Ktl-icon-tai-lieu

đảng viên mới

Được đăng lên bởi Hoang Quang
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1694 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chào bạn !
Theo như bạn hỏi tui chỉ có thể trả lời.
Đầu tiên bạn phải hiểu được chủ nghĩa Mác - Lenin là gì đã .
Đẻ hiều được thì bạn cần tìm lại sách để tham khảo.
Nói ngắn gọn cho dễ hiểu ! giữa bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác Lenin à một hệ thống các quan điểm lý luận và phương pháp khoa học được kết tinh và là
đỉnh cao thành tựu trí tuệ của loài người, của tinh hoa văn hoá mà nhân loại đã sáng tạo
ra.
Mác-Ăngghen cũng như Lênin đã kế thừa có chọn lọc những thành tựu khoa học, những
giá trị tư tưởng và văn hoá, những tiền đề kinh tế, chính trị, xã hội mà nhân loại đã đạt
được; bằng thiên tài của trí tuệ cộng với sự lao động nghiêm túc, vượt lên mọi trở ngại,
khó khăn, những cám dỗ của vật chất và vòng cương toả hà khắc của chế độ chính trị
đương thời, các ông đã để lại cho nhân loại một di sản vô cùng quý báu, một cơ sở lý
luận khoa học để giải phóng con người, giải phóng xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, tự
do và hạnh phúc cho con người.
- Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất từ trước tới nay đặt ra mục tiêu, chỉ rõ con
đường giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức
trên thế giới thoát khỏi tình trạng bị nô dịch và bóc lột, thoát khỏi đói nghèo và tha hoá
về nhiều mặt. Đồng thời, học thuyết đó chỉ ra lực lượng cách mạng thực hiện sự nghiệp
giải phóng và phát triển xã hội là giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đem lại cho
họ niềm tin vào khả năng và sức mạnh của chính mình.
Học thuyết đó cũng đã chỉ ra quy luật của sự giải phóng và phát triển xã hội. Đó là quy
luật về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; về sự chuyển biến từ
hình thái kinh tế-xã hội này sang hình thái kinh tế-xã hội khác không phải diễn ra một
cách tự phát mà phải thông qua cuộc đấu tranh giai cấp gay go quyết liệt. Từ đó, MácĂngghen và Lênin đã trực tiếp nghiên cứu sự vận động của phương thức sản xuất tư bản
chủ nghĩa, tìm ra quy luật về sự diệt vong của chủ nghĩa tư bản cũng như thắng lợi của
chủ nghĩa xã hội như một tất yếu thông qua cuộc cách mạng xã hội.
- Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin còn thể hiện ở chỗ: Đó là
học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi hỏi luôn được bổ sung, tự đổi mới,
tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại.
Mác-Ăngghen cũng như Lênin đã nhiều lần khẳng định học thuyết của các ông không
phải là cái đã xong xuôi, bất biến, không phải là giáo điều mà chỉ là kim chỉ nam cho
hành động. Nó gắn liền với sự phát triển của phong trà...
Chào bạn !
Theo như bạn hỏi tui chỉ có thể trả lời.
Đầu tiên bạn phải hiểu được chủ nghĩa Mác - Lenin là gì đã .
Đẻ hiều được thì bạn cần tìm lại sách để tham khảo.
Nói ngắn gọn cho dễ hiểu ! giữa bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác -
Lenin à một hệ thống các quan điểm lý luận và phương pháp khoa học được kết tinh và là
đỉnh cao thành tựu trí tuệ của loài người, của tinh hoa văn hoá mà nhân loại đã sáng tạo
ra.
Mác-Ăngghen cũng như Lênin đã kế thừa có chọn lọc những thành tựu khoa học, những
giá trị tư tưởng và văn hoá, những tiền đề kinh tế, chính trị, xã hội mà nhân loại đã đạt
được; bằng thiên tài của trí tuệ cộng với sự lao động nghiêm túc, vượt lên mọi trở ngại,
khó khăn, những cám dỗ của vật chất và vòng cương toả hà khắc của chế độ chính trị
đương thời, các ông đã để lại cho nhân loại một di sản vô cùng quý báu, một cơ sở lý
luận khoa học để giải phóng con người, giải phóng xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, tự
do và hạnh phúc cho con người.
- Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất từ trước tới nay đặt ra mục tiêu, chỉ rõ con
đường giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức
trên thế giới thoát khỏi tình trạng bị nô dịch và bóc lột, thoát khỏi đói nghèo và tha hoá
về nhiều mặt. Đồng thời, học thuyết đó chỉ ra lực lượng cách mạng thực hiện sự nghiệp
giải phóng và phát triển xã hội là giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đem lại cho
họ niềm tin vào khả năng và sức mạnh của chính mình.
Học thuyết đó cũng đã chỉ ra quy luật của sự giải phóng và phát triển xã hội. Đó là quy
luật về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; về sự chuyển biến từ
hình thái kinh tế-xã hội này sang hình thái kinh tế-xã hội khác không phải diễn ra một
cách tự phát mà phải thông qua cuộc đấu tranh giai cấp gay go quyết liệt. Từ đó, Mác-
Ăngghen và Lênin đã trực tiếp nghiên cứu sự vận động của phương thức sản xuất tư bản
chủ nghĩa, tìm ra quy luật về sự diệt vong của chủ nghĩa tư bản cũng như thắng lợi của
chủ nghĩa xã hội như một tất yếu thông qua cuộc cách mạng xã hội.
- Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin còn thể hiện ở chỗ: Đó là
học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi hỏi luôn được bổ sung, tự đổi mới,
tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại.
Mác-Ăngghen cũng như Lênin đã nhiều lần khẳng định học thuyết của các ông không
phải là cái đã xong xuôi, bất biến, không phải là giáo điều mà chỉ là kim chỉ nam cho
hành động. Nó gắn liền với sự phát triển của phong trào cách mạng, với thực tiễn vận
động của lịch sử, hay nói cách khác, học thuyết đó chỉ đưa ra cơ sở và phương pháp luận
cho suy nghĩ và hành động. Điều đó hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa giáo điều xơ cứng.
Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết về sự phát triển, bao hàm cả sự phát triển của chính
học thuyết đó với tinh thần phê phán và tự phê phán. Bởi lẽ, có nhiều vấn đề mà các ông
chưa có điều kiện, thời gian nghiên cứu, làm sáng tỏ hoặc do hạn chế của lịch sử nên
những luận điểm của các ông cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Các ông đòi
đảng viên mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đảng viên mới - Người đăng: Hoang Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
đảng viên mới 9 10 742