Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án đại học môn sử năm 2002

Được đăng lên bởi Huy Dao Do
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ giáo dục và đào tạo

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2002

----------------Đáp án và thang điểm
Đề thi chính thức môn: Lịch sử
Câu 1 (ĐH: 2 điểm; CĐ: 3 điểm): Phong trào đấu tranh giành độc lập của
ấn độ (1945 – 1950).
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống thực dân Anh,
giành độc lập của ấ n độ phát triển mạnh mẽ.
1.1- Ngày 19/2/1946, 2 vạn thuỷ quân trên 20 chiến hạm ở cảng Bom Bay khởi
nghĩa với khẩu hiệu: “Đả đảo đế quốc Anh!”, “Cách mạng muôn năm!”.
- 20 vạn công nhân, sinh viên và nhân dân Bombay bãi công, bãi
khoá, bãi thị và tiến hành khởi nghĩa vũ trang (từ 21 đến 23/4/1946). Công nhân
và nhân dân Cancutta, Carasi, Mađơrat đấu tranh h−ởng ứng.
- Nông dân đấu tranh đòi chỉ nộp 1/3 thu hoạch cho địa chủ (Phong trào
“Tephaga”). Có nơi nông dân t−ớc đoạt tài sản của địa chủ.
1.2- Thực dân Anh phải đàm phán với Đảng Quốc đại và Liên đoàn Hồi
giáo về t−ơng lai của ấ n độ, thoả thuận theo “Kế hoạch Maobattơn”: ấ n độ của
những ng−ời theo ấ n độ giáo và Pakixtan của những ng−ời theo Hồi giáo.
Ngày 15/8/1947, 2 quốc gia: ấn Độ và Pakixtan đ−ợc h−ởng quy chế tự trị, có
chính phủ dân tộc riêng.
- Đảng Quốc đại ấ n Độ tiếp tục lãnh đạo nhân dân đấu tranh buộc thực
dân Anh phải công nhận nền độc lập hoàn toàn. Ngày 26 tháng 1 năm
1950, ấn độ tuyên bố độc lập và n−ớc Cộng hoà ấn độ chính thức thành lập.
Câu 2: (ĐH: 2 điểm; CĐ: 3 điểm): Bằng những sự kiện lịch sử, hãy
chứng minh phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) đã chuyển cách
mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực l−ợng sang thế tiến công.
2.1. Mỹ xâm l−ợc miền Nam Việt Nam, dựng lên chính quyền Ngô Đình
Diệm, âm m−u chia cắt lâu dài đất n−ớc ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu
mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”,
"luật 10-59", “cải cách điền địa”, lập “khu dinh điền”, “khu trù
1

mật”…Mỹ Diệm đã kìm kẹp, bóc lột và đàn áp khốc liệt, phong trào cách
mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề.
Cách mạng miền Nam chuyển từ cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp sang
đấu tranh chính trị chống Mỹ Diệm để củng cố hoà bình, giữ gìn lực l−ợng cách
mạng. Phong trào đấu tranh của quần chúng chống “tố cộng”, “diệt cộng”, đòi
thi hành Hiệp định Giơnevơ, đòi hoà bình, dân chủ…, đã đi từ đấu tranh chính trị đến
kết hợp với đấu tranh vũ trang tự vệ.
2.2- Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung −ơng Đảng xác định con đ−ờng
phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền
bằng lực l−ợng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực l−ợng
...
B
g
i
á
o
dụ
c
v
à
đ
à
o
t
o
K
t
h
i
t
u
y
n
s
i
n
h
đ
i
h
c
,
ca
o
đ
n
g
n
ă
m
2002
-----------------
Đ
á
p
á
n
v
à
t
hang
đ
i
m
Đ
t
h
i
c
h
í
nh
t
h
c
m
ôn
:
L
c
h
s
C
â
u
1
(
Đ
H:
2
đ
i
m
;
C
Đ
:
3
đ
i
m
):
Ph
o
n
g
t
r
à
o
đ
u
t
r
a
nh
g
i
à
nh
đ
c
l
p
c
a
n
đ
(
1945
1950
)
.
S
a
u
C
h
i
ế
n
tr
a
nh
t
h
ế
g
i
i
t
h
h
a
i
,
p
h
o
ng
tr
à
o
đ
u
tr
a
nh
c
hống
t
hự
c
d
â
n
A
nh,
g
i
à
nh
đ
c
l
p
c
a
n
đ
p
h
á
t
tr
i
n
m
nh
m
.
1.1
-
N
g
à
y
19
/
2
/
1946,
2
v
n
t
hu
qu
â
n
t
r
ê
n
20
c
h
i
ế
n
h
m
c
n
g
B
o
m
B
a
y
k
hở
i
n
g
h
ĩ
a
v
i
k
h
u
h
i
u
:
Đ
đ
o
đ
ế
quố
c
A
nh
!
,
C
á
c
h
m
ng
m
uôn
n
ă
m
!
.
-
20
v
n
c
ôn
g
nh
â
n,
s
i
nh
v
i
ê
n
v
à
nh
â
n
d
â
n
B
o
m
ba
y
b
ã
i
c
ôn
g
,
b
ã
i
k
ho
á
,
b
ã
i
t
h
v
à
t
i
ế
n
hành
k
hở
i
n
g
h
ĩ
a
v
ũ
t
r
an
g
(t
21
đ
ế
n
23
/
4
/
1946
)
.
C
ông
nh
â
n
v
à
nh
â
n
d
â
n
C
a
n
c
u
tt
a
,
C
a
r
a
s
i
,
M
a
đ
ơ
r
a
t
đ
u
tr
a
nh
h
ởng
ng.
-
N
ông
d
â
n
đ
u
tr
a
nh
đ
ò
i
c
h
nộ
p
1
/
3
t
hu
h
o
c
h
c
h
o
đ
a
c
hủ
(
P
hon
g
t
r
ào
T
e
pha
g
a
)
.
C
ó
n
ơ
i
nông
d
â
n
t
c
đ
o
t
t
à
i
s
n
c
a
đ
a
c
hủ.
1.2
-
T
hự
c
d
â
n
A
nh
p
h
i
đ
à
m
p
h
á
n
v
i
Đ
ng
Q
uố
c
đ
i
v
à
L
i
ê
n
đ
o
à
n
H
i
g
i
á
o
v
t
ơ
ng
l
a
i
c
a
n
đ
ộ,
t
h
o
t
hu
n
t
h
e
o
K
ế
h
o
c
h
M
a
o
b
a
tt
ơ
n
:
n
đ
c
a
nh
ng
ng
i
t
h
e
o
n
đ
g
i
á
o
v
à
Pa
k
i
x
t
a
n
c
a
nh
ng
ng
i
t
h
e
o
H
i
g
i
á
o
.
N
g
à
y
15
/
8
/
1947,
2
quố
c
g
i
a
:
n
Đ
v
à
P
a
k
i
x
t
an
đ
c
h
ởn
g
qu
y
c
h
ế
t
t
r
,
c
ó
c
h
í
nh
phủ
d
â
n
t
c
r
i
ê
n
g
.
-
Đ
ng
Q
uố
c
đ
i
n
Đ
t
i
ế
p
t
c
l
ã
nh
đ
o
nh
â
n
d
â
n
đ
u
tr
a
nh
buộ
c
t
hự
c
d
â
n
A
nh
p
h
i
c
ông
nh
n
n
n
đ
c
l
p
h
o
à
n
t
o
à
n.
N
g
à
y
26
t
h
á
n
g
1
n
ă
m
1950,
n
đ
t
u
y
ê
n
bố
đ
c
l
p
v
à
n
c
C
ộn
g
hoà
n
đ
c
h
í
nh
t
h
c
t
h
à
nh
l
p
.
C
â
u
2
:
(
Đ
H:
2
đ
i
m
;
C
Đ
:
3
đ
i
m
):
B
n
g
nh
n
g
s
ki
n
l
c
h
s
,
h
ã
y
c
hứn
g
m
i
nh
ph
o
n
g
t
r
à
o
Đ
n
g
k
h
i”
(
1959
1960
)
đ
ã
c
hu
y
n
c
á
c
h
m
n
g
m
i
n
N
a
m
t
t
h
ế
g
i
g
ì
n
l
c
l
n
g
s
a
n
g
t
h
ế
ti
ế
n
c
ô
n
g
.
2.1.
M
x
â
m
l
c
m
i
n
N
a
m
V
i
t
N
a
m
,
dựng
l
ê
n
c
h
í
nh
qu
y
n
N
Đ
ì
nh
D
i
m
,
â
m
m
u
c
h
i
a
c
t
l
â
u
d
à
i
đ
t
n
c
t
a
,
b
i
ế
n
m
i
n
N
a
m
t
h
à
nh
t
huộ
c
đ
a
k
i
u
m
i
v
à
c
ă
n
c
qu
â
n
s
c
a
M
ỹ.
T
hự
c
h
i
n
c
h
í
nh
s
á
c
h
t
c
ộng
,
d
i
t
c
ộng
,
"
l
u
t
10
-
59
"
,
c
i
c
á
c
h
đ
i
n
đ
a
,
l
p
k
hu
d
i
nh
đ
i
n
,
k
hu
tr
ù
1
Đáp án đại học môn sử năm 2002 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án đại học môn sử năm 2002 - Người đăng: Huy Dao Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đáp án đại học môn sử năm 2002 9 10 600