Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án môn chính trị

Được đăng lên bởi Tvt
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 811 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 3

sử phát triển của xã hội loài người đã tuần tự trải qua các hình thái kinh
tế - xã hội từ
thấp đến cao. Đó là một quá trình lịch sử tự nhiên. Mỗi hình thái kinh tế
- xã hội tương ứng với một
kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng phù hợp với tính chất và trình độ phát
triển của lực lượng sản xuất
và một kiến trúc thượng tầng được xây dựng trên quan hệ sản xuất đó.
Sản xuất càng phát triển thì lực lượng sản xuất sẽ mâu thuẫn với
quan hệ sản xuất dựa trên chế
độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.
9
Biểu hiện về mặt kinh tế của mâu thuẩn giữa lực lượng sản xuất đã xã
hội hóa cao với quan hệ
chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất là các cuộc
khủng hoảng kinh tế, đình đốn
sản xuất, đe dọa đến sự tồn tại và thống trị của chủ nghĩa tư bản.
Mâu thuẫn đó biểu hiện về mặt xã hội là mâu thuẫn đối kháng giữa giai
cấp công nhân và giai cấp
tư sản. Cùng với các cuộc khủng hoảng kinh tế thường xuyên xảy ra là
các cuộc đấu tranh của giai
cấp công nhân với nhiều hình thức chống sự thống trị của giai cấp tư
sản như : bãi công, bãi thị,
biểu tình…
Cuộc đấu tranh giai cấp sẽ phát triển thành cuộc cách mạng xã hội
chủ nghĩa để thay thế chủ
nghĩa tư bản bằng việc thiết lập chủ nghĩa xã hội, tiến tới chủ nghĩa
cộng sản. Cách mạng xã hội
chủ nghĩa là điều kiện để giải phóng lực lượng sản xuất đã xã hội hóa
cao ra khỏi quan hệ chiếm
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa đang kìm hãm và cản trở nó, đồng thời
giải phóng giai cấp công nhân
và nhân dân lao động khỏi sự áp bức và bóc lột của giai cấp tư sản.
Cách mạng XHCN là con đường tất yếu để xác lập chế độ công hữu về
TLSX, làm cho
QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX, giải phóng
sức sản xuất của xã hội,
đồng thời giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động để xây
dựng thành công CNXH.
Như vậy, chủ nghĩa xã hội tất yếu sẽ ra đời trên cơ sở những tiền
đề vật chất kĩ thuật, kinh tế xã hội, văn hóa mà chủ nghĩa tư bản đã tạo ra.
Thời đại ngày nay - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ
nghĩa xã hội trên phạm vi toàn

thế giới đã và đang mở ra khả năng cho nhiều nước quá độ lên chủ
nghĩa xã hội từ một nền kinh tế
lạc hậu, chậm phát triển, khi cuộc cách mạng ở đây do giai cấp công
nhân lãnh đạo giành được
thắng lợi, chính quyền thuộc về giai cấp công nhân và nhân dân lao
động. Thời gian sau này một số
nước đi sau có thể ứng dụng những thành tựu và kinh nghiệm của các
nước đi trước có thể rút ngắn
khoảng thời gian quá độ, xây dựng đời sống vật chất và tinh thần cho
toàn xã ...
Câu 3
sử phát triển của xã hội loài người đã tuần tự trải qua các hình thái kinh
tế - xã hội từ
thấp đến cao. Đó là một quá trình lịch sử tự nhiên. Mỗi hình thái kinh tế
- xã hội tương ứng với một
kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng phù hợp với tính chất và trình độ phát
triển của lực lượng sản xuất
và một kiến trúc thượng tầng được xây dựng trên quan hệ sản xuất đó.
Sản xuất càng phát triển thì lực lượng sản xuất sẽ mâu thuẫn với
quan hệ sản xuất dựa trên chế
độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.
9
Biểu hiện về mặt kinh tế của mâu thuẩn giữa lực lượng sản xuất đã xã
hội hóa cao với quan hệ
chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất là các cuộc
khủng hoảng kinh tế, đình đốn
sản xuất, đe dọa đến sự tồn tại và thống trị của chủ nghĩa tư bản.
Mâu thuẫn đó biểu hiện về mặt xã hội là mâu thuẫn đối kháng giữa giai
cấp công nhân và giai cấp
tư sản. Cùng với các cuộc khủng hoảng kinh tế thường xuyên xảy ra là
các cuộc đấu tranh của giai
cấp công nhân với nhiều hình thức chống sự thống trị của giai cấp tư
sản như : bãi công, bãi thị,
biểu tình…
Cuộc đấu tranh giai cấp sẽ phát triển thành cuộc cách mạng xã hội
chủ nghĩa để thay thế chủ
nghĩa tư bản bằng việc thiết lập chủ nghĩa xã hội, tiến tới chủ nghĩa
cộng sản. Cách mạng xã hội
chủ nghĩa là điều kiện để giải phóng lực lượng sản xuất đã xã hội hóa
cao ra khỏi quan hệ chiếm
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa đang kìm hãm và cản trở nó, đồng thời
giải phóng giai cấp công nhân
và nhân dân lao động khỏi sự áp bức và bóc lột của giai cấp tư sản.
Cách mạng XHCN là con đường tất yếu để xác lập chế độ công hữu về
TLSX, làm cho
QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX, giải phóng
sức sản xuất của xã hội,
đồng thời giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động để xây
dựng thành công CNXH.
Như vậy, chủ nghĩa xã hội tất yếu sẽ ra đời trên cơ sở những tiền
đề vật chất kĩ thuật, kinh tế -
xã hội, văn hóa mà chủ nghĩa tư bản đã tạo ra.
Thời đại ngày nay - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ
nghĩa xã hội trên phạm vi toàn
Đáp án môn chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án môn chính trị - Người đăng: Tvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đáp án môn chính trị 9 10 467