Ktl-icon-tai-lieu

Đảng viên trẻ giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi duonglehaidang-k6nst
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đảng viên trẻ làm thế nào để tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện trước tình hình mới
Tăng cường bồi dưỡng các kỹ năng tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện và ý chí phấn đấu cho đảng viên để
họ biết cách thức tự điều chỉnh, tự điều khiển bản thân mình, sửa mình cho phù hợp với những tiêu chí,
yêu cầu đòi hỏi khách quan của tình hình, nhiệm vụ mới. Luôn bám sát thực tiễn đời sống xã hội và
thông qua các hoạt động thực tiễn sinh động, để giáo dục tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện
cho đảng viên trẻ phù hợp với lĩnh vực, công việc, chức trách, nhiệm vụ của từng đảng viên.
Ngày nay, tình hình kinh tế - chính trị xã hội trong nước và trên thế giới đang có những biến động mới,
sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự giao lưu, hội nhập quốc tế càng mở rộng. Cùng với sự
chống phá của các thế lực thù địch bằng “diễn biến hoà bình” với các thủ đoạn tinh vi và quyết liệt hơn,
đang đặt ra cho cách mạng nước ta những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ,
đảng viên, đặc biệt là lực lượng đảng viên trẻ cũng phải có những nhận thức mới cho phù hợp với yêu
cầu của thực tiễn mới, phải nêu cao ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn, để nâng cao
bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tri thức khoa học cần thiết và phẩm chất đạo đức, lối sống, phương
pháp và tác phong công tác đáp ứng đòi hỏi ngày một cao hơn của tình hình, nhiệm vụ mới. Trong khi đó
đội ngũ đảng viên trẻ chủ yếu là những người đang ở lứa tuổi thanh niên họ thường là lớp người hăng
hái, tích cực năng động, nhạy bén với cái mới, nhưng lý luận của họ còn thiếu, kinh nghiệm còn ít, họ
chưa được trải nghiệm nhiều trong hoạt động thực tiễn. Cho nên trong công tác của họ thường gặp
những nhiệm vụ, thách thức mới, những vấn đề phức tạp, khó khăn mà họ phải tự giải quyết, nếu không
tích cực tự học tập, tu dưỡng và rèn luyện; không ngừng nâng cao toàn diện cả phẩm chất và năng lực
thì sẽ không đủ sức vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên. Vì vậy, quan tâm giáo dục,
rèn luyện đội ngũ đảng viên trẻ của các cấp uỷ Đảng và động viên giúp đỡ họ để nâng cao hơn nữa chất
lượng tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên là nội dung trọng yếu, rất cần kíp trong công tác xây
dựng đội ngũ đảng viên, đặc biệt là đảng viên mới kết nạp trong tình hình mới hiện nay.
Tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ đảng viên trẻ trong thực tiễn là phương thức chủ yếu và trực
tiếp để mỗi đảng viên trẻ bổ sung, bù đắp thêm những thiếu hụt về phẩm chất chính trị, đạo đức, kiế...
Đảng viên trẻ làm thế nào để tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện trước tình hình mới
Tăng cường bồi dưỡng các kỹ năng tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện và ý chí phấn đấu cho đảng viên để
họ biết cách thức tự điều chỉnh, tự điều khiển bản thân mình, sửa mình cho phù hợp với những tiêu chí,
yêu cầu đòi hỏi khách quan của tình hình, nhiệm v mới. Luôn bám sát thực tiễn đời sống hội
thông qua các hoạt động thực tiễn sinh động, để giáo dục tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện
cho đảng viên trẻ phù hợp với lĩnh vực, công việc, chức trách, nhiệm vụ của từng đảng viên.
Ngày nay, tình hình kinh tế - chính trị hội trong nước trên thế giới đang những biến động mới,
sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự giao lưu, hội nhập quốc tế càng mở rộng. Cùng với sự
chống phá của các thế lực thù địch bằng “diễn biến hoà bình” với các thủ đoạn tinh vi quyết liệt hơn,
đang đặt ra cho cách mạng nước ta những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ,
đảng viên, đặc biệt lực lượng đảng viên trẻ cũng phải những nhận thức mới cho phù hợp với u
cầu của thực tiễn mới, phải nêu cao ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn, để nâng cao
bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tri thức khoa học cần thiết phẩm chất đạo đức, lối sống, phương
pháp và tác phong công tác đáp ứng đòi hỏi ngày một cao hơn của tình hình, nhiệm vụ mới. Trong khi đó
đội ngũ đảng viên trẻ chyếu những người đang lứa tuổi thanh niên họ thường lớp người hăng
hái, tích cực năng động, nhạy bén với cái mới, nhưng luận của họ còn thiếu, kinh nghiệm còn ít, họ
chưa được trải nghiệm nhiều trong hoạt động thực tiễn. Cho nên trong công tác của họ thường gặp
những nhiệm vụ, thách thức mới, những vấn đề phức tạp, khó khăn mà họ phải tự giải quyết, nếu không
tích cực tự học tập, tu dưỡng rèn luyện; không ngừng nâng cao toàn diện cả phẩm chất năng lực
thì sẽ không đủ sức vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên. vậy, quan tâm giáo dục,
rèn luyện đội ngũ đảng viên trẻ của các cấp uỷ Đảng và động viên giúp đỡ họ để nâng cao hơn nữa chất
lượng tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên nội dung trọng yếu, rất cần kíp trong công tác xây
dựng đội ngũ đảng viên, đặc biệt là đảng viên mới kết nạp trong tình hình mới hiện nay.
Tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ đảng viên trẻ trong thực tiễn là phương thức chủ yếu và trực
tiếp để mỗi đảng viên trẻ bổ sung, đắp thêm những thiếu hụt về phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến
thức, năng lực, kinh nghiệm công tác đáp ứng với sự vận động, phát triển của cách mạng trong giai đoạn
mới. Để nâng cao ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ đảng viên trẻ trong sự nghiệp đổi
mới, hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay cần phải quan tâm giải quyết đồng bộ một số yêu cầu,
nội dung chủ yếu sau đây:
Một là, tăng cường giáo dục động cơ, bồi dưỡng knăng, xây dựng tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng,
rèn luyện cho đội n đảng viên trẻ nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu, đòi hỏi mới của hội của chức
trách, nhiệm vụ, lĩnh vực, sát với công việc thực tế, thiết thực của mỗi đảng viên. Tinh thần tự giác học
tập, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên trẻ chỉ kết quả tốt khi chính đội ngũ này nhận thức đúng đắn
những yêu cầu, chuẩn mực về phẩm chất chính trị, phẩm chất trí tuệ, đạo đức, lối sống và năng lực công
tác của người đảng viên và tự nhận thức đúng về chính bản thân mình. Để xây dựng thái độ, động tự
học tập, tu dưỡng, rèn luyện đúng đắn cho đội ngũ đảng viên trẻ, trước hết các cấp uỷ Đảng, thủ trưởng
các quan, ban, ngành, địa phương đơn vị cần phải tăng cường công tác giáo dục thường xuyên
cho đội ngũ đảng viên trẻ nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của việc tự học, tự tu dưỡng rèn luyện
của bản thân họ, thấy những yêu cầu, đòi hỏi khách quan về tiêu chuẩn đảng viên. Đặc biệt phải
giáo dục cho mọi đảng viên trẻ nhận thức sâu sắc rằng: phẩm chất đạo đức cách mạng trình độ năng
lực của con người không phải hoàn toàn do tự nhiên có, mà một phần lớn phải trải qua quá trình học
tập, rèn luyện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc bền bỉ như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng
luyện càng trong như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, đảng viên.
Trong qtrình giáo dục phải giúp cho đảng viên trẻ, phân biệt được ranh giới giữa người đảng viên
quần chúng tích cực ngoài Đảng, người đảng viên phải thể hiện sự hơn hẳn của mình đối với quần
chúng ở trình độ tri thức, ở tính tiên phong gương mẫu, phong cách sống trong sạch lành mạnh, phương
pháp làm việc khoa học hiệu quả, trách nhiệm chính trị cao,…phải ngọn cờ dẫn đường, định hướng
chính trị, là chỗ dựa tin cậy của quần chúng của nhân dân. Qua đó nâng cao trình độ ý thức, tự ý thức và
ý chí của đảng viên, định hướng và khích lệ họ tự giác, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện bền bỉ biến
yêu cầu, đòi hỏi khách quan những tiêu chuẩn đảng viên trong tình hình mới của cách mạng thành thành
nhu cầu tự thân bên trong của mỗi đảng viên mới.
Đảng viên trẻ giai đoạn hiện nay - Trang 2
Đảng viên trẻ giai đoạn hiện nay - Người đăng: duonglehaidang-k6nst
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đảng viên trẻ giai đoạn hiện nay 9 10 970