Ktl-icon-tai-lieu

Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội

Được đăng lên bởi Chơn Huỳnh
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2115 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nội dung chương trình

Bồi dưỡng chuyên đề Giáo dục đạo đức cách mạng

CĐ1: Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời
sống xã hội.
CĐ 2: Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam
CĐ 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
CĐ 4: Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên và
nhân dân trong thời kỳ mới

Chuyên đề 1

ĐẠO ĐỨC VÀ
VAI TRÒ CỦA
ĐẠO ĐỨC TRONG
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Người soạn: Huỳnh Thành Chơn
(Cán bộ Giáo vụ Trung tâm BDCT)

Nội dung chính
Khái niệm, cấu trúc, các
yếu tố quy định chuẩn
mực đạo đức
LOGO

Vai trò và chức năng của đạo đức

I. Khái niệm, cấu trúc, các yếu tố quy định
chuẩn mực đạo đức
1. Khái niệm

Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, bao
gồm những nguyên tắc và chuẩn mực xã hội nhờ đó
con người tự giác điều chỉnh hành vi trong các mối
quan hệ giữa người với người và con người với thiên
nhiên, phù hợp với lợi ích, hạnh phúc của mình và
sự tiến bộ xã hội.

Giúp con người tự giác
điều chỉnh hành vi

Là hệ thống các quy
tắc, chuẩn mực xã hội

Đạo đức

Phù hợp với lợi ích
của cộng đồng, của xã hội

Phân biệt đạo đức với phong tục tập quán, pháp luật
- Phong tục tập quán: là hệ thống
các quy tắc, yêu cầu đòi hỏi
được xác lập nhằm củng cố
những mẫu mực giao tiếp, ứng
xử trong các cộng đồng người,
các quy tắc sinh hoạt công cộng
lâu đời của con người được hình
thành qua quá trình lịch sử lặp đi
lặp lại nhiều lần, trở thành thói
quen trong lao động, sản xuất;
trong cuộc sống; trong sinh hoạt
hàng ngày và trong bảo vệ môi
trường của các cộng đồng xã hội.

• Pháp luật: là hệ
thống các quy tắc
xử sự do Nhà
nước ban hành và
thừa nhận, được
bảo đảm thực
hiện, thể hiện ý
chí của giai cấp
hay lực lượng
cầm quyền trong
xã hội,là nhân tố
điều chỉnh các
quan hệ xã hội.

Việc thực hiện những yêu cầu đạo đức có
một số đặc điểm sau:
Một là, thông thường, sự thực hiện những
yêu cầu đạo đức diễn ra một cách tự giác (dù
rằng mức độ của tính tự giác có khác nhau). Với
nghĩa đó, việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức
mang tính “tự kiểm tra” bởi chính chủ thể đạo
đức.
Hai là, việc thực hiện những yêu cầu đạo
đức của một cá nhân hay nhóm người luôn luôn
diễn ra dưới sự kiểm tra của những cá nhân và
nhóm người khác.

Ba là, việc thực hiện những yêu cầu đạo
đức diễn ra chủ yếu do những tác động tinh thần,
qua sự tán thành hay lên án của xã hội đối với
các hành vi đạo đức.
Ba đặc điểm trên đây chỉ rõ tầm quan trọng
của nhân tố tự ý thức về đạo đức trong việc thực
hiện những yêu cầu đạo đức. Mặt khác, áp lực
của dư luận xã hội là rất lớn, đòi hỏi mỗi cá nhân
phải thực hiện t...


 !"#"$%&$'
()*+,
-!.)&$/01$
2!.3456"
7!89:""#
//';<=
Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội - Người đăng: Chơn Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội 9 10 552