Ktl-icon-tai-lieu

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH Ở KHU VỰC PHONG NHA - KẺ BÀNG

Được đăng lên bởi htq8269
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH
Ở KHU VỰC PHONG NHA - KẺ BÀNG

THS. NGUYỄN SONG HIỂN - Sở Nội Vụ
THS. TRẦN TỰ LỰC - Trường ĐH Quảng Bình

Du lịch là một ngành kinh tế đang phát triển mạnh mẽ với sự cạnh
tranh ngày càng cao ở cấp địa phương, quốc gia cũng như toàn thế giới.
Thực tế đó đòi hỏi mỗi quốc gia, địa phương và các doanh nghiệp du lịch,
khách sạn ngày càng phải quan tâm hơn, tìm cách thức để đáp ứng tốt hơn
nhu cầu, mong muốn của khách hàng và tạo ra giá trị cao hơn cho họ. Để
thực hiện được mục đích này, có rất nhiều yếu tố liên quan nhưng yếu tố
quyết định đó chính là nguồn nhân lực du lịch.
Từ những năm 1996 đến nay, ngành du lịch Quảng Bình đã có sự phát
triển khá nhanh về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, số lượng lao động
được thu hút vào ngành du lịch liên tục tăng. Tuy nhiên, nguồn nhân lực
(NNL) Du lịch hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển cả về mặt cơ
cấu, chất lượng và số lượng. Đặc biệt ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi
mà hàng năm có hàng trăm nghìn lượt khách quốc tế và nội địa đến đây
tham quan nhưng nguồn nhân lực du lịch phục vụ ở đây chủ yếu chưa được
đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, yếu kém về năng lực ngoại ngữ và kỹ
năng giao tiếp quảng bá du lịch.
Lý luận và thực tiễn cho thấy, NNL đóng vai trò rất quan trọng đối với
sự phát triển du lịch của các địa phương, có tác động quyết định tới hiệu quả
kinh doanh của các doanh nghiệp. Tại Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng,

nguồn nhân lực du lịch chưa đạt yêu cầu đã ảnh hưởng không tốt đến sự phát
triển du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng và ngành Du lịch tỉnh Quảng
Bình nói chung.
Từ thực tiễn nghiên cứu và những vấn đề cần thiết đã nêu ra, tác giả đề
cập vấn đề: “Đào tạo nguồn nhân lực du lịch ở khu vực Phong Nha – Kẻ
Bàng”
1. Đặc điểm và tầm quan trọng của NNL DL
1.1. Đặc điểm NNL Du lịch
- Lao động trong kinh doanh du lịch bao gồm lao động sản xuất vật
chất và lao động sản xuất phi vật chất. Trong đó lao động sản xuất phi vật
chất chiếm tỷ trọng lớn.
- Lao động trong du lịch có tính chuyên môn hoá cao. Tính chuyên
môn hóa tạo ra các nhiệm vụ từng khâu, từng bộ phận khác nhau. Mỗi bộ
phận đều có ảnh hưởng dây chuyền đến các bộ phận khác trong toàn bộ hệ
thống nên các bộ phận trở nên phụ thuộc nhau.
- Thời gian lao động phụ thuộc vào thời gian, đặc điểm tiêu dùng của
khách bất kể thời gian nào khách đến cũng phải tiếp đón, phục vụ với đặc
điểm của nhu cầu du lịch đã nêu trên. Vì vậy, người lao động thường làm
việc nhiều giờ trong ngày và làm việc cả vào ngày lễ, ngày n...
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH
Ở KHU VỰC PHONG NHA - KẺ BÀNG
THS. NGUYỄN SONG HIỂN - Sở Nội Vụ
THS. TRẦN TỰ LỰC - Trường ĐH Quảng Bình
Du lịch một ngành kinh tế đang phát triển mạnh mẽ với sự cạnh
tranh ngày càng cao cấp địa phương, quốc gia cũng như toàn thế giới.
Thực tế đó đòi hỏi mỗi quốc gia, địa phương c doanh nghiệp du lịch,
khách sạn ngày càng phải quan tâm hơn, m cách thức đ đáp ứng tốt hơn
nhu cầu, mong muốn của khách hàng tạo ra giá trị cao hơn cho họ. Để
thực hiện được mục đích này, rất nhiều yếu tố liên quan nhưng yếu tố
quyết định đó chính là nguồn nhân lực du lịch.
Từ những năm 1996 đến nay, ngành du lịch Quảng Bình đã sự phát
triển khá nhanh về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, số lượng lao động
được thu hút vào ngành du lịch liên tục tăng. Tuy nhiên, nguồn nhân lực
(NNL) Du lịch hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển cả về mặt
cấu, chất lượng slượng. Đặc biệtkhu vực Phong Nha - Kẻ ng, i
hàng năm hàng trăm nghìn lượt khách quốc tế nội địa đến đây
tham quan nhưng nguồn nhân lực du lịch phục vụ đây chủ yếu chưa được
đào tạo v chuyên môn nghiệp vụ, yếu kém về năng lực ngoại ngữ và k
năng giao tiếp quảng bá du lịch.
luận thực tiễn cho thấy, NNL đóng vai trò rất quan trọng đối với
sự phát triển du lịch của các địa phương,tác động quyết định tới hiệu quả
kinh doanh của các doanh nghiệp. Tại Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng,
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH Ở KHU VỰC PHONG NHA - KẺ BÀNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH Ở KHU VỰC PHONG NHA - KẺ BÀNG - Người đăng: htq8269
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH Ở KHU VỰC PHONG NHA - KẺ BÀNG 9 10 269