Ktl-icon-tai-lieu

Danh thần xứ Nghệ với nghìn năm Thăng Long

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Danh thần xứ Nghệ với nghìn năm Thăng Long
Đã nói danh sĩ, danh tướng phải đề cập đến danh thần. Nhiều danh sĩ, danh tướng
đã trở thành danh thần. Danh thần là gì? Thần là bề tôi, chỉ người làm quan có
tiếng giỏi. Theo sử sách, danh thần xứ Nghệ đều là những người tài giỏi, có nhân
cách, có nghĩa khí, trọng đạo lý làm người, sống gần gũi quần chúng, yêu nước,
dám cản việc trái, dám trình bày việc phải mà không sợ những kẻ có chức trọng,
quyền cao hơn, mang nhiều chính nghĩa cao.
Đã nói danh sĩ, danh tướng phải đề cập đến danh thần. Nhiều danh sĩ, danh
tướng đã trở thành danh thần. Danh thần là gì? Thần là bề tôi, chỉ người làm quan
có tiếng giỏi. Theo sử sách, danh thần xứ Nghệ đều là những người tài giỏi, có
nhân cách, có nghĩa khí, trọng đạo lý làm người, sống gần gũi quần chúng, yêu
nước, dám cản việc trái, dám trình bày việc phải mà không sợ những kẻ có chức
trọng, quyền cao hơn, mang nhiều chính nghĩa cao. Học rộng, đỗ cao, có nhiều
công lớn đối với tổ quốc giang sơn, kẻ văn, người võ. Khi chiến tranh cũng như
hòa bình, họ đều nuôi một ý chí tiết tháo, một hoài bão muốn giúp ích nước nhà.
Hoài bão muốn giúp ích nước nhà ấy, tùy từng lúc từng thời, từng quan niệm mà
có nội dung khác nhau, song nhìn chung, gặp lúc nợ nước thù nhà phải trả, hay lúc
triều đình cần có mưu, có trí tuệ sáng suốt để giữ nền bình trị, để ứng phó với
ngoại bang, để giữ thể diện quốc gia,… họ đều giữ vững châm ngôn vàng đá:
“Giàu sang không bị cám dỗ, uy vũ không bị khuất phục”. Đã làm cha mẹ dân, từ
lúc đi học họ đã nghĩ đến câu: “Cách vật trí tri, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc,
bình thiên hạ”.
Nói đến các danh thần xứ Nghệ, Nguyễn Xuân Ôn có câu thơ:
Non nước Châu Hoan đẹp tuyệt vời
Sinh ra trung nghĩa biết bao người1
Họ coi:
Sống có võng lọng là sống nhớp

Chết không đao gươm là chết nghiệp2
Gặp lúc gian nan họ không nghiêng ngả mà luôn giữ lòng cô trung. Tấm
lòng cô trung của họ, quân địch phải sợ hãi “Nhất phiến cô trung tặc đởm hàn”
(Phan Đình Phùng). Bài viết này chỉ đề cập một số danh thần xứ Nghệ từ Hậu Lê,
tức là từ cuối đời Lê Chiêu Thống (1787-1788) trở về trước, thời gian thủ đô ở
Thăng Long.
Dưới đây là một số danh thần tiêu biểu được sử sách nói đến nhiều:
1. Hồ Tông Thốc (Thế kỷ XIV): Danh thần đời Trần, người làng Thổ
Thành, xã Thái Trạch, nay là xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, đỗ trạng
nguyên những năm Thiệu Khánh (1370-1372), đời vua Trần Nghệ Tông được giữ
chức Học sĩ Viện Hàn lâm, sau đó vào cuối đời Trần Phế Đế (1377-1388), ông
được thăng đế...
Danh thn x Ngh vi nghìn năm Thăng Long
Đã nói danh sĩ, danh tướng phải đề cập đến danh thn. Nhiu danh sĩ, danh tướng
đã tr thành danh thn. Danh thn là gì? Thn là b tôi, chngười làm quan
tiếng gii. Theo s sách, danh thn x Nghệ đều là những người tài gii, có nhân
cách, có nghĩa khí, trọng đạo lý làm người, sng gn gũi quần chúng, yêu nước,
dám cn vic trái, dám trình bày vic phi mà không s nhng kchc trng,
quyền cao hơn, mang nhiều chính nghĩa cao.
Đã nói danh sĩ, danh tướng phải đề cập đến danh thn. Nhiu danh sĩ, danh
tướng đã tr thành danh thn. Danh thn gì? Thn b tôi, chngười làm quan
tiếng gii. Theo s sách, danh thn x Nghđều những người tài gii,
nhân cách, nghĩa khí, trọng đạo làm người, sng gn gũi quần chúng, yêu
nước, m cn vic trái, dám trình y vic phi không s nhng k có chc
trng, quyền cao hơn, mang nhiu chính nghĩa cao. Học rộng, đỗ cao, nhiu
công lớn đối vi t quốc giang n, kvăn, người võ. Khi chiến tranh cũng như
hòa bình, hđều nuôi mt ý chí tiết tháo, mt hoài bão muốn giúp ích nước nhà.
Hoài o muốn giúp ích nước nhà y, tùy tng lúc tng thi, tng quan nim
ni dung khác nhau, song nhìn chung, gp lúc nnước thù nhà phi tr, hay lúc
triều đình cần mưu, trí tuệ sáng suốt đ gi nn bình trị, để ng phó vi
ngoại bang, để gi th din quc gia,… h đều gi vững châm ngôn vàng đá:
“Giàu sang không b m d, uy vũ không bị khut phục”. Đã làm cha m dân, t
lúc đi học hđã nghĩ đến câu: “Cách vt trí tri, chính tâm, tu thân, t gia, tr quc,
bình thiên h”.
Nói đến các danh thn x Ngh, Nguyễn Xuân Ôn có câu thơ:
Non nước Châu Hoan đp tuyt vi
Sinh ra trung nghĩa biết bao người
1
H coi:
Sng có võng lng là sng nhp
Danh thần xứ Nghệ với nghìn năm Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh thần xứ Nghệ với nghìn năm Thăng Long - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Danh thần xứ Nghệ với nghìn năm Thăng Long 9 10 834