Ktl-icon-tai-lieu

đánh giá trong giáo dục

Được đăng lên bởi vutrungthanh87-gmail-com
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 3377 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Khoa Sư phạm - ĐHQGHN

ĐO LƯỜNG & ĐÁNH GIÁ
TRONG GIÁO DỤC

Đo lường và đánh giá trong giáo dục

NỘI DUNG 1

Khoa Sư phạm - ĐHQGHN

NỘI DUNG CHÍNH
• Các khái niệm cơ bản (thuật ngữ thường dùng)
• Chức năng của đánh giá trong giáo dục
• Các yêu cầu của đánh giá trong giáo dục
• Các nội dung đánh giá trong giáo dục

Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Khoa Sư phạm - ĐHQGHN

THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG
• Lượng giá (Measurement)
• Đánh giá (Assesment)
• Định giá trị (Evalution)
• Trắc nghiệm (Test)

Đo lường và đánh giá trong giáo dục

LƯỢNG GIÁ

Khoa Sư phạm - ĐHQGHN

Xác định số
lượng

LƯỢNG GIÁ
(thập thông tin
định lượng)

Đưa giá trị
bằng số

Đưa giá trị
bằng thứ bậc
có hệ thống

Đại lượng
trong GD

QĐQL

Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Khoa Sư phạm - ĐHQGHN

What???

THU THẬP THÔNG TIN
(Định tính + Định lượng)

PHÁN XÉT THEO HỆ
THỐNG TIÊU CHUẨN
QUY TẮC

KẾT LUẬN, QUYẾT ĐỊNH

What kind of???

Đ
Á
N
H
G
I
Á

Chẩn đoán

Tiến trình

Kết thúc

Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Khoa Sư phạm - ĐHQGHN

ĐỊNH GIÁ TRỊ
• Xác định, nhận định chính xác về giá trị
của đối tượng:
Thu thập xử
lý thông tin
đặc
trưng
hữu
dụng
khách quan

Xác định mối
quan hệ???

Giá trị

Xác định thái
độ chủ quan
của
con
người

Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Khoa Sư phạm - ĐHQGHN

TRẮC NGHIỆM
• Một công cụ hay một hệ thống các công cụ dùng đo
lường một mẫu hành vi (behavior)
• Phân loại:
– Trắc nghiệm chuẩn mực (Norm – Referenced Test)
– Trắc nghiệm tiêu chí (Criterion – Refferenced Test)
– Trắc nghiệm theo mục tiêu (Objective – Referenced
Test)
– Trắc nghiệm theo lĩnh vực (Domain – Referenced
Test)

VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA KT- ĐG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Khoa Sư phạm - ĐHQGHN

Mô hình quá trình đào tạo
Yêu cầu của xã hội
(định hướng)
Mục tiêu
Khoá đào tạo
Chương trình và nội dung đào tạo
Mục tiêu môn học, bài học

H×nh thøc tæ chøc d¹y – häc
Ph­¬ng ph¸p d¹y

Ph­¬ng ph¸p häc

(KiÓm tra ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn)

KiÓm tra - ®¸nh gi¸

Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Khoa Sư phạm - ĐHQGHN

CHỨC NĂNG CỦA ĐLĐG


Định hướng



Đốc thúc, kích thích, tạo động lực



Sàng lọc, lựa chọn



Cải tiến, dự báo

Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Khoa Sư phạm - ĐHQGHN

ĐỊNH HƯỚNG
 Chỉ ra phương hướng về mục tiêu, tôn chỉ giúp

các trường lập kế hoạch dạy và học.
 Chỉ ra phương hướng phấn đấu cho giáo viên và

học sinh, cho các cơ sở giáo dục và đào tạo nói
chung.
 Tác động và bảo đảm tính thông suốt cho quá

trình th...
Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Khoa Sư phạm - ĐHQGHN
TRẮC NGHIỆM
Một công cụ hay một hệ thống các công cụ dùng đo
lường một mẫu hành vi (behavior)
Phân loại:
Trắc nghiệm chuẩn mực (Norm – Referenced Test)
Trắc nghiệm tiêu chí (Criterion – Refferenced Test)
Trắc nghiệm theo mục tiêu (Objective Referenced
Test)
Trắc nghiệm theo lĩnh vực (Domain Referenced
Test)
đánh giá trong giáo dục - Trang 8
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đánh giá trong giáo dục - Người đăng: vutrungthanh87-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
đánh giá trong giáo dục 9 10 462