốc tiểu tư sản thì do dự, tri thức phải hăng hái tham gia chống đế quốc lúc đầu chỉ những 
trí thức thất nghiệp và những phần tử lao khổ đô thị mới theo CM
Phương pháp CM: Đảng phải chuẩn bị cho quần chúng về “con đường võ trang bạo động” và “phải 
tuân theo khuôn phép nhà binh” đánh đổ chính phủ địch nhân, giành chính quyền
Về quan hệ quốc tế: CMVN là 1 bộ phận của CMTG phải đoàn kết với vô sản TG trước hết là vô sản
Pháp và phong trào CM thuộc địa để tăng cường lực lượng của mình
Về Đảng: Phải có 1 Đảng với đường lối chính trị đúng, kỉ luật tập trung liên hệ mật thiết với quần 
chúng lấy chủ nghĩa Mác – Lenin làm gốc thì lãnh đạo mới đạt mục đích cuối cùng là CN cộng sản
* Nhận xét:
Bản luận cương đã khẳng định lại nhiều vấn đề mà cương lĩnh đã nêu ra: đường lối cách mạng, lực 
lượng cách mạng, đoàn kết quốc tế, vai trò lãnh đạo của Đảng. Luận cương của Trần Phú có những
điểm sáng tạo hơn như đã đề ra phương pháp cách mạng, nguyên tắc Đảng của chủ nghĩa Mác­
Lênin.
ü Ưu điểm:
Luận cương 10/1930 làm sâu sắc nhiều vấn đề thuộc về chiến lược của CMVN mà cương lĩnh 
2/1930 đã nêu

Hạn chế:
­ Luận cương đã không vạch ra được đâu là mâu thuẫn chủ yếu của xã hội thuộc địa coi trọng vấn 
đề chống phong kiến không phù hợp với cách mạng Việt Nam.
­ ...
Sau h i ngh thành l p Đ ng ngày 3-2-1930, c ng lĩnh c a Đ ng đã đ c bí m t đ a vào qu n ươ ượ ư
chúng đ y phong trào cách m ng lên cao. Tháng 4-1930 đ ng chí Tr n Phú v n c sau quá trình ướ
h c t p t i tr ng Qu c t Ph ng Đông. Tháng 7-1930 Tr n Phú đ c b u vào Ban ch p hành ườ ế ươ ượ
Trung ng lâm th i và đ c giao nhi m v cùng v i m t s đ ng chí so n th o Lu n c ng ươ ượ ươ
chu n b cho h i ngh Ban ch p hành Trung ng Đ ng. H i ngh di n ra t ngày 14 đ n ngày 30- ươ ế
10-1930 do đ ng chí Tr n Phú tr chì. H i ngh đã thông qua Lu n c ng chính tr c a đ ng chí ươ
Tr n Phú. H i ngh đã quy t đ nh đ i tên Đ ng thành Đ ng c ng s n Đông D ng và b u Tr n Phú ế ươ
làm t ng bí th . ư
Lu n c ng bao g m nh ng n i dung sau: ươ
v N i dung c a lu n c ng lĩnh chính tr tháng 10/1930 ươ
Ph ng h ng chi n l c c a CMVN: “Ti n hành t s n dân quy n CM, sau khi th ng l i ti n t i ươ ướ ế ượ ế ư ế
phát tri n b qua th i kì t b n mà tranh đ u th ng lên con đ ng XHCN” ư ư
Nhi m v c a CM t s n dân quy n: Đánh đ các di tích phong li n, đánh đ m i cách bóc l t, đánh ư ế
đ th c dân Pháp làm Đông D ng hoàn toàn toàn đ c l p “trong đó v n đ th đ a là cái c t lõi ươ
c a CMTSDQ”
L c l ng CM: giai c p CN & giai c p nông dân là đ ng l c chính c a CM, còn các t ng l p bóc l t ượ
theo đ qu c ti u t s n thì do d , tri th c ph i hăng hái tham gia ch ng đ qu c lúc đ u ch nh ng ế ư ế
trí th c th t nghi p và nh ng ph n t lao kh đô th m i theo CM
Ph ng pháp CM: Đ ng ph i chu n b cho qu n chúng v “con đ ng võ trang b o đ ng” và “ph i ươ ư
tuân theo khuôn phép nhà binh” đánh đ chính ph đ ch nhân, giành chính quy n
V quan h qu c t : CMVN là 1 b ph n c a CMTG ph i đoàn k t v i vô s n TG tr c h t là vô s n ế ế ướ ế
Pháp và phong trào CM thu c đ a đ tăng c ng l c l ng c a mình ườ ượ
V Đ ng: Ph i có 1 Đ ng v i đ ng l i chính tr đúng, k lu t t p trung liên h m t thi t v i qu n ườ ế
chúng l y ch nghĩa Mác – Lenin làm g c thì lãnh đ o m i đ t m c đích cu i cùng là CN c ng s n
* Nh n xét:
B n lu n c ng đã kh ng đ nh l i nhi u v n đ mà c ng lĩnh đã nêu ra: đ ng l i cách m ng, l c ươ ươ ườ
l ng cách m ng, đoàn k t qu c t , vai trò lãnh đ o c a Đ ng. Lu n c ng c a Tr n Phú có nh ngượ ế ế ươ
đi m sáng t o h n nh đã đ ra ph ng pháp cách m ng, nguyên t c Đ ng c a ch nghĩa Mác- ơ ư ươ
Lênin.
ü u đi m:Ư
Lu n c ng 10/1930 làm sâu s c nhi u v n đ thu c v chi n l c c a CMVN mà c ng lĩnh ươ ế ượ ươ
2/1930 đã nêu
Đảng CS Việt Nam - Trang 2
Đảng CS Việt Nam - Người đăng: Trần Đức Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đảng CS Việt Nam 9 10 974