Ktl-icon-tai-lieu

Đảng viên mới

Được đăng lên bởi Bố Gia Linh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1. Phân tích nhiệm vụ của đảng viên trong công tác xây dựng đảng ở cơ
sở? Bản thân đồng chí cần phải làm gì và làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ
đảng viên?
Mỗi đảng viên phải hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định. Chất lượng
của từng đảng viên góp phần tạo nên chất lượng của chi bộ, đảng bộ. Nâng cao sức chiến
đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ không thể tách rời việc nâng cao chất lượng đảng
viên. Ngược lại, đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo điều kiện để mỗi đảng viên
thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, giữ vững tư cách người đảng viên. Vì vậy,
đảng viên cần nêu cao trách nhiệm xây dựng đảng bộ, chi bộ.
a) Đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ, chi bộ trong việc lãnh đạo thực
hiện nhiệm vụ chính trị cơ sở, đơn vị.
Để thực hiện yêu cầu này đảng viên cần:
- Thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng
cao trình độ lý luận chính trị, phương pháp công tác khoa học. Thường xuyên học tập
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại, những kiến thức mới
của thời đại để không ngừng làm giàu trí tuệ của mình, từ đó góp phần củng tổ chức
Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
- Nắm vững và thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, những chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy và chính quyền địa phương (tỉnh,
thành, huyện, quận..).
- Hiểu rõ tình hình thực tế ở cơ sở, đơn vị, những vấn đề đang đặt ra cần giải
quyết.
- Thường xuyên suy nghĩ, góp phần đề ra chủ trương và các giải pháp đúng đắn,
sát hợp, có tính khả thi của đảng bộ, chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
- Gương mẫu thực hiện nghị quyết và chấp hành sự phân công của đảng bộ, chi
bộ; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và gia đình thực hiện có hiệu quả các chủ
trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra.
b) Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự
thống nhất cao về chính trị và tư trưởng, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, lối
sống
Để thực hiện yêu cầu trên đảng viên cần:
- Thực hiện chế độ học tập bắt buộc theo quy định của Đảng. Mọi cán bộ, đảng
viên phải thực hiện nghiêm túc “chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng” trên cơ sở
nâng cao nhận thức, kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng.
- Gương mẫu, tự giác rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị; phẩm chất,
đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; khắc phục chủ nghĩa cá
nhân. Không làm những v...
Câu 1. Phân tích nhiệm vụ của đảng viên trong công tác xây dựng đảng ở cơ
sở? Bản thân đồng chí cần phải làm gì và làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ
đảng viên?
Mỗi đảng viên phải hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định. Chất lượng
của từng đảng viên góp phần tạo nên chất lượng của chi bộ, đảng bộ. Nâng cao sức chiến
đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ không thể tách rời việc nâng cao chất lượng đảng
viên. Ngược lại, đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo điều kiện để mỗi đảng viên
thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình, giữ vững cách người đảng viên. vậy,
đảng viên cần nêu cao trách nhiệm xây dựng đảng bộ, chi bộ.
a) Đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ, chi bộ trong việc lãnh đạo thực
hiện nhiệm vụ chính trị cơ sở, đơn vị.
Để thực hiện yêu cầu này đảng viên cần:
- Thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh để nâng
cao trình độ luận chính trị, phương pháp công tác khoa học. Thường xuyên học tập
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại, những kiến thức mới
của thời đại để không ngừng làm giàu trí tuệ của mình, từ đó góp phần củng tổ chức
Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
- Nắm vững thực hiện nghiêm đường lối, chính ch của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, những chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền địa phương (tỉnh,
thành, huyện, quận..).
- Hiểu tình hình thực tế sở, đơn vị, những vấn đề đang đặt ra cần giải
quyết.
- Thường xuyên suy nghĩ, góp phần đề ra chủ trương các giải pháp đúng đắn,
sát hợp, có tính khả thi của đảng bộ, chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
- Gương mẫu thực hiện nghị quyết chấp hành sự phân công của đảng bộ, chi
bộ; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân gia đình thực hiện hiệu quả các chủ
trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra.
b) Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức sở đảng sự
thống nhất cao về chính trị trưởng, bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức, lối
sống
Để thực hiện yêu cầu trên đảng viên cần:
- Thực hiện chế độ học tập bắt buộc theo quy định của Đảng. Mọi cán bộ, đảng
viên phải thực hiện nghiêm túc “chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng” trên sở
nâng cao nhận thức, kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng.
- Gương mẫu, tự giác rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị; phẩm chất,
đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công tư”; khắc phục chủ nghĩa
nhân. Không làm những việc trái với quy định của Đảng, xa lạ với bản chất người đảng
viên cộng sản. Không tham nhũng, làm ăn phi pháp; kiên quyết đấu tranh chống tham
nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong Đảng và trong nhân dân.
1
Đảng viên mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng viên mới - Người đăng: Bố Gia Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đảng viên mới 9 10 765