Ktl-icon-tai-lieu

Đảng viên

Được đăng lên bởi Trình Nguyễn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong
đội tiên
phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu hi sinh
cho mục đích lý
tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp lên trên lợi
ích cá nhân.
Chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và
pháp luật của Nhà
nước. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đạo đức, lối sống
lành mạnh, gắn bó
mật thiết với nhân dân, phục tùng tổ chức kỷ luật của Đảng, giữ
gìn đoàn kết
thống nhất trong Đảng.
Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền
tảng tư
tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp
của dân tộc, tiếp
thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan,
xu thế thời đại và
thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối
cách mạng đúng
đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.
Đảng lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực
hiện nguyên
tắc tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính
trị và Điều lệ
Đảng.
Đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, Đảng muốn mạnh thì
phải có đội
ngũ cán bộ đảng viên thực sự mạnh. Chính vì vậy mà ngay từ khi
mới ra đời, Đảng
và Bác Hồ đã đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng và phát triển
đội ngũ đảng
viên, cử cán bộ đi học tập bồi dưỡng, thu hút người tài đứng trong
hàng ngũ của
Đảng ... Ngày nay, đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, sự
nghiệp công nghiệp

hoá, hiện đại hoá đã và đang đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi con
người phải năng
động hơn, sáng tạo hơn đặc biệt là đối với lực lượng trẻ. Thông
qua đó làm cho
đảng viên phải biết tự khẳng định mình, hướng tới cái hay, cái
đẹp, cái có ích cho
xã hội.
Tuy nhiên do mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động
không nhỏ đến
đời sống tâm lý đảng viên. Một bộ phận đảng viên sống buông
thả, đua đòi, thực
3
dụng, chây lười, ỷ lại, thờ ơ với chính trị, với tổ chức cơ sở đảng.
Do vậy ảnh
hưởng rất lớn đến công tác tập hợp đảng viên vào tổ chức. Trong
những yêu cầu
đổi mới của cách mạng hiện nay, cần phải có nội dung và hình
thức phù hợp với
từng đối tượng từng vùng, từng miền nhằm nâng cao hiệu quả
của công tác Đảng.
Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ xã Trà
Kót trong
những năm qua đã có những chuyển biến rõ rệt, nội dung và hình
thức sinh hoạt
đổi mới phù hợp với yêu cầu của các cấp ủy Đảng, chính quyền
địa phương đã có
sự quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
Tuy nhiên trong
những kết quả đạt được, ...
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam chiến cách mạng trong
đội tiên
phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu hi sinh
cho mục đích lý
tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp lên trên lợi
ích cá nhân.
Chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng
pháp luật của Nhà
nước. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạo đức, lối sống
lành mạnh, gắn bó
mật thiết với nhân dân, phục tùng tổ chức kluật của Đảng, giữ
gìn đoàn kết
thống nhất trong Đảng.
Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền
tảng tư
tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp
của dân tộc, tiếp
thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan,
xu thế thời đại và
thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối
cách mạng đúng
đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.
Đảng lấy tập trung dân ch làm nguyên tắc t chức bản, thực
hiện nguyên
tắc tự pbình và pbình, đoàn kết trên sở Cương lĩnh chính
trị và Điều lệ
Đảng.
Đảng viên vai trò đặc biệt quan trọng, Đảng muốn mạnh thì
phải có đội
ngũ cán bộ đảng viên thực sự mạnh. Chính vậy ngay từ khi
mới ra đời, Đảng
Bác Hồ đã đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng phát triển
đội ngũ đảng
viên, cử cán bộ đi học tập bồi dưỡng, thu hút người tài đứng trong
hàng ngũ của
Đảng ... Ngày nay, đất nước ta đang trong thời k đổi mới, sự
nghiệp công nghiệp
Đảng viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng viên - Người đăng: Trình Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đảng viên 9 10 526