Ktl-icon-tai-lieu

ĐẠO GIA

Được đăng lên bởi Zdui Zde
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠO GIA
Về đạo
Đạo là bản nguyên của vũ trụ
− Đạo ko phảI là thứ vật thể đặc biệt, cố định mà là bản nguyên sâu kín huyền dịu, mà là…Lúc đầu, đạo
chưa phân chia, tồn tạI khắp vũ trụ, có trước trờI đất, vạn vật. Đạo là cái huyền dịu không danh trạng 
LT đề ra khái niệm khác là Vô: vạn vật sinh ra từ Hữu, Hữu sinh ra từ Vô, Đạo sinh ra vạn vật nên có thể
gọI là Hữu.
− Vậy đạo là phạm trù khái quát, ko chỉ sv-ht cụ thể hữu hình mà là cái tất cả mọI vật từ đó sinh ra, tồn tạI
vĩnh viễn bất biến. MọI vật dù muôn hình, muôn vẻ cũng là biểu hiện khác nhau của đạo, đạo không tồn
tạI đâu ngoài các sự vật -hiện tượng hữu hình, hữu danh, đa dạng và phong phú vô cùng tận.
Đạo là con đường, quy luật chung về sự sinh thành, biến hóa của sv-ht trong vũ trụ
− Đạo vừa có trước sự vật vừa nằm trong sự vật. Quy luật chung về sự biến hóa tự thân của sự vật gọI là
Đức. Đức là cái tiềm tạI của Đạo nhưng Đức thuộc về phạm trù vũ trụ quan, ko phảI luân lý. Lực bên
trong của Đức làm cho bản thể nằm trong quy luật chung. CộI nguồn của quy luật chung là sự thống nhất
giữa 2 mặt đốI lập, vừa xung khắc vừa liên hệ. LT cho rằng sv phát triển đến cực điểm sẽ trở thành mặt
đốI lập: họa, phúc. Toàn bộ vũ trụ bị chi phốI bởI 2 qluật: bình quân, phản phục.
 QL bình quân: luôn giữ sv thăng bằng theo 1 trật tự tự nhiên, ko thái quá, ko bất cập
 QL phản phục: cái gì phát triển đến cực điểm sẽ trở nên đốI lập. Phản phục là biến hóa nốI tiếp
nhau theo một vòng tuần hoàn nhịp nhàng bất tận như xuân hạ thu đông. Vòng tuần hoàn ấy
gọI là thiên quân. Phản phục còn là trở về vớI đạo tự nhiên vô vi.
Kết luận
− LT quá nhấn mạnh QL BQ và PP mà không nhấn mạnh đến đấu tranh là phương thức giảI quyết mâu
thuẩn. Trái lạI, đề cao tư tưởng điều hòa mâu thuẩn  TH Đạo gia không bao gồm tư tưởng về sự phát
triển.
− Trong TH của LT có nhân tố biện chứng đã chứng tỏ trình độ tư duy sắc sảo. Tuy nhiên, khi đề cập đến
sự chuyển hóa của các mặt đốI lập lạI ko theo khuynh hướng phát triển, xuất hiện cái mớI mà theo vòng
tuần hoàn của QL phản phục. Hơn nữa ko chủ trương giảI quyết mâu thuẩn bằng đấu tranh giữa các mặt
đốI lập mà chủ trương lấy cái tĩnh, vô vi, điều hòa để chuyển thành sự chuyển hóa của QL bình quân 
phép biện chứng mang tính máy móc, lặp đi lặp lạI 1 cách tuần hoàn buồn tẻ
Học thuyết vô vi
− LT mở mang tư tưởng đạo vào đờI sống nhân sinh và đờI sống XH để hình thành học thuyết nhân sinh
− LT cho rằng bản tính con ngườI có khuynh hướng hữu vi và vô vi
 Hữu vi, hữu dục: khuynh hướng can thiệp đến ...
ĐẠO GIA
Về đạo
Đạo là bản nguyên của vũ trụ
Đạo ko phảI thứ vật thể đặc biệt, cố định bản nguyên sâu kín huyền dịu, là…Lúc đầu, đạo
chưa phân chia, tồn tạI khắp trụ, trước trờI đất, vạn vật. Đạo cái huyền dịu không danh trạng
LT đề ra khái niệm khác là Vô: vạn vật sinh ra từ Hữu, Hữu sinh ra từ Vô, Đạo sinh ra vạn vật nên có thể
gọI là Hữu.
Vậy đạo là phạm trù khái quát, ko chỉ sv-ht cụ thể hữu hình là cái tất cả mọI vật từ đó sinh ra, tồn tạI
vĩnh viễn bất biến. MọI vật muôn hình, muôn vẻ cũng biểu hiện khác nhau của đạo, đạo không tồn
tạI đâu ngoài các sự vật -hiện tượng hữu hình, hữu danh, đa dạng và phong phú vô cùng tận.
Đạo là con đường, quy luật chung về sự sinh thành, biến hóa của sv-ht trong vũ trụ
Đạo vừa có trước sự vật vừa nằm trong sự vật. Quy luật chung về sự biến hóa tự thân của sự vật gọI
Đức. Đức là cái tiềm tạI của Đạo nhưng Đức thuộc về phạm trù tr quan, ko phảI luân lý. Lực bên
trong của Đức làm cho bản thể nằm trong quy luật chung. CộI nguồn của quy luật chung là sự thống nhất
giữa 2 mặt đốI lập, vừa xung khắc vừa liên hệ. LT cho rằng sv phát triển đến cực điểm sẽ trở thành mặt
đốI lập: họa, phúc. Toàn bộ vũ trụ bị chi phốI bởI 2 qluật: bình quân, phản phục.
QL bình quân: luôn giữ sv thăng bằng theo 1 trật tự tự nhiên, ko thái quá, ko bất cập
QL phản phục: cái gì phát triển đến cực điểm sẽ trở nên đốI lập. Phản phục là biến hóa nốI tiếp
nhau theo một vòng tuần hoàn nhịp nhàng bất tận như xuân hạ thu đông. Vòng tuần hoàn ấy
gọI là thiên quân. Phản phục còn là trở về vớI đạo tự nhiên vô vi.
Kết luận
LT quá nhấn mạnh QL BQ PP không nhấn mạnh đến đấu tranh phương thức giảI quyết mâu
thuẩn. Trái lạI, đề cao tưởng điều hòa mâu thuẩn TH Đạo gia không bao gồm tư tưởng về sự phát
triển.
Trong TH của LT nhân tố biện chứng đã chứng tỏ trình độ duy sắc sảo. Tuy nhiên, khi đề cập đến
sự chuyển hóa của các mặt đốI lập lạI ko theo khuynh hướng phát triển, xuất hiện cái mớItheo vòng
tuần hoàn của QL phản phục. Hơn nữa ko chủ trương giảI quyết mâu thuẩn bằng đấu tranh giữa các mặt
đốI lập chủ trương lấy cái tĩnh, vô vi, điều hòa để chuyển thành sự chuyển hóa của QL bình quân
phép biện chứng mang tính máy móc, lặp đi lặp lạI 1 cách tuần hoàn buồn tẻ
Học thuyết vô vi
LT mở mang tư tưởng đạo vào đờI sống nhân sinh và đờI sống XH để hình thành học thuyết nhân sinh
LT cho rằng bản tính con ngườI có khuynh hướng hữu vi và vô vi
Hữu vi, hữu dục: khuynh hướng can thiệp đến trờI đất cách xa đạo thường
Vô vi, vô dục: khuynh hướng trở về vớI nguồn gốc để sống tự nhiên hợp thể vớI đạo
vi theo nghĩa đen ko làmnhưng theo LTđem cái tự nhiên mà rút ra cái tự nhiên, kotâm, vị
kỷ, sống và hoạt động theo lẽ tự nhiên thuần phát, ko can thiệp, ko làm trái vớI bản tính tự nhiên. Ông KL
hành động hay nhất của con ngườI là đừng can thiệp vào việc đờI, nếu cần thì phảI kín đáo, khéo léo.
Đạo trị nước
Dùng thuật vô vi, lấy vi xử sự, lấy bất ngôn dạy đờI lập quân bình cho XH. vi là trừ khử cái thái
quá, nâng đỡ cái bất cập, đtranh theo phép nhu thuật.
Trị nước bằng đạo vô vi: đưa cuộc sống về trạng thái tự nhiên nguyên thủy, ko ham muốn, ko dục vọng..
theo bản tính, khả năng , sở thích
LT chủ trương ngu dân
Đạo vô vi phản đốI bất bình đẳng, mơ ước cuộc sống thờI công xã nguyên thuỷ. Muốn lấy vô vi trị nước,
xử sự phảI gọt sạch tâm tư, tâm dục tinh thần cách mạng cá nhân và cách mạng xã hộI, ko khuất phục
uy quyền
Lý luận nhận thức
LT đề cao tư duy trừu tượng, coi khinh ngcứu sự vật cụ thể ko cần ra cửa…
TT xuất phát từ nhận thức luận tương đốI của mình cho rằng nhận thức của con ngườI là phiến diện, hạn
chế qđ bất khả tri: đờI, sự hiểu biết
ĐẠO GIA - Người đăng: Zdui Zde
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐẠO GIA 9 10 428