Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án câu hỏi trọng tâm môn ĐLĐCS

Được đăng lên bởi Cò Nguyễn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SO SÁNH CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ (02/1930) với LUẬN CƯƠNG CHÍNH
TRỊ ( 10/1930):


Giống:

- Phương hướng chiến lược: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
- Nhiệm vụ cách mạng: chống đế quốc và chống phong kiến
- Phương pháp CM: dùng bạo lực cách mạng
-Về quan hệ cách mạng VN: CMVN là 1 bộ phận của CM thế giới
- Lực lượng cách mạng: Công nông là động lực chính
-Lãnh đạo cách mạng: Đảng Cộng sản lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mac Lenin làm gốc


Khác:

Đặc điểm so sánh

Cương lĩnh chính trị

Nhiệm vụ CM

Đặt nhiệm vụ GPDT
lên hàng đầu

Lực lượng CM

Toàn thể người dân
VN yêu nước

Quan hệ CM VN

Thực hành liên lạc với
dân tộc bị áp bức và
giai cấp vô sản trên
TG

Luận cương chính trị( cũng
là hạn chế )
Không xác định được : dân
tộc VN>< ĐQ Pháp là mâu
thuẫn chủ yếu=> k đặt
nhiệm vụ GPDT lên hàng
đầu, đặt nặng về đấu tranh
giai cấp và CM ruộng đất
Đánh giá k đúng vai trò CM
tầng lớp tiểu tư sản, phủ
nhận mặt tích cực của tư sản
dân tộc, chưa thấy được khả
năng phân hóa, lôi kéo bộ
phận địa chủ vừa, nhỏ tham
gia CM
Không đề ra được chiến lược
liên minh dân tộc và giai cấp
rộng rãi

1



Ưu điểm Luận cương chính trị: LC đã làm sâu sắc nhiều vấn đề thuộc về
chiến lược của CM VN và Cương lĩnh tháng Hai của Đảng đã nêu.



Nguyên nhân khuyết điểm Luận cương:

- Chưa vạch rõ được mâu thuẫn chủ yếu của XH thuộc địa nửa phong kiến của Việt
Nam
- Nhận thức giáo điều, máy móc về mqh giữa vấn đề giai cấp và dân tộc,hiểu biết k
đầy đủ về tình hình, đặc điểm XH Đông Dương
- Ảnh hưởng trực tiếp bởi khuynh hướng “tả” của QTCS.

Kháng chiến toàn dân




Phương diện lý luận: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân:
Bác khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải
là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào. Thành công của Đảng ta là ở nơi
Đảng đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân” .
“Trong cuộc kháng chiến kiến quốc lực lượng chính là ở dân”. “Cách làm
là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho
dân” . "Gốc có vững cây mới bền, Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân" .
Phương diện thực tiễn:
Từ quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã sớm nhận ra sức mạnh của nhân dân trong sự cấu kết với cộng đồng
dân tộc, giai cấp với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai
cấp, giải phóng con người. Có dân là có tất cả đã trở thành phương pháp
luận trong tư tưởng của Người. “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó
trăm lần dân liệu cũng xong” . Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trong ...
SO SÁNH CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ (02/1930) với LUẬN CƯƠNG CHÍNH
TRỊ ( 10/1930):
Giống:
- Phương hướng chiến lược: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
- Nhiệm vụ cách mạng: chống đế quốc và chống phong kiến
- Phương pháp CM: dùng bạo lực cách mạng
-Về quan hệ cách mạng VN: CMVN là 1 bộ phận của CM thế giới
- Lực lượng cách mạng: Công nông là động lực chính
-Lãnh đạo cách mạng: Đảng Cộng sản lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mac Lenin làm gốc
Khác:
Đặc điểm so sánh Cương lĩnh chính trị Luận cương chính trị( cũng
là hạn chế )
Nhiệm vụ CM Đặt nhiệm vụ GPDT
lên hàng đầu
Không xác định được : dân
tộc VN>< ĐQ Pháp là mâu
thuẫn chủ yếu=> k đặt
nhiệm vụ GPDT lên hàng
đầu, đặt nặng về đấu tranh
giai cấp và CM ruộng đất
Lực lượng CM Toàn thể người dân
VN yêu nước
Đánh giá k đúng vai trò CM
tầng lớp tiểu tư sản, phủ
nhận mặt tích cực của tư sản
dân tộc, chưa thấy được khả
năng phân hóa, lôi kéo bộ
phận địa chủ vừa, nhỏ tham
gia CM
Quan hệ CM VN Thực hành liên lạc với
dân tộc bị áp bức và
giai cấp vô sản trên
TG
Không đề ra được chiến lược
liên minh dân tộc và giai cấp
rộng rãi
1
Đáp án câu hỏi trọng tâm môn ĐLĐCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án câu hỏi trọng tâm môn ĐLĐCS - Người đăng: Cò Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đáp án câu hỏi trọng tâm môn ĐLĐCS 9 10 999